Πωλητήρια: Στα ίδια επίπεδα ο Απρίλης

INBusinessNews  06/05/2014 09:00
Πωλητήρια: Στα ίδια επίπεδα ο Απρίλης

Πωλητήρια: Στα ίδια επίπεδα ο Απρίλης

INBusinessNews  06/05/2014 09:00

???? ?a??te?a ap? t?? ?p????? t?? 2013, ???????a? ?? p???se?? a????t?? (p???t???a ????afa) f?t?? t?? ?d?? µ??a.

???t??, ??a de?te?? s??e?? µ??a ??e? ?ata??afe? ???d?? sta p???t???a ????afa p?? ?atat????a? sta ?t?µat??????? ??afe?a ?????? ???? t?? e?e???e?? t?? pe?s??? ???t?? ?a? ?p?????. G?a t? tet??µ??? se pa???p??a ß?s? ?ata???feta? µe??s? t?? t???? t?? 3% µe 1259 p???t???a ?a ????? ?atate?e?.  

S?µf??a µe t? ?t?µat??????, t?? ?p????? ?p???e ???d?? 9% sta p???t???a ????afa p?? ?atat????a?. ? s???????? a???µ?? p???t????? e????f?? ?ftase ta 311 t?? ?p????? e?? ??a t? p??t? tet??µ??? ta s??????? p???t???a a????a? se 1259, 3% ????te?a ap? t? tet??µ??? t?? 2014.

St?? epa???a ?e???s?a? ?ata???f??e ???d?? 97% t?? ?p????? µe ta p???t???a ?a ft????? ta 73.

St? ?eµes? ep?s?? ?ata???f??e ???d?? t?? t???? t?? 28% µe ?at??es? 92 p???t????? e????f??.

????t???? ?ta? ? µ??a? ??a t?? epa???a ????a?a? af?? ta p???t???a p?? ?atat????a? ?ta? µe??µ??a ?at? 31%. ? a???µ?? t??? ?ftase ta 40.

St?? epa???a ?µµ???st?? p???????e ??a a????t? pe??ss?te?? ap? t?? ?p???? t?? 2013, s???e???µ??a 29, p?? a?t?st???e? µe a???s? 4%.

St?? ??f? ? ?p????? ?de??e µe??s? 14% µe 77 p???t???a ????afa ?a ????? ?atate?e?.

?pa???a

?et??µ??? 2014

?et??µ??? 2013

??s?st?a?a? µetaß???

?e???s?a

254

222

14%

?eµes??

303

367

21%

????a?a

213

215

-1%

?µµ???st??

89

78

14%

??f??

338

480

-30%

?a???p??a

1259

1298

-3%


 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας