Ακίνητα: Επενδυτές πάνε κι έρχονται

INBusinessNews  10/02/2014 08:07
Ακίνητα: Επενδυτές πάνε κι έρχονται

Ακίνητα: Επενδυτές πάνε κι έρχονται

INBusinessNews  10/02/2014 08:07

?et? t? ????eµa ?a? t?? ?a?da?e? e?e???e?? p?? ep?fe?e st?? ??????µ?a a??? ?a? st?? a???? a????t?? t? Eurogroup ?? epe?d?t???? p??t?se?? ??a ???a p?? pa?aµ????? a?a???p???ta st? ???a a??????ta? µ??a µe t?? µ??a.

?? t?µ?? p?? µ???a??? µe?????a? ?a? ? a????? ??a ?e?st?t?ta p?? ????? p????? ?a? se p????? pe??pt?se?? µe???e? eta??e?e? d????? t?? e??a???a se ?????? epe?d?t?? ?a a?a??t??? t?? p??t?se?? a?t?? p?? ?e????? ?t? ?a ap?d?s??? se e?de??µe?? ep??d?s? t???.

?? ??s?? ap? t?… es?te????
??s?? µe pa???s?a st?? ??p?? a??µ? ?a? µ?s? e??? ???a??asµ?? st?? ???pe?a ??p??? ??????? epe?d?t???? e??a???e? p???e?µ???? ?a ß?????? ??p??? ???d?? ?? a?t?st??µ?sµa st? ????eµa, a??? ?a? ??a ?a ape????ß?st??? ap? ta desµ? t?? pe?????st???? µ?t???. ????a? ?d? p???e?? p?? af????? ?e??d??e?a, eµp????? ?t???a e?? a?????e? p???e?? ß??s???ta? ?p? s???t?s? ?a? s??t?µa ?a p???????? pe?a?t??? e?e???e??.

Developers a?a??t??? ??se?? st?? ???a
?a de?t?a t?p?? p?? ft????? ???e eßd?µ?da sta d?µ?s????af??? ??afe?a p?? af????? s?µµet??? ??p???? developers se e???se?? a????t?? st?? ???a, a??????ta? ??? ?a? pe??ss?te??. ????? ???e? p???e?? p???se?? ?at? t?? te?e?ta?a d?et?a, pa?at??????a? ?a? ?a??? a?t?epa??e?µat???? s?µpe??f???? ?e????? p?? ?ßa?e f???? se p???se??, ?st?s?, ? e???pa??? p???pt???, ta ????t?a p?? d????ta? ?a? ?? ?a??? –p????- t?µ?? ap?te???? s?µa?t??? d??ea? ??a e???st??? ????????.

?a? ? ??s? ??at???
? p??eµ?? st? S???a p?? ??at? t??a t??a ?????a, ? ??aß??? ?????? ?a? ?? ta?a??? st?? ????pt? se s??d?asµ? µe t? e???st??? pa??t? p?? p??sf??e? t? ??p??a?? real estate ap? p?e???? ????t??? ?a? ????? pa?aµ?t???, ?p?? e?e?d??e?s? se p???te?? a????ta, ?a?? epe?d?t??? ap?d?s? ?a? d?µ???af??? ????t?a f????? ??? ?a? pe??ss?te???? ??aße? ap? t?? e????te?? pe????? t?? ??at?????? ?es??e??? st?? ??p??.

? ????a?a e??a? ? p??? p?? a?t? t? st??µ? ?e?d??e? t? e?d?af???? at?µ?? ap? t?? e? ???? pe?????. Ta p??pe? p??t?? ?a s?µe???e? ?t? ??e? ?? p?? p??? p????f???e? ?a? ????se?? p?? ????? ???e?, ap?te???? µ???? ??µµ?t? ap? ta p???? p?? apa?t???ta? ?a ?????? ??a ?a p??e? t?s? t? real estate ?s? ?a? ? ??????µ?a ?e????te?a ??????µ???? a??se?. ?a???a a?t? ap?te???? ?et??? µ???µata ??a t? e???? µ?????, af?? ? ?at?stas? st? t?ape???? s?st?µa ?a? t?? ??????µ?a de? af????? p???? pe??????a a??pt???? µ?s? t?? es?te????? a?????.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας