Παράταση προσφορών για φιλέτο απέναντι από Χίλτον

INBusinessNews  17/01/2014 10:24
Παράταση προσφορών για φιλέτο απέναντι από Χίλτον

Παράταση προσφορών για φιλέτο απέναντι από Χίλτον

INBusinessNews  17/01/2014 10:24

?a??tas? ?p?ß???? p??sf???? d????e st??? e?d?afe??µe???? ??a ta d?? ????peda-f???ta t?? ??p??a??? ??µ???at?a? ap??a?t? ap? t? ?e??d??e?? ???t??.

? a????? p??s???s? e?d?af????t?? ??a ta ????peda 168 ?a? 901 p???ß?epe ?p?ß??? p??sf???? µ???? t?? 14 Feß???a???? ?st?s?, µe ?e?te?? a?a?????s? d?deta? pa??tas? ?p?ß???? p??sf???? µ???? t?? 31 ?a?t???.

???t??, ?? a?t?a t?? pa??tas?? a?af??eta? ? ?p?ß??? s?et???? a?t?µat?? ap? e?d?afe??µe????.

? s?et??? p??s???s? e?d?af????t?? d?µ?s?e?t??e ?a? se d??f??a ??sa ???µ???s?? t?? e??te????? ?p?? ?? Financial Times.

?p?? a?af??eta?, ta d?? ????peda, ????? ??tas? 26.255t.µ. µe ?f???µ? ta 22.955t.µ.. ? a??pt??? p?? ?a ???e? µp??e? ?a ??e? eµßad? µ???? 89.268t.µ. ef?s?? a???p??????? ???? ?? pa?????te? ??a a???s? t?? s??te?est?.

? ep?t???? p??sf???d?t??, ?a p??pe? ?a p??????se? se a?a?atas?e?? t?? d??µ?? ??????? F?????? ap' ?p?? ?a e??a? ?a? ? p??sßas? st?? a??pt???.  S?µf??a µe t?? p????????, st? ???? µp??e? ?a a?e?e??e?, ?e??d??e??, ????st??? a??pt???, eµp?????? µ???de?, ??afe?a??? ????? ?a? d?µ?s??? ????? st??µe?s??.

?e t? ??e?s?µ? t?? p??sf????, ? ??ß????s? ?a ?ata???e? µe short list t???? p??t?se??. St???? e??a? ? a??pt??? ?a ?e????se? t? de?te?? t??µ??? t?? 2014.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας