Ποιος αγόρασε το κτήριο των Κ.Α. στη Βύρωνος

INBusinessNews  20/08/2013 07:35
Ποιος αγόρασε το κτήριο των Κ.Α. στη Βύρωνος

Ποιος αγόρασε το κτήριο των Κ.Α. στη Βύρωνος

INBusinessNews  20/08/2013 07:35

?? ?t???? p?? p??????e p??sfata ap? t?? ??p??a??? ?e????aµµ?? ?a? ß??s?eta? st?? ?d? ??????? st? ?e???s?a a???ase –s?µf??a µe p????f???e? t?? INBusinessNews- ? ??p???? ep??e???µat?a? ??d??a? ??d?e?d??.

? ??d?e?d?? e??a? p??ed??? t?? eta??e?a? p????f?????? Temenos p?? e?d??e?eta? st?? pa???? s?st?µ?t?? ??a t??pe?e? ?a? ed?e?e? st? Ge?e?? t?? ??ßet?a?. ? ??p???? ep??e???µat?a? a???ase t? ?t???? t?? ??p??a??? ?e????aµµ?? st? ??????? µe s??p? ?a t? d?aµ??f?se? ?ata?????? p???e?µ???? ?a ?ataste? ? µ???µ? t?? ?at????a st?? ??p??, af?? ??e? s??p? ?a ???e? µ???µa st? ???a µa?? µe t?? ???????e?? t??.

?? a?t?t?µ? t?? 3,1 e?. e??? p?? dapa?????a? ??a a???? t?? ?t????? st? ??????? a??????e?ta? ?? ?a?? t?µ? ??a t?? a???ast? ?a? p?? ßeßa??? e??a? ap?????a t?? ?fes?? st?? ???d? t?? a????t?? ?a? t?? a?????? t?? ?.?. ??a ap?????s? t?? e? ???? a????t??. ????sta ?a?? p????f???µ??? p??? a??fe?e st? INBusinessNews p?? t? e? ???? ?t???? p?? pe?taet?a? ?a µp????se ?a «p??se?» t?µ? p??a? t?? 5 e?. e???.

? eta??e?a Temenos t?? ??d??a ??d?e?d? p?a?µat?p??e? et?s?? t???? p??a? t?? 900 e?at?µµ????? e??? ?a? s???ata???eta? µeta?? t?? ????fa??? eta??e??? a?? t? pa???sµ?? se s??s? µe t?? pa???? e?e?d??e?µ???? s?st?µ?t?? p????f?????? ??a t?ape?????? ???a??sµ???.

S?µe???eta? pa??????a p?? s?st?µata ?? t?? ?a???? ???pe?a? e??a? s?ed?asµ??a ap? t?? eta??e?a Temenos e?? st? ?.S. t?? eta??e?a? e??a? ?a? ? p???? t?ape??t?? t?? HSBC ?a? t?? ?a????, ???? ?a????, ? ?p???? e??a? ?a? a?t?p??ed??? t?? ?µ????. ????sta ?? ?a???? ?a? ??d?e?d?? ????????ta? ?????a ?a? s??e??????ta? µa?? ?? µ??? t?? ?.S. t?? Temenos ??a pe??ss?te?? ap? d??a ?????a.

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας