Διαγωνισμός Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ 2021

InBusinessNews  09/06/2021 08:36
Διαγωνισμός Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ 2021

Διαγωνισμός Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ 2021

InBusinessNews  09/06/2021 08:36

Η μεγαλύτερη γιορτή της Καινοτομίας στην Κύπρο διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά, από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ έρχονται και φέτος με στόχο να επιβραβεύσουν τις καλύτερες και πιο καινοτόμες ιδέες που υλοποιήθηκαν και εφαρμόζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες, τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου Τομέα.

Ο Διαγωνισμός για τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας διοργανώνεται από το 2006 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), συμβάλλοντας στη βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο θεσμός των Βραβείων Καινοτομίας έχει τεθεί κάτω από την αιγίδα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκου Κόκκινου και στηρίζεται διαχρονικά από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Ο Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της ΟΕΒ, απαντά στις πιο συνήθης ερωτήσεις που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους σχετικά με τον διαγωνισμό.

 1. Τι ακριβώς ορίζεται ως καινοτομία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια καινοτομία για να βραβευθεί στον διαγωνισμό;

Με βάση την Πράσινη Βίβλο την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1990: «Καινοτομία είναι η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση, κάτι καινούργιου, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο».

Η Καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει και την αποτελεσματική εφαρμογή νέων διαδικασιών ή και την αξιοποίηση νέας τεχνολογίας, με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης/πελάτη ή για την επίλυση ενός προβλήματος στην επιχείρηση, στην κοινωνία ή στην οικονομία.

Οι καινοτομίες που βραβεύονται μέσα από τον διαγωνισμό πρέπει να είναι εφαρμοσμένες, να πληρούν τα σχετικά κριτήρια και  να μπορεί να αποδειχθεί έμπρακτα η επιτυχία/αποτελεσματικότητά τους.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας;

Σκοπός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των κυπριακών επιχειρήσεων αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητά, ή/και την προσφορά νέων ή/και καλύτερων υπηρεσιών ή προϊόντων. Ταυτόχρονα ο θεσμός αυτός στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας στη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα.  Ο διαγωνισμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής μας πολιτικής αλλά και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της καινοτομίας.

 1. Ποιος έχει δικαίωμα  συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ;

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα (εταιρεία, συνεταιρισμός, άλλη νομική υπόσταση) καθώς και υπηρεσίες/οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έχουν καινοτομήσει και μπορούν να αποδείξουν την επιτυχία της καινοτομίας τους.

 1. Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στον διαγωνισμό;

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου ηλεκτρονικά, ταχυδρομικώς ή δια χειρός στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία/Λεμεσό. Τα έντυπα αίτησης συμμετοχής που θα σταλούν με το χέρι θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό, σε κλειστό φάκελο και με την ένδειξη «Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ 2021».

 1. Που μπορώ να βρω αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό;

Έντυπα αίτησης συμμετοχής τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Βραβείου, www.innovationaward.oeb.org.cy στο μενού με τίτλο Πληροφορίες, υπό μορφή αρχείου Word τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν, να φυλάξουν και να επεξεργαστούν στο ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. 

 1. Ποιες είναι οι κατηγορίες βράβευσης;

Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας επιβραβεύουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται και καινοτομούν στους εξής πέντε τομείς:

 • Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Δασοκομία,  Πτηνοτροφία, Αλιεία, Ορυχεία, Λατομεία κτλ.)
 • Τομέας Μεταποίησης (Βιομηχανία Ένδυσης, Υπόδησης, Ξυλουργικών και Μεταλλικών Ειδών, Ποτοποιία, Χαρτοποιία, Κατασκευή Εξοπλισμού, κτλ.)
 • Τομέας  Υπηρεσιών (Εμπόριο, Μεταφορές, Εστίαση, Τουρισμός, Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Υγεία, Επικοινωνία, Τέχνες, Διασκέδαση, Ψυχαγωγία, κτλ.)
 • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (Δημόσιες Υπηρεσίες, Τοπικές Αρχές, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Κρατικές Υπηρεσίες)
 • Κοινωνική Καινοτομία

 1. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων;      

Μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων, αυτές διαχωρίζονται ανάλογα με την κατηγορία/τομέα του Βραβείου, κωδικοποιούνται και στη συνέχεια εξετάζονται/αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, την οποία απαρτίζουν ανεξάρτητα πρόσωπα εγνωσμένου κύτους, γνώσεων και εμπειριών.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και ειδικοί σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Στους υποψήφιους δίνεται η ευχέρεια να προσκομίσουν όποια στοιχεία επιθυμούν για να αποδείξουν την επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας τους, ενώ στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης ενδέχεται να ζητηθεί η παρουσίαση των καινοτομιών ενώπιον της επιτροπής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούνται και επι τόπου επισκέψεις όπου η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου έχει την ευκαιρία να δει την καινοτομία και να διαπιστώσει από κοντά την εφαρμογή και τα οφέλη.

 1. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων;

       Κάθε ένα από τα πέντε Βραβεία απονέμεται, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • H καινοτομία και η ανάγκη/σκοπός/λογική για το οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα καθώς και το σκεπτικό προσέγγισης/ανάπτυξής της.
 • Οι τρόποι με τους οποίους η καινοτομία δημιούργησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση/οργανισμό/υπηρεσία.
 • Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού/υπηρεσίας από την υιοθέτηση της καινοτομίας.
 • Οι επιδράσεις στην επιχείρηση/οργανισμό/υπηρεσία από την υιοθέτηση της καινοτομίας πάνω στην οικονομική κατάσταση (κερδοφορία, εξοικονόμηση πόρων/χρόνου, αύξηση παραγωγικότητας, κ.λπ.)
 • Επιχειρήματα ως προς την πρωτοτυπία και αυθεντικότητα της ιδέας.
 • Η εφαρμογή της καινοτομίας και οι πιθανές επιπτώσεις στην προστασία ή βελτίωση του περιβάλλοντος.
 • Οι τρόποι με βάση τους οποίους υποκινείται και αναπτύσσεται η καινοτομία στη διεύθυνση και το προσωπικό.
 • Η οικονομική κατάσταση του αιτητή κατά τα τελευταία τρία χρόνια (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, αύξηση πωλήσεων (%) και μερίδιο αγοράς (%).

Πέραν των πιο πάνω, ειδικά για το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας ζητείται επιπρόσθετα όπως παρατεθούν οι επιδράσεις της καινοτομίας στον άνθρωπο (κοινωνία ή προσωπικό της επιχείρησης) σε θέματα ασφάλειας, υγείας, ευεξίας, ισότητας, δικαιοσύνης, κοινωνικές παροχές, κλπ.

Οι αιτητές με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεσμεύονται να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία, αποδείξεις και πληροφορίες που τυχόν να απαιτήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

 1. Μπορούν να απονεμηθούν πέραν του ενός ή καθόλου βραβεία σε μια κατηγορία;

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να απονείμει βραβείο αν κρίνει ότι αυτό δεν δικαιολογείται. Μπορεί, όμως, «κατ’ εξαίρεση» να απονέμει δύο βραβεία στην ίδια κατηγορία που η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι ίση.

 1. Πότε θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί η καινοτομία για την οποία υποβάλλεται αίτηση;

Η καινοτομία για την οποία γίνεται η αίτηση, θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.

 1. Μπορώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό με πέραν της μιας αίτησης;

Μόνο μια αίτηση (μία καινοτομία) από κάθε νομικό πρόσωπο/οργανισμό/Υπηρεσία Δημόσιου Τομέα γίνεται αποδεκτή για κάθε βραβείο (τομέα δραστηριότητας).

 1. Μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και επιχειρήσεις/οργανισμοί που είχαν βραβευτεί ή έλαβαν μέρος σε προηγούμενο διαγωνισμό;

Βραβευθείσες επιχειρήσεις μπορούν να μετέχουν και σε επόμενους διαγωνισμούς με διαφορετική όμως καινοτομία.

Όσοι μετείχαν σε διαγωνισμό και δεν έτυχαν βράβευσης, μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε επόμενους διαγωνισμούς με την ίδια ή/και βελτιωμένη καινοτομία.

 1. Που μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους νικητές των βραβείων;

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους βραβευθέντες και τις καινοτομίες τους βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Βραβείου Καινοτομίας www.innovationaward.oeb.org.cy . Επίσης το κάθε βραβείο που δίδεται, έχει μοναδικό αριθμό και καταγράφεται σε σχετικό μητρώο.

 1. Πότε λαμβάνει χώρο η Βράβευση;

Οι βραβεύσεις των νικητών πραγματοποιούνται σε λαμπρή τελετή η οποία πραγματοποιείται συνήθως περί τα τέλη του έτους. Το Βραβείο είναι έπαθλο το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για το διαγωνισμό και απονέμεται στους νικητές μαζί με τιμητικό δίπλωμα από ανώτερο αξιωματούχο της πολιτείας.

 1. Πότε είναι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων;          

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org ή να επικοινωνήσετε με την ΟΕΒ, στο τηλέφωνο 22 643 000.

Οργανωτής: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Υποστηρικτές: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας, και Ψηφιακής Πολιτικής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας