Καινοτόμες Λύσεις KYC και AML στις ανάγκες των Εποπτικών Αρχών & Ευρήματα από την εγκύκλιο της CySEC

Δελτίο Τύπου  19/06/2019 11:00
Καινοτόμες Λύσεις KYC και AML στις ανάγκες των Εποπτικών Αρχών & Ευρήματα από την εγκύκλιο της CySEC

Καινοτόμες Λύσεις KYC και AML στις ανάγκες των Εποπτικών Αρχών & Ευρήματα από την εγκύκλιο της CySEC

Δελτίο Τύπου  19/06/2019 11:00
Πρόσφατη εγκύκλιος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρουσίασε το βαθμό συμμόρφωσης των ρυθμιζομένων οντοτήτων σε AML & CFT διαδικασίες όσο και σχετικές αδυναμίες που παρατηρούνται.

RELATED ARTICLES


H συγκεκριμένη αξιολόγηση προσδιόρισε τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια της προσπάθειας τους να καταπολεμήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και από φαινόμενα χρηματοδότησης τρομοκρατίας.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές είναι μια αναμφίβολη ένδειξη της καλής θέλησης και προθυμίας  των οργανισμών να εναρμονίσουν την επιχειρηματική  τους παρουσία με  απαιτήσεις  κανονιστικής συμμόρφωσης. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και την φύση των αδυναμιών που εξακολουθούν να υφίστανται, υπάρχει αρκετό περιθώριο για ανάδειξη και ενσωμάτωση ουσιαστικών AML πολιτικών.
Κάποιες από τις πρακτικές που διαπιστώθηκαν συνοψίζονται σε:
 • Σημαντικές πρωτοβουλίες επένδυσης σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους στο πλαίσιο καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και καταπολέμησης τρομοκρατίας, στο προσωπικό των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου ανώτερων διοικητικών στελεχών
 • Σημαντική δέσμευση εκ μέρους των ρυθμιζόμενων οντοτήτων για εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών KYCnow your Customer)
 • Συνεχής ενημέρωση σε θέματα AML προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη εναρμόνιση με αναδυόμενες και συνεχείς κανονιστικές απαιτήσεις
 • Ορθή ενημέρωση πληροφοριών δέουσας επιμέλειας στο προφίλ των πελατών,  και επαναξιολόγηση του  ρίσκου στη βάση των αλλαγών στο  οικονομικό τους πορτρέτο
Παρόλη την αναγνώριση καλών πρακτικών, η επισκόπηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδωσε την ευκαιρία για χρήσιμη αποτύπωση  σχετικών αδυναμιών και παραλείψεων:
 •  Ανεπαρκής τήρηση στοιχείων δέουσας επιμέλειας (Customer Due Diligence)  με συνακόλουθο κίνδυνο αδυναμίας ελέγχου συναλλαγών
 • Μη ενσωμάτωση της μεθοδολογίας “αξιολόγησης ρίσκου”(a risk based approach) η οποία ως παράλειψη οδηγεί  αναπόφευκτα σε αδύναμο  και ελλιπή οικονομικό προφίλ πελατών
 •  Παράβλεψη σημαντικών πληροφοριών ως αποτέλεσμα διάσπαρτης τήρησης πληροφόρησης
 •  Γενικότερη ανεπαρκής κατανόησης κινδύνου σχετιζόμενου με τις επιχειρηματικές δράσεις του πελάτη
 • Μη ορθή αποτύπωση  κινδύνου και ρίσκου ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής  διαρκούς  και απρόσκοπτου ελέγχου (Ongoing Monitoring)
 • Αυξημένος κίνδυνος για ξέπλυμα παράνομου χρήματος λόγω μη αποτελεσματικής Παρακολούθησης Συναλλαγών
 • Αριθμός ρυθμιζόμενων οντοτήτων εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες γεγονός που αυξάνει το κίνδυνο απάτης
  
Τα ευρήματα της CySEC, ιδιαίτερα στην αναγνώριση ουσιαστικών ελλείψεων που παρατηρούνται, αποτελούν κατά κύριο λόγο τον τομέα στον οποίο ως RegTech οργανισμός εξειδικεύεται η  iSPIRAL, η οποία παρέχει δυναμικές λύσεις αυτοματοποίησης. Ο οργανισμός έχει αφουγκραστεί στο έπακρο τις ανάγκες  όλων των Regulated Entities (CIFs, ASPs, κτλ (όπως και τραπεζικών οργανισμών)), αναπτύσσοντας τα πλέον έξυπνα συστήματα καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Με σαφή και  συνεπή κατανόηση των κανόνων που διέπουν τους στόχους της κεφαλαιαγοράς, προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε κάθε οργανισμό που επιθυμεί να αναπτύξει άριστες AML πρακτικές.
Το DNA των λύσεων μας εμπεριέχουν την προσέγγιση ρίσκου (risk based approach) στην εφαρμογή τους προσφέροντας μια καθόλα απρόσκοπτη διαχείριση ρίσκου και κινδύνου: Πως;
 • Παρέχονται οι διαδικασίες για ολοκληρωμένο KYC το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αποτυπώνει ολοκληρωμένο οικονομικό προφίλ πελατών
 • Οι AML λύσεις προσφέρουν έλεγχο συναλλαγών με ένα έμφυή σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου συναλλαγών(Transaction Monitoring)
 • Συνεχή και απρόσκοπτο έλεγχο προφίλ πελατών για σωστή ταξινόμηση ρίσκου
 • Έξυπνη και διαδραστική λύση ηλεκτρονική ταυτοποίησης πελατών (Electronic Identity Verification) προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τη σχετική οδηγία της “εξακρίβωσης της ταυτότητας όταν δεν υπάρχει μη - πρόσωπο με πρόσωπο επαφή”
 • Η λύση παρέχει  την δυνατότητα για αυξημένη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διάρκεια επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη
   
Ως οργανισμός κατανοούμε ότι ένας από τους πιο θεμιτούς στόχους για τις επιχειρήσεις  είναι η αύξηση  της κερδοφορίας τους με άμεσες και γρήγορες διαδικασίες.  Κάποιες φορές αυτή η στοχοθέτηση συγκρούεται με την παράλληλη εφαρμογή υψηλών προτύπων ηθικής επιχειρηματικής δράσης.  

H μήπως δεν πρέπει οι δύο επιδιώξεις να συγκρούονται; Οι λύσεις της iSPIRAL δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη των οργανισμών στη βάση άριστων πρακτικών καταπολέμησης διαφθοράς και απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την iSPIRAL στο +357 24531975, www.i-spiral.com
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας