Ο δρόμος προς την ενσωμάτωση και την απασχόληση

Δελτίο Τύπου  29/09/2022 13:30
Ο δρόμος προς την ενσωμάτωση και την απασχόληση

Ο δρόμος προς την ενσωμάτωση και την απασχόληση

Δελτίο Τύπου  29/09/2022 13:30

Το SHAREN(E)ET είναι ένα έργο διάρκειας 30 μηνών με βασικό σκοπό την υποστήριξη της διαδρομής προς την ένταξη και απασχόληση, δημιουργώντας μια σειρά από διαδρομές μάθησης με επίκεντρο την αυτοαξιολόγηση και την παροχή κατάρτισης. Ο γενικός στόχος του προγράμματος SHAREN(E)ET είναι να βοηθήσει τις μειονεκτούσες ομάδες (μετανάστες και NEETs - Not in Education, Employment, or Training) να γίνουν επιτυχημένοι συμμετέχοντες στην κοινότητα, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες δικτύωσης που αναμένεται ν’ αποκτήσουν και ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που έχουν δημιουργήσει για καλύτερη ένταξη. Το έργο είναι διακρατικό και εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ KA220 και ως εκ τούτου συμμετέχουν συνολικά προς την υλοποίηση του 6 έμπειροι οργανισμοί προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες.

Το SHAREN(E)ET σχεδιάστηκε για να παράγει καινοτόμες πρακτικές, βασισμένες σε μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί προηγουμένως και είναι προσαρμόσιμα για να επιλύσουν τις έκτακτες ανάγκες των μειονεκτούντων ομάδων σε νεαρούς ενήλικες (μετανάστες και NEETs - Not in Employment, Education or Training) και συγκεκριμένα για τη δημιουργία ευκαιριών για αυτοανάπτυξη και ενδυνάμωση προς την αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη.

Επιγραμματικά, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Η ενίσχυση και η δικτύωση με τις απαραίτητες δεξιότητες που προσδιορίζονται ως κρίσιμες στην οικονομία του 21ου αιώνα σε μειονεκτούντες νέους ενήλικες (ειδικά NEETs).

  1. Ο εντοπισμός των υφιστάμενων εργαλείων αυτοαξιολόγησης δικτύων ανοιχτού κώδικα και σχέδια που είναι κατάλληλα για μειονεκτούντα άτομα.

  1. Η ανάπτυξη ενός εργαλείου που αναλύει και προτείνει διαδρομές μάθησης για δικτύωση και βελτίωση των σχετικών δεξιοτήτων σε μειονεκτούντα άτομα και επαγγελματίες. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης θα επιτρέψει τη δημιουργία αυτογνωσίας των μειονεκτούντων ατόμων σχετικά με τα υφιστάμενα επίπεδα επάρκειας τους σε βασικές δεξιότητες. Ακολούθως, η εκπαίδευση θα καλύψει τις ελλείψεις και τα κενά στις μειονεκτούσες ομάδες, π.χ., για το πως να αναπτύσσουν και να αξιολογούν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Το εργαλείο θα είναι υπό μορφή εγγράφου ή διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να οπτικοποιήσουν την προσαρμοσμένη διαδρομή και ένα επίσης προσαρμοσμένο επιτραπέζιο παιχνίδι για ψηφιακή χρήση.

  1. Δημιουργία ενός συνόλου εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων για την παροχή αποτελεσματικότερης υποστήριξης στους εκπαιδευόμενους (μειονεκτούντα άτομα). Ως προς τούτο, προβλέπεται η διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης υπό μορφή STJSTE (Short-Term Joint Staff Training Events) για εμπλεκόμενους φορείς που παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες ομάδες και άλλους σχετικούς οργανισμούς. Μέσα από τις  συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα είναι ειδικοί από διαφορετικές χώρες σε περιβάλλοντα κοινής χρήσης, αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες για δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και παράλληλα την αναπτύξη νέων πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μειονεκτούντων ομάδων.

  1. Η δημιουργία οδηγού ανάπτυξης για τη δικτύωση και τις σχετικές δεξιότητες, παρέχοντας στους επαγγελματίες και στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, πόρων και εργαλείων που υπάρχει η δυναττότητα εφαρμογής τους όταν εργάζονται με ευάλωτες ομάδες.

  1. Δημιουργία Καταλόγου Επιτυχημένων Μελετών Περίπτωσης (Successful Case Studies) στην «Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου για τη διατήρηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης».

Μετά την παραγωγική εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του SHAREN(E)ET που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις αρχές Ιουλίου, ακολουθεί η 2η διακρατική συνάντηση της κοινοπραξίας και το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο των εμπλεκόμενων φορέων που θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στην Ιταλία.

Πληροφορίες για το SHAREN(E)ET στην ιστοσελίδα: https://www.shareneet-euproject.org/

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας