Ανακοίνωση προς παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο

Δελτίο Τύπου  13/01/2022 09:28
Ανακοίνωση προς παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο

Ανακοίνωση προς παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο

Δελτίο Τύπου  13/01/2022 09:28

H Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 23.12.2021 ο τροποποιητικός νόμος 197(Ι)/2021, ο οποίος τροποποιεί τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 1998 έως 2021.

O πιο πάνω τροποποιητικός νόμος είναι κυρίως εναρμονιστικός με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ και περιλαμβάνει στο άρθρο 3(2) (ιε), (ιστ), (ιζ) και (ιη) και στο Μέρος ΙΧΑ διατάξεις για τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο.

Ειδικότερα, το εδάφιο (7) του άρθρου 32 Ε, προβλέπει τα εξής:

32Ε.-(7) Oι πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο οι οποίοι προτίθενται όπως εγκατασταθούν στη Δημοκρατία οφείλουν να ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικά την Αρχή.

Νοείται ότι, σε περίπτωση υφιστάμενης πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, ο πάροχος αυτής οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021.

Ως εκ τούτου, η Αρχή καλεί τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, στους οποίους τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο (7) του άρθρου 32 Ε, να ενημερώσουν σχετικά την Αρχή και να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Οι υφιστάμενοι πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο πρέπει να αποστείλουν τη σχετική ενημέρωση στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  crtauthority@crta.org.cy το αργότερο μέχρι τις 23/1/2022.

Αφού υποβληθεί η πιο πάνω ενημέρωση, η Αρχή θα ζητήσει από τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο με περαιτέρω στοιχεία/πληροφορίες/έγγραφα.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας