Ενδείξεις για επαναφορά international property

INBusinessNews  25/04/2014 05:59
Ενδείξεις για επαναφορά international property

Ενδείξεις για επαναφορά international property

INBusinessNews  25/04/2014 05:59
????µ??? e?d?af???? ap? eta??e?e? p?? e?d??e???ta? se ??µata ??d?s?? ß???? ?a? pa????? s??af?? ?p??es??? ??a e???af? ???at????? eta??e??? st?? ??p?? pa?at??e?ta? t? te?e?ta?? d??st?µa st? ?µ?µa ?f???? ?ta??e???.
 
????e?ta? ??a µ?a ?et??? t?s? p?? ???eta? ?a e??s??se? t? e?d?af???? p?? ?p???e? ap? p?e???? ??????? a??? ?a? ????? a???ast?? ??a t?? ??p??a?? a???? a????t??.
 
Se s????t?s? µe t? ße?t??µ??? ap?fas? t?? ?p???????? S?µß?????? t?? 19 ?a?t??? 2014 se s??s? µe t? «S??d?? ??a ?at’ e?a??es? ????t????f?s? µ? ??p???? epe?d?t??/ ep??e???µat???» ?p???e? ? a?t????? p?? ? a???? a????t?? ap? a???dap??? ??e? a??µa ?a p??sf??e? s?µa?t??? st?? t?µ?a t?? a????t?? st?? ??p??.
????ste ?a? ta te?e?ta?a e??a????t??? st???e?a t?? ?t?µat??????? ??a ta p???t???a ????afa p?? ?atat????a? t?? ???t??, ap?p????? µ?a ??ta a?s??d???a? ?????? ??a t?? epa???e? ??f?? ?a? ?eµes?? se s??s? µe t??? ?????? a???ast??.  
 
??d?af???? ap? ?????? ?????? ??a t?? a???? p???te??? a????t?? ?ata???fe? ?a? ? te?e?ta?a a????s? t?? Leaf Research ??a a????ta p?? ?epe????? ta 2e?. e??? se a??a. 
 
???t??, ? µe???? p???? p?? af??? ?µesa t?? ???????? a????, a?t? t?? p???s?? t?? Venus Rock se ???e???? eta??e?a a??µa e???eµe? ?a? ? s?et??? «ep??et???» a?a?????s? t?? Dolphin ?t? de? ?a pe??µ??e? ??a p??ta t?? China Glory, ep?d??eta? a??et?? e?µ??e???.
 
?a ?f??? p??t??, ??a t?? eta??e?e? p?? p???????? se e???af? ???at????? st?? ??p?? e??a? ded?µ??a af?? ? f???????a e??a? p??? p?? ?aµ???. 
 
???et?? ap? a?t?? t?? eta??e?e?, ????? ?d? s????e? s?µf???a? ap???e?st???t?ta? µe ??p????? developers µe t?? p??µ??e?a t??? ?a a????eta? se 15-20%.  
 
Sta ?et??? ?a? ? s?µp?a?? ???e????? eta??e??? µe ??p??a??? ??a ape??e?a? p???s? ?t??µ?? a????t??. 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας