Προϋπολογισμός €68,7 εκατ για το ΟΚΥπΥ το 2019

InBusinessNews  10/01/2019 11:12
Προϋπολογισμός €68,7 εκατ για το ΟΚΥπΥ το 2019

Προϋπολογισμός €68,7 εκατ για το ΟΚΥπΥ το 2019

InBusinessNews  10/01/2019 11:12

Ενισχυμένος είναι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), για το 2019. Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού, στον οποίο από τις 2 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε η διοικητική και οικονομική εποπτεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων,  ανέρχεται σε €68.729.480. Υπενθυμίζεται ότι ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2018 προέβλεπε έσοδα συνολικού ύψους €1.492.227 και δαπάνες του ίδιου ύψους. 

RELATED ARTICLES


 
Ειδικότερα, ο Προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το 2019 προβλέπει:
 
Έσοδα συνολικού ύψους €68.729.480 που προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €66.000.000 για κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού. Από την 1η Ιανουαρίου όπου οι Διευθύνσεις των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων θα υπαχθούν κάτω από τη Διοίκηση του Οργανισμού, όλα τα έσοδα τους θα λογίζονται έσοδα του Οργανισμού. Οι συνολικές Δαπάνες του Οργανισμού για το 2019 προβλέπεται να ανέλθουν σε €68.729.480.
 
Προνοούνται:

1. Ετήσιοι μισθοί υπαλλήλων ύψους €54.862.150 για (α) τις θέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, σε πρώτο στάδιο, να στελεχώσουν τον Οργανισμό (Κεντρικά Γραφεία), (β)  νέες θέσεις όπως είναι 40 γραφείς, 20 Ιατρικοί Λειτουργοί, 60 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, 175 Φροντιστές Υγείας και (γ) θέσεις για το υφιστάμενο προσωπικό που θα αποφασίσει να παραιτηθεί από Δημόσιος Υπάλληλος και να υπογράψει Συμβόλαιο με τον Οργανισμό. Για την πλήρωση των θέσεων από υφιστάμενο προσωπικό που θα αποφασίσει να παραιτηθεί από Δημόσιος Υπάλληλος και να υπογράψει Συμβόλαιο με τον Οργανισμό θα απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Υγείας, μετά από αίτημα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ταυτόχρονη κατάργηση τους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.  

2. Ετήσιοι μισθοί υπαλλήλων ύψους €730.570 για Διευθυντές Διευθύνσεων Νοσοκομείων, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

3. Ποσό ύψους €5.200.000 που αφορά (α) την παροχή κινήτρων στους Προσωπικούς Ιατρούς (ΠΙ)  (€1.200.000), όπου  στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) την 1η Ιουνίου 2019,  έκαστος Προσωπικός Ιατρός που υπηρετεί στον Οργανισμό να  προσελκύσει και να  εγγράψει τέτοιο αριθμό δικαιούχων, ώστε ο Οργανισμός να έχει έσοδα από τον ΟΑΥ, διασυνδέοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, με την αντιμισθία των ΠΙ (β) το ποσό των €4.000.000 που θα διατεθεί ως κίνητρο σε όλο το υφιστάμενο προσωπικό που θα αποφασίσει να υπογράψει Συμβόλαιο με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Συγκεκριμένα, το ποσό των €2.000.000 θα διατεθεί ως αντιστάθμισμα για να διατηρήσει ο υπάλληλος τον σημερινό μισθό του εάν υπερβαίνει τη μισθοδοσία της θέσης, όπως αυτή προβλέπεται στον πίνακα δαπανών και το υπόλοιπο ποσό των €2.000.000 θα διατεθεί στους Ειδικούς Ιατρούς ως επιπρόσθετο κίνητρο.  Η παραχώρηση επιπρόσθετων κινήτρων θα αποτελέσει   επιπλέον κίνητρο προσέλκυσης Ιατρών  να υπογράψουν Συμβόλαιο με τον Οργανισμό.    

4. Λειτουργικές Δαπάνες ύψους €55.000 για κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων, τη διαμονή και διατροφή, καθώς και τα οδοιπορικά των μελών του ΔΣ του Οργανισμού που η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός Κύπρου.

5. Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου ύψους € 708.000 για τη Διοίκηση του Οργανισμού.

6. Αγορά Υπηρεσιών ύψους €320.000 ως ακολούθως: 

  • Νομική Συμβουλή για το Συμβούλιο του Οργανισμού
  • Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Συμβουλίου και προσωπικού του Οργανισμού
  • Ασφαλιστική κάλυψη νέου προσωπικού του Οργανισμού
  • Διενέργεια μελέτης για το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών

7. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό: €30.000   

Σημειώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, των Κέντρων Υγείας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων βρίσκονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και θα μεταφέρονται σταδιακά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας