Τελευταία παρτίδα για τη μαρίνα Λάρνακας

INBusinessNews  08/01/2014 06:06
Τελευταία παρτίδα για τη μαρίνα Λάρνακας

Τελευταία παρτίδα για τη μαρίνα Λάρνακας

INBusinessNews  08/01/2014 06:06

?? p??sp??e?e? t?? a????p?? p?? as??????ta? µe t?? ?????p?a??a Zenon p?? s?ed???e? ?a ???p???se? t? µe?a?ep?ß??? ???? t?? d?p??? a??p?as?? µa???a? –??µa???? st? ????a?a, fa??eta? ?a ????? ap?t??esµa af?? ????? epe?d?t??? e?d?af???? p????pte? ap? d?? taµe?a t?? e??te?????.

??? ed??? a?af??eta? ?t? ?a?? e??µe??µ??e? p???? t?? INBusinessNews t??????? p?? ?p???e? ???? epe?d?t??? e?d?af???? ??a t? µa???a, ap? d?? taµe?a p?? e??a? ?t??µa ?a d???ete?s??? st?? ??p?? t?? apa?a?t?t? ?e?st?t?ta ??a ?a p??????se? t? project. «???pe? ?a sa? p? ?t? µet? ap? ?a??? fa??eta? p?? ??t? ???e?ta? ap? p?e???? epe?d?t???? e?d?af????t?? ?a? ta ??a p?? ????µe a?t? t? st??µ? e??p??? µa? e??a? ?d?a?te?a e??a????t???» e??a? t? ?a?a?t???st??? s?????, ßa??? eµp?e??µe??? at?µ?? µe t? ??µa t?? µa???a? ?a? t?? ??µa???? st? ????a?a.

Ta p??pe? p??t?? ?a a?afe??e? ?t? ? pa??tas? p?? ??e? ??ße? ? ?????p?a??a Zenon s?et??? µe t?? d?ad??as?e? p?? ??e?????ta? ??a ?a a???se? ?a ?atas?e???eta? t? ???? ???e? t??? ?a?t???, ?p?te t? ep?µe?? t??µ??? e??a? ?a????st???? s?µas?a? ??a t? µ????? t?s? t?? project ?s? ?a? t?? ????a?a? e???te?a. St? se????? p?? te????? de? p??????se? ? ?????p?a??a Zenon µe t?? ???p???s? t?? ?????, t?te ? p???te?a ?a ß?e?e? e??p??? t?? d???µµat?? ?a µeta??se? t? ??µ??? ?a? t? µa???a ????a?a? st?? ???? ??µ???? e?te ?a p???????e? ??? (?s?? ?a? d?e???) d?a????sµ?.

St? ?p??? se????? e??a? ß?ßa?? ? µe???? ?a??st???s? p?? ?a p??e? p?s? t??? s?ed?asµ??? ??a t? d?p?? a??p?as? a??? ?a? ??a t?? p???pt???? t?? p???? t?? ?????a e???te?a p?? ???µeta? ap? ta ??a p?? ?a f??e? µa?? t?? s??t?µa ?… Zenon.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας