Ανάσες στη Λάρνακα από την Αίγυπτο

INBusinessNews  04/02/2014 06:52
Ανάσες στη Λάρνακα από την Αίγυπτο

Ανάσες στη Λάρνακα από την Αίγυπτο

INBusinessNews  04/02/2014 06:52
?p??e? ?? t??pe?e? ?a te???? ?p? ?a?est?? asf???a? ???? t?? d?sµe??? s???????? p?? d?aµ??f????a? ap? t?? ???t?? ?? ?pe?ta, µp??e? ta pe?????st??? µ?t?a ?a d?s?e?a????? t?? µe???e? p???e?? a????? ? p???se?? ?a? µp??e? ? ?at?stas? ???e???? ?e?st?t?ta? eta??e??? ?a ta?a???e? ta taµe?a ?st?s?, epaf??, ????se?? ??a p???se?? ?a? te????? p???se?? de? ?pa?a? ?a ?????ta? st?? ??p?? pa?? t? ßeßa??µ??? –??????µ???- pe??ß?????. 
 
?? a????? t?? ??s?? ??at????, t?? ???a? a??? ?a? t?? ??s?a? pa?aµ????? st???? ??a ??p????? developers ? ?a? ?????? ep??e???µat?e? p?? as??????ta? µe ta a????ta, t?? ??a p?? e?p?d?f??e? e??a? ?? epaf?? p?? ????? ?????p?? t?? real estate µe epe?d?t?? ? ?a? e???st??? a???ast?? ap? t?? ????pt?. 
 
??? e?d??? a?af??eta? ?t? e?d?af???? ap? t?? ????pt? p????pte? afe??? ??a ????st???, eµp????? ?a? µe??t? ???a st? ????a?a ?a? ?????? ??a t? project t?? d?p??? a??p?as?? ??µa???? ?a? µa???a?. Ta p??pe? ?a t???ste? ?t? ?a? epaf?? p?? ????a? st? ?at?? ?d?sa? pe?a?t??? ???s? st?? epaf?? p?? ?????ta? ??a ???a st? ????a?a, af?? ?s? pe??ss?te??? e??a? ?? e?d?afe??µe??? t?s? ?a??te??? e??a? ?a? ?? ?????? ??a t? project. 
 
Ta p??pe? p??t?? ?a a?afe??e? ?t? pa??????a s?µa?t???? e??a? ? a???µ?? p???t????? p??? ?????? ?a? d? ????pt???? st? ????a?a (t????µ???? t?? a?a?????? t?? p???? ?a? t?? s??????? t?? ???s??) p?? st??f??a? st?? p??? µet? t??  a?at??p? t?? ?a?est?t?? ???µp??a? ???? t?? a?aß???? ???????. 
 
? p??? t?? ?????a ?a? ???? t?? ?e?t?????a? ae??d??µ??? ?a? ??µa???? a??? ?a? ???? t?? ?pa???? t?? teµ????? ?a?? S???t?? (ap? ta s?µa?t???te?a µ??µe?a t?? ???s???µa??sµ??) ap?te???? e???st??? p?????sµ?. ?eßa???, e?? ? t?s? t?? te?e?ta??? µ???? ap?de??te? p?a?µat??? ??s? µ??? ? ?a???? ?a t? de??e?. ?a s?µe???? µ???µata e??a? ?µ??????µ???? e?p?d?f??a. 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας