Τι αλλάζει με τον επενδυτικό νόμο

Μάριος Ιωάννου  01/11/2019 13:53
Τι αλλάζει με τον επενδυτικό νόμο

Τι αλλάζει με τον επενδυτικό νόμο

Μάριος Ιωάννου  01/11/2019 13:53

Τη δημιουργία μίας ενιαίας αρχής αδειοδότησης για στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και ενιαίες αρχές αδειοδότησης για πιο απλές αναπτύξεις προωθεί Υπουργείο Εσωτερικών.

RELATED ARTICLES


Ο επενδυτικός νόμος, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή, προνοεί τη δημιουργία Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για διευκόλυνση των επενδύσεων και τη λειτουργία υπηρεσίας μίας στάσης για επενδυτές.

Της διεύθυνσης θα προΐσταται ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεων.

Οι μη στρατηγικές επενδύσεις και οι πιο απλές αναπτύξεις, εμπίπτουν στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Project manager
Με τη νέα κατάσταση εισάγεται νομοθετικό πλαίσιο για εφαρμογή διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, δηλαδή ένα πραγματικό one stop shop/

Μία σημαντική αλλαγή είναι η θεσμοθέτηση υπεύθυνου έργου (project manager), ο οποίος ορίζεται από τον υπουργό Εσωτερικών και επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο θεσμός του project manager εφαρμόστηκε επιτυχώς στην περίπτωση του καζίνο.

Σημειώνεται ότι ο project manager θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του επενδυτή με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του έργου, την ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση, θα ετοιμάζει κατάλογο με τις απαιτούμενες άδειες και τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, θα ετοιμάζει τον κατάλογο διαβουλεύσεων για οικοδομικές άδειες, ενώ θα ετοιμάζει σύσταση προς τον υπουργό για επανεξέταση απόφασης Διοικητικής Αρχής.

Οι βασικές αλλαγές
Δημιουργείται επίσης μία αδειοδοτική αρχή, η Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών (πολεοδομική και οικοδομική άδεια). Με αυτό τον τρόπο, για την έκδοση αδειών για στρατηγικές επενδύσεις καταργούνται 36 οικοδομικές και 10 πολεοδομικές αρχές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέγιστος χρόνος έκδοσης αδειών καθορίζεται πλέον ο ένας χρόνος, με στόχο οι άδειες να εκδίδονται εντός έξι μηνών.

Η εκχώρηση παρέκκλισης γίνεται εντός δύο μηνών (εντός του πρώτου έτους), έκδοση γνωμοδότησης για περιβαλλοντικούς όρους βάσει περιβαλλοντικής μελέτης γίνεται εντός τριών μηνών (εντός του πρώτου έτους), ενώ σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα η αρμοδιότητα για έκδοση άδειας μεταφέρεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Πλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και τη γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα, αίροντας την επικάλυψη των διαβουλεύσεων με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεων.

Καθορίζεται και γνωστοποιείται εκ των προτέρων δεσμευτικός κατάλογος διαβουλευθέντων από τον υπεύθυνο έργου και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων, μειώνοντας έτσι τα τμήματα που θα διαβουλεύονται στα απολύτως απαραίτητα.

Ταυτόχρονα, οι διαβουλεύσεις ολοκληρώνονται σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, ενώ ο επενδυτής δύναται να επιλέξει να προβεί ο ίδιος στη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων με βεβαιότητα πλέον, καθώς θα γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις

Θεσμοθετείται ακόμα η διεξαγωγή διαβουλεύσεων μέσω της διευθέτησης συναντήσεων με όλους τους εμπλεκομένους κατά την οποία λαμβάνονται δεσμευτικές αποφάσεις.
 
Θα παρέχεται επίσης ολοκληρωμένη πληροφόρηση επενδυτή για όλα τα θέματα από ένα σημείο, ενώ θα δίνεται πληροφόρηση εκ των προτέρων για άδειες που απαιτούνται (tailored made investor journey).

Τα έξι κριτήρια για στρατηγικές επενδύσεις
Για να χαρακτηριστεί μία επένδυση ως στρατηγική και να ενταχθεί στον μηχανισμό ταχείας αδειοδότησης θα πρέπει να πληροί ένα από τα πιο κάτω κριτήρια.

Επενδύσεις κεφαλαίου: €25 εκατ. επένδυση κεφαλαίου, 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια (κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου).

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Τουλάχιστον 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας οποιοδήποτε τύπου ή 70 νέες μόνιμες θέσεις με ετήσιο μισθολόγιο άνω του €1 εκατ.

Επενδύσεις κεφαλαίου και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: €15εκ μέχρι €25εκ. επένδυση κεφαλαίου, 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια (κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου) και δημιουργία 30 νέων θέσεων εργασίας.

Anchor company (εταιρεία ορόσημο): Η εταιρεία είναι γνωστή πολυεθνική εταιρεία διεθνούς φήμης η οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Κύπρο και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες, FORBES 2000, NASDAQ 500, FTSE 350.

Επένδυση με έμφαση σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία: Ελάχιστη επένδυση €1 εκατ. Οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας αποτελούν τουλάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε 1 από τα προηγούμενα 3 χρόνια ή όπως φαίνεται από business plan.

Επένδυση σε στρατηγικούς πυλώνες (υγεία, εκπαίδευση, περιβάλλον): Ελάχιστη επένδυση €5 εκατ. 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια (κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου).

Τα 11 βήματα
Πιο κάτω παρουσιάζονται τα 11 βήματα που θα ακολουθούνται από την παραλαβή της αίτησης για κατάταξη ως μεγάλη επένδυση από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων και καταβολή ποσού ύψους €10.000, μέχρι την έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας.

ependytikosvimata

 

Ενδεικτικές χαρτογραφήσεις διαδικασιών για επενδύσεις που έχουν ετοιμαστεί (investor journeys)
Ενδιαφέρον για στρατηγικές επενδύσεις προκύπτει για τομείς όπώς υγεία, ευεξία και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • Call Center - Data Center
 • Σύνθετες αναπτύξεις
 • Τουριστικές αναπτύξεις
 • Άδειες για υποδομές
 • Βιομηχανική μονάδα
 • Γήπεδο γκολφ
 • Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
 • Φωτοβολταϊκό κέντρο
 • Αιολικό πάρκο
 • Θεματικά πάρκα
 • Εισαγωγές - εξαγωγές
 • Εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Μονάδα μεταποίησης
 • Ιδιωτικό νοσηλευτήριο
 • Μονάδα μεταποίησης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
 • Σύσταση επιχείρησης

Πλεονεκτήματα
Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις για την αδειοδότηση και τη λειτουργία μεγάλων επενδύσεων.

Θεσπίζονται γρήγορες διαδικασίες με αυστηρά χρονικά πλαίσιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης της μεγάλης επένδυσης, ενώ αντιμετωπίζεται η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις.

Την ίδια ώρα, η ένα νομοθεσία στοχεύει στην αναβάθμιση της κατάταξης σε διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας όσον αφορά αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων, καθώς και την αλλαγή κουλτούρας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας