Η ακτινογραφία Λήδρας - Ονασαγόρου

INBusinessNews  11/02/2014 05:56
Η ακτινογραφία Λήδρας - Ονασαγόρου

Η ακτινογραφία Λήδρας - Ονασαγόρου

INBusinessNews  11/02/2014 05:56

?pe?ß????? s?????t??s? ep?s?t?st???? ?atast?µ?t??
 
To p??f?? ?a? t? d??aµ??? t?? ?d?? ??d?a? ?a? ??asa?????, a??? ?a? t?? pa??d?? t???, ?ata???fe? ??e??a p?? d?e?????se ? Leaf Research.
? ??e??a af??? 218 ?atast?µata ?a? ??a t?? a????e? t?? ? pe????? a?af???? ????st??e se t?e?? ???e?.

«?a te?e?ta?a p??te ?????a ????µe de? µe???e? a??a??? st? ??a???? eµp????, µe t??? ?ata?a??t?? ?a ?ate??????ta? ?????? sta eµp????? ???t?a ?a? se pe??fe?e?a??? eµp?????? pe?????? t?? p??e??. ?a??????a ?p???e? ?a? µ?a a??a?? st?? t??p? ?ata????s??, ?p?? ? a???? t?? p?????t?? p??pe? p???? ?a ap?te?e? eµpe???a ?a? ??? µ??? t? ?a?ea?t? ap?t??esµa. ?at ep??tas?, e?? ?????? eµp?????? d??µ?? ?p?? ? ?e?f???? ?a?a???? st? ?e???s?a ?a? ? ??e?a?t?s?a? st? ?eµes? a?t?µet?p????? p???? p??ß??µata ???e? pe?????? ?p?? ? ??t?? t?? ?e???? ?e???s?a ?a? ? e???te?? pe????? t?? ??st???/ ?a?t?p??e??? st? ?eµes? pe????? µ?a pe???d? ????s??», s?µe???e? ? ?µ?da t?? Leaf Research.

G?a s??p??? t?? ??e??a?, t? eµp????? ???t?? t?? pe??te???sµ???? p????, ????st??e st?? ???e? ?, ? ?a? G ap? t? ??t? p??? t? ?????, µe t? ???? G ?a e??a? e???te?a st? ?d?f?a?µa t?? ??d?a?. ??? ???e? ???????? µeta?? t??? ?? p???d?? t?? ??d?a? ?a? ??asa?????.

? ??e??a ep?ßeßa???e? ?t? st? eµp????? ???t?? ?e?t??????? ?? ep? t? p?e?st?? ?atast?µata µ?da? ?a? ?atast?µata p?? p????? fa??t? ?a? p?t?. S???e???µ??a, t? 39% t?? ?atast?µ?t?? t?? ??d?a? (44 ap? ta 112) ?a? t? 30% e?e???? t?? ??asa????? (24 ap? ta 80), e??a? ?atast?µata µ?da?. ??t?st???a, t? 23% (26 ?atast?µata) ?a? t? 21% (17 ?atast?µata) t?? ?atast?µ?t?? t?? d?? ?d?? ?e?t??????? ?? est?at???a, µpa?, ?af?, a?a???t???a, pa??ta??e? ?t?. St?? pa??d??? t?? d?? ?????? d??µ?? ?p?????? 26 ?atast?µata ap? ta ?p??a ta 7 (27%) p????? e?d?µata ?a? ta 5 (19%) fa??t? ?a? p?t?.

? «µa???ß??t?ta» t?? ?atast?µ?t??, d??ad? ? ?????? ?at? t?? ?p??? ?? ep??e???se?? t?? ?a???? ????? ?e?t??????? st? ?d?? ?at?st?µa, e??a? t? de?te?? ????? s?µe?? st? ?p??? ep??e?t?????e ? ??e??a. ?a te?e?ta?a d?? ?????a pa?at??e?ta? ??t??? t?s? ?a a??????? ep?s?t?st???? ep??e???se?? e?? a?t?st???a t? e?d?af???? ??a ????? t?p?? d?ast????t?te? e??a? pe?????sµ???. S???e???µ??a, t? 51% t?? ep??e???se?? p?? d?ast????p?????ta? st?? ???d? fa??t?? ?a? p?t?? e??a? ep??e???se?? p?? ????? a????e? ta te?e?ta?a d?? ?????a. ?p? t?? ????, µ???? t? 7% t?? ?atast?µ?t?? µ?da? e??a? «?a???????a» ?atast?µata, ?atast?µata d??ad? p?? ????? ?e????se? t? ?e?t?????a t??? t?? te?e?ta?a d?et?a. St? ?d?? d??st?µa de? ??e? a????e? ?a???a ?a???????? ?at?st?µa µe ??sµ?µata.

?p? ta ?atast?µata µ?da?, ??a µe???? p?s?st? t?? t???? t?? 30% e??a? pa??? ?atast?µata, p?? ?e?t??????? p??a? t?? 30 ??????. ?a est?at???a, µpa? ?t? a?t??eta ap?de??????ta? ?at? p??? ????te?? µa???ß?a µe µ???? t? 9% a?t?? ?a ?e?t????e? ??a 30 ?????a ? pe??ss?te??. ? µ?s? d????e?a ?e?t?????a? t?? ?atast?µ?t?? t?? ?a???? ????? ?p?????st??e sta 20.8 ?????a. ? µ?s?? ???? d?aµ??f??eta? ?a??? st?? ?d? ??asa????? ? p?e????f?a t?? ?atast?µ?t?? ?e?t????e? ??a pe??ss?te?a ap? 30 ?????a e?? st? ??d?a? ta pe??ss?te?a ap? ta ?atast?µata p?? ?e?t??????? s?µe?a ?????a? p??? ap? 3 – 10 ?????a.

G??eta? ep?µ???? fa?e?? ap? ta pa?ap??? t? p?? d?aµ??f??eta? t? p??f?? t?? ?a???? ?????. ?a?aµ????? ??p??a a??et? pa??? eµp????? ?atast?µata, ?d??? st?? ?d? ??asa?????, ta ?p??a d?ast????p?????ta? st?? p???s? e?d?µ?t?? (p???s? ?fasµ?t?? ??????), a??? ? t?µ?a? a?t?? e??a? stat???? ?a? de? ?p???e? t?s? ??a d?ast????p???s? ???? ep??e???se?? se a?t??. ??t??eta e??a? saf?? ? t?s? ?a a??????? ?????a ?a? pe??ss?te?e? ep?s?t?st???? ep??e???se?? ?a? st?? d?? ?d???, pe??ss?te?? st?? ??asa?????.  

? µe??t? ??aße ?p??? t?? ?a? ta ?e?? ?atast?µata ta ?p??a de? ?p?????? se p??? µe???? p?s?st? st?? ????e? ?d??? a??? st?? pa??d??? t??? a??????? t? 31%. St?? ?d? ??d?a?, 7 ?atast?µata pa?aµ????? ?e?? (6%) e?? st?? ??asa????? t? p?s?st? t?? ?e??? ?atast?µ?t?? d?aµ??f??eta? st? 14%.

??d?af???? ?µ?? pa???s?????? ?a? ta ap?te??sµata t?? µe??t?? p?? af????? t?? t?e?? ???e? st?? ?p??e? d?a????st??e t? pa??? ?st????? ???t??. S???e???µ??a, ? ???? G fa??eta? ?a e??a? p?? a?ept??µ??? af??, ?a??? ?a?e?? µeta???e?ta? ap? t? ??t? p??? t? ?????, t? p?s?st? t?? ?e??? ?atast?µ?t?? µe???eta? ap? 23% st? ???? ?, se 14% st? ???? ? ?a? se µ???? 9% st? ???? G. St? ???? G ?p?????? 110 ?atast?µata se ?e?t?????a e?? st? ???? ? µ???? 21. ?p? ta 110 ?atast?µata, 52 af????? ep??e???se?? p?? p????? e?d? ??d?s?? ?a? 24 fa??t? ?a? p?t?.

? a?a?????s? t?? ????? G ?fe??eta? se µe???? ßa?µ? st? ?????µa t?? ?d?f???µat?? st?? ?d? ??d?a? t? ?p??? p??s????se ?a? µe?a??te?? a???µ? pe???. ??t??eta, st? ???? ? fa??eta? p?? ??e? ‘??st?se?’ ? a??p?as? t?? ??ate?a? ??e??e??a?, ?a? pe??ss?te?? ? ?a??st???s? st?? ????????s? t?? ?????, ?a??? ??e? d?s?e???e? t?? p??sßas? st? pa??? eµp????? ???t?? ap? t?? ?e?t???? ep??e???µat??? ???? t?? p??? ?a? t? ?e?f??? ?a?a????.

? µe??t?, s??????e? ? Leaf, de???e? t? e???? t?? a??a??? st?? a???? t?? ??a????? eµp?????, t?s? se s??s? t? p?? d?ast????p?????ta? ?? ep??e???se?? a??? ?a? st? p?? ?p???e? ??t?s? ??a ??a ?atast?µata. «? a?a???????s? t?? ???t??? t?? p??e?? fa??eta? ?a s??e???eta? pa???? t?? e???te?? ??????µ??? ???s?, af?? ?? pe??d??µ?p???se?? ?a? ? e?f??tast?? p??e?d?µ???? s?ed?asµ?? fa??eta? ?a d?µ???????? t?? a?a??a?e? s?????e? ??a ????? ?a? ???????e?e? ?a t?? ep?s??pt??ta?». ?? s?µa?t???, ?ata???e? ? ??e??a, e??a? ?a ?p???e? ? ?at?????? s???es? a?t?? t?? pe??????, ?ts? ?ste ?a µ?? ?p???e? ?pe?s?????t??s? ? ?pe?p??sf??? e??? t?p?? ?atast?µ?t?? ?ste ta ep?s?t?st??? ?atast?µata ?a s??d?????ta? µe ta ???a.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας