Εντοπίζει αδυναμίες στην εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα η Ελεγκτική Υπηρεσία

InBusinessNews  30/07/2021 10:13
Εντοπίζει αδυναμίες στην εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα η Ελεγκτική Υπηρεσία

Εντοπίζει αδυναμίες στην εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα η Ελεγκτική Υπηρεσία

InBusinessNews  30/07/2021 10:13

Αδυναμίες που παρουσιάζει η Υπηρεσία του Εφόρου Ασφαλίσεων, ως η αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο, εντοπίζει σε ειδική έκθεσή της με θέμα τον έλεγχο της υπηρεσία ελέγχου των ασφαλιστικών εταιρειών, η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης, που σκοπό είχαν την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Εφόρου με την ισχύουσα νομοθεσία και την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της εποπτείας που ασκείται στον ασφαλιστικό τομέα, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασφαλιστικών εταιρειών που κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικές.

Οι αδυναμίες που εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σχετίζονται, τόσο με την καταγραφή των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει η Εποπτική Αρχή, όσο και με τον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, καθώς και την τεκμηρίωση και διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων που διενεργεί. Όπως διαπιστώνεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο αριθμός και η συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και δεν υπάρχει έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των ευρημάτων και συστάσεών της.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω:

•Δεν υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε να καθοριστούν και να καταγραφούν οι διαδικασίες κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.

•Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας που αφορά στο ποιοτικό μέρος, δηλαδή η αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης της ασφαλιστικής εταιρείας, βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στην κρίση του «πρώτου λειτουργού» που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή μπορεί να διενεργηθεί κυρίως με επιτόπιο έλεγχο, η Ελεγκτική Υπηρεσία διατηρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά με την αξιοπιστία της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας εταιρειών, για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί επιτόπιος έλεγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Εποπτική Αρχή) διενεργεί στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους, εκ περιτροπής, σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, για αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης. Εισηγήθηκε, επίσης, όπως ο αριθμός ετών που παρήλθαν από την τελευταία επιτόπια αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη κατά την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας και κατά συνέπεια στην εξαγωγή της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας.

•Δεν διενεργήθηκε αξιολόγηση επικινδυνότητας, για σκοπούς προγραμματισμού εργασιών του έτους 2020, αλλά η Εποπτική Αρχή χρησιμοποίησε την αξιολόγηση επικινδυνότητας του 2019, την οποία αναθεώρησε, σε συναντήσεις του προσωπικού, με βάση την εμπειρία τους, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν πρακτικά. Πρακτικά δεν τηρήθηκαν ούτε για τις συναντήσεις του προσωπικού για κατάρτιση και αναθεώρηση του πίνακα προτεραιοτήτων και του προγράμματος ελέγχων του 2019, για σκοπούς τεκμηρίωσης των αλλαγών που έγιναν.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, η αξιολόγηση επικινδυνότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και αποτελεί τη βάση για διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. Επιπλέον, η Εποπτική Αρχή πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς την όποια απόφασή της, σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση επικινδυνότητας που διενεργεί, αλλά και σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα προτεραιοτήτων και του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.

•Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών που υποβάλλουν οι ελεγχόμενες οντότητες, ούτε ετοιμάζεται πρόγραμμα όπου να περιγράφονται οι εργασίες που αναμένεται να διεκπεραιώσει, σε σχέση με τον έλεγχο αυτό, ο κάθε λειτουργός. Επίσης, δεν καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εξέτασης των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε όπως, για σκοπούς παρακολούθησης και επισκόπησης της εργασίας των λειτουργών, αλλά και για διασφάλιση της έγκαιρης εξέτασης των αναφορών, ετοιμάζεται και εγκρίνεται πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο να αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και αναμενόμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου.

•Δεν υπάρχει επίσημο και εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, σε σχέση με την εργασία που αναμένεται να εκτελέσει ένας λειτουργός στους επιτόπιους ελέγχους, αλλά εναπόκειται στον κάθε λειτουργό να αποφασίσει το τι θα ελέγξει και σε ποιο βαθμό.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, για κάθε επιτόπιο έλεγχο, ετοιμάζεται από τον υπεύθυνο λειτουργό πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο να εγκρίνεται από αρμόδιο προϊστάμενο.

•Διαπιστώθηκαν κενά, αναφορικά με την τεκμηρίωση και επισκόπηση της εργασίας που διενεργείται, τόσο σε σχέση με τις τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές, όσο και με τους επιτόπιους ελέγχους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, για την εποπτική εργασία που διενεργείται, είτε αφορά στις τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές, είτε στους επιτόπιους ελέγχους, τηρούνται φύλλα εργασίας που να τεκμηριώνουν όλες τις εργασίες που διενεργήθηκαν, τα ευρήματα και τις υποδείξεις/μέτρα που λήφθηκαν.

•Δεν υπάρχει γραπτή πολιτική που να καθορίζει τη συχνότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε κάθε εταιρεία, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος μη διενέργειας επιτόπιου ελέγχου σε ελεγχόμενη οντότητα για σειρά ετών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η Εποπτική Αρχή καθορίσει γραπτή πολιτική για το θέμα.

•Δεν παρακολουθούνται συστηματικά τα ευρήματα και οι συστάσεις που προκύπτουν από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, στις περιπτώσεις όπου η υλοποίηση των συστάσεων της Εποπτικής Αρχής μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με επιτόπιο έλεγχο, προγραμματίζεται επαναληπτικός επιτόπιος έλεγχος, το συντομότερο δυνατόν, για επιβεβαίωση των διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν από τους εποπτευόμενους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας