Πώς θα προλάβετε τους κινδύνους σε συνεργασίες και επενδύσεις

Sponsored Article  20/10/2020 08:52
Πώς θα προλάβετε τους κινδύνους σε συνεργασίες και επενδύσεις

Πώς θα προλάβετε τους κινδύνους σε συνεργασίες και επενδύσεις

Sponsored Article  20/10/2020 08:52

Η συνέπεια και η επιμονή του Λειτουργού Κανονιστικής Συμμόρφωσης κάθε οργανισμού, στις πρακτικές ενεργειών δέουσας επιμέλειας (Due Diligence), είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος ώστε να αναγνωριστούν εγκαίρως οι κίνδυνοι που πιθανώς να υπάρχουν πίσω από συνεργασίες και επενδύσεις. Είναι ωστόσο  πλέον κατανοητό από όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, ότι ο κίνδυνος κρύβεται επίσης και στους συνεργάτες μιας εταιρείας, στα τρίτα πρόσωπα τα οποία «συστήνουν» νέους πελάτες και νέες συνεργασίες. Κατά πόσο ο Λειτουργός Συμμόρφωσης τηρεί και σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέτρα δέουσας επιμέλειας; 

Η Infocredit Group σε συνεργασία με την Lexis Nexis παρουσιάζουν  αναλυτικά πιο κάτω τα 9 απαραίτητα βήματα που οφείλει να ακολουθεί κάθε εταιρεία ως προς τον έλεγχο των συνεργατών και των πελατών της.

 
ΒΗΜΑ 1
Κατανόηση των κανόνων κανονιστικής συμμόρφωσης
Κάθε εποπτευόμενος οργανισμός, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, αλλά και κάθε εταιρεία η οποία επενδύει στη φήμη της, οφείλει να ακολουθεί  ένα μεγάλο αριθμό κανονισμών και οδηγιών που συνεχώς μάλιστα μεταβάλλεται προκειμένου να μετριαστεί η έκθεση σε κινδύνους από συνεργάτες και τρίτα πρόσωπα,  Είναι λοιπόν εξαιρετικής σημασίας, ο Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης να έχει εμπεδώσει πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος του και τί οφείλει να πράξει βάσει των κανονισμών
 
ΒΗΜΑ 2
Ορισμός εταιρικών στόχων για την έρευνα δέουσας επιμέλειας (Due Diligence)
Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους στρατηγικούς και  οικονομικούς  κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός, καθώς και την εταιρική φήμη, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις υποχρεώσεις έναντι της εποπτικής Αρχής. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό ιδιαίτερα για τους οργανισμούς που συναλλάσσονται με τρίτα πρόσωπα σε χώρες  με υψηλό επίπεδο εποπτείας και ελέγχου.
 
ΒΗΜΑ 3
Συλλογή βασικών πληροφοριών
Όσον αφορά τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας μιας νομικής οντότητας,  οι οργανισμοί πρέπει να συλλέγουν βασικές πληροφορίες, όπως:

 • Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (Incorporation documents)
 • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς μετόχους ή/και δικαιούχους
 • Δομή της νομικής οντότητας καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
 • Συνδέσεις της εταιρείας με την πολιτική ζωή της χώρας δραστηριοποίησης
 • Όταν η έρευνα αφορά φυσικό πρόσωπο, οι οργανισμοί πρέπει να επικεντρωθούν στις εξής πληροφορίες:
-Προσδιορισμός και επαλήθευση ταυτότητας
-Πηγή εσόδων και κεφαλαίων
 • Πιθανές συνδέσεις με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

ΒΗΜΑ 4
Έλεγχος των συνεργατών σε λίστες Κυρώσεων, Επιβολών και Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (Watchlists& PEPs)
 Πραγματοποιώντας τις απαραίτητες έρευνες,  ο οργανισμός μπορεί να προσδιορίσει αν πίσω από κάποια συνεργασία ή συναλλαγή κρύβεται οποιασδήποτε κίνδυνος. Τα ονόματα των συνεργατών ή πελατών, είτε πρόκειται για εταιρείες είτε αφορούν άτομα, καθώς και τα ονόματα σκαφών/πλοίων  θα πρέπει να ελέγχονται σε παγκόσμιες λίστες :

 • κυρώσεων
 • Επιβολών
 • Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων
 • Αρνητικών Αναφορών στον τύπο ενώ φυσικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι λίστες που κατά καιρούς δημοσιεύουν οι εποπτικές αρχές

ΒΗΜΑ 5
Διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου
Αφού ολοκληρωθούν τα βήματα αυτά, πρέπει να ακολουθήσει  η αξιολόγηση κινδύνου. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να λάβει υπόψιν:

 • Κίνδυνους που σχετίζονται με την χώρα προέλευσης,
 • Κινδύνους που αφορούν συγκεκριμένους τομείς και κλάδους οι οποίοι ενδεχομένως να σχετίζονται και με την πολιτική ζωή της χώρας όπως για παράδειγμα ο τομέας της άμυνας ή ο επενδυτικός/ κατασκευαστικός κλάδος καθώς τότε θα υπάρχει  αυξημένος κίνδυνος διαφθοράς / ή δωροδοκίας /
 • Κινδύνους που έχουν σχέση με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επιχειρηματική σχέση, όπως διαμεσολαβητές, σε συναλλαγές, συνέταιροι  
 • Ενδοεταιρικοί  παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης της, κατάρτισης των υπαλλήλων, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Παράγοντα κινδύνου μπορεί επίσης να αποτελεί και η εταιρική κουλτούρα, για παράδειγμα, εταιρείες που ανταμείβουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνων· έλλειψη σαφών πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με το τι επιτρέπεται στο χειρισμό ενός σημαντικού πελάτη ή συνεργάτη, (για παράδειγμα φιλοξενία στη χώρα, έξοδος για δείπνο) ώστε να μην συνιστά «δωροδοκία»  ή ακόμα και αν ή υπό ποιες συνθήκες μπορούν να γίνονται φιλανθρωπικές συνεισφορές

 
ΒΗΜΑ 6
Επικύρωση των πληροφοριών που συλλέγονται
Μετά την αξιολόγηση κινδύνου, στην έρευνα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να συμπεριληφθεί επαλήθευση των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί. Για τρίτα πρόσωπα χαμηλού κινδύνου, αυτός ο τελικός έλεγχος περιλαμβάνει την επιβεβαίωση των στοιχείων από δημόσιες πηγές καθώς και μια αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου Τα τρίτα πρόσωπα υψηλού κινδύνου απαιτούν ενισχυμένη έρευνα δέουσας επιμέλειας καθώς και των συνεργατών, θυγατρικών εταιριών και άλλων συνδεδεμένων οντοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος κατά πόσο υπάρχουν αρνητικά δημοσιεύματα καθώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος για την εταιρική φήμη.  Επιπλέον, οι έλεγχοι σε βάσεις νομικού περιεχομένου μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια σημαντικές πληροφορίες .
 
ΒΗΜΑ 7
Έλεγχος της διαδικασίας της έρευνας δέουσας επιμέλειας
Καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας δέουσας επιμέλειας, ο οργανισμός πρέπει να τηρεί ένα πλήρες αρχείο με όλα τα σχετικά έγγραφα που έχει συλλέξει,, την αξιολόγηση κινδύνου και τις όποιες αποφάσεις ελήφθησαν  για να διασφαλίσει ότι μπορεί να αποδείξει την απόδοση της επένδυσης (ROI) αλλά και το ότι οι αποφάσεις για συνεργασία με τα τρίτα πρόσωπα ελήφθησαν καλή τη πίστει.
 
ΒΗΜΑ 8
Καθιέρωση προγράμματος συνεχούς παρακολούθησης
Εξίσου  σημαντικό με τα προηγούμενα βήματα είναι επίσης η παρακολούθηση ανα τακτά χρονικά διαστήματα, όλου του πελατολογίου/συνεργατών για να αναγνωρίζονται πιθανά προβλήματα πριν θέσουν τον οργανισμό σε κίνδυνο.
 
ΒΗΜΑ 9
Συχνή αναθεώρηση της διαδικασίας έρευνας δέουσας επιμέλειας
Οι επιχειρηματικές ανάγκες αλλάζουν. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι οι διαδικασίες έρευνας δέουσας επιμέλειας αναθεωρούνται τακτικά ούτως ώστε να είναι πάντα σύμφωνες  με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου.
 
Infοcredit Group Εργαλεία Due Diligence - Στατιστικά Στοιχεία 
Η Infocredit Group, η κορυφαία εταιρεία παροχής καινοτόμων λύσεων διαχείρισης κινδύνου και επιχειρηματικών πληροφοριών μέσα από τη στρατηγική της συνεργασία με τη Lexis Nexis, προσφέρει πρόσβαση στη Nexis Diligence- μια από τις πιο αξιόπιστες και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων σχετικά με πληροφορίες απαραίτητες για Ερευνά Δέουσας Επιμέλειας.

Μέσα από ένα παγκόσμιό δίκτυο συνεργατών και δεδομένων ο χρήστης μπορεί να αντλήσει πληροφόρηση σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και συναφή αδικήματα, μέσα από 1.400+ λίστες κυρώσεων και επιβολών, σε περισσότερες από 80 χώρες, με 1,4 εκατομμύρια προφίλ Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Με τον τρόπο αυτό οι οργανισμοί μετριάζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους, διεξάγοντας σε βάθος έρευνες  και ελέγχοντας τρίτους, στη βάση των σχετικών κανονισμών.

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως τώρα! Για ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή εγγραφείτε εδώ.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Email:              compliance@infocreditgroup.com
Τηλέφωνο:      +357 22 398 000
Ιστοσελίδα:     www.infocreditgroup.com

 

Source: 9 Steps to Effective Third-Party Due Diligence by Lexis Diligence

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας