Ακίνητα: Ανάσες και ελπίδες από Κίνα και Μέση Ανατολή

INBusinessNews  08/08/2013 07:31
Ακίνητα: Ανάσες και ελπίδες από Κίνα και Μέση Ανατολή

Ακίνητα: Ανάσες και ελπίδες από Κίνα και Μέση Ανατολή

INBusinessNews  08/08/2013 07:31

??? ??a p?? ? ???d?? t?? a????t?? ??e? de?te? d??at? ??p?sµa ap? t?? ??????µ??? ???s? ?a? t? µ??µ???a?? ?at?stas? t?? ??p???, e?? p??????µ???? ß??se ?a? t? s??s?µ? t?? f??s?a? p?? d?µ?????????e ap? t?? st?eß??se?? st?? a????, t? ??p??a?? real estate fa??eta? ?a p??sa?at????eta? p???? se ?????? epe?d?t?? p?? p??ß?????? ?? ? µe???? e?p?da ??a a?a???????s? t?? ???d??.

?? p??a? t?? 200 ade??? µ???µ?? pa?aµ???? se ???????? epe?d?t?? p?? d????a? e?t?? µe????? µ???? st? t???? t?? 2012 se s??d?asµ? µe t?? tetaµ??? ?at?stas? st? ??s? ??at??? ?a? t? ???e?a ?f???? af????? a?s??d??a µ???µata ??a t? e???? µ????? t?? a????? a????t?? t?? ??p???.

Developers et??µ????? ?st?se??de? sta ???????a ?a? p?a?µat?p????? ap?st???? se e???se?? a????t?? st?? ???a, a?????? d??µ? a????????? ?a? ?t?µat?µes?te? st??e???ta? st?? ???e???? a???? µ?s? t?? ????t??? p?? pa?a??????ta? ap? t?? p???te?a µ?s? ??d?s?? ß??a? µ???µ?? pa?aµ????.

???se? ?a? st? ????a?a
????sta, t? e?d?af???? de? p?????eta? ap???e?st??? ap? t?? ???a a??? ?a? ap? ta?a??de?? –t?? te?e?ta?a d?et?a- pe?????? ?p?? ? ??s? ??at??? ?a? ? ???e?a ?f????. ??? s???e???µ??a µe???? e?d?af???? ??a a????ta ?a? p???se?? ????a? p??? e???st??? a???ast?? ap? S???a ?a? ??ßa?? a??? ?a? t?? ????pt?. ?? e?d?af???? st???e?? p?? p????pte? ap? t? epe?d?t??? ?e?µa p??? t?? ??p?? e??a? p?? µe????? a???µ?? ap? t? ??s? ??at??? ?a? t?? ????pt? a?????e? a????ta st? ????a?a ?a? ??? st?? «pa?ad?s?a???» p??e?? epe?d?se??, ?eµes? ?a? ??f?.

??????? t? deal µe t?? China Glory
?? p??sfat? deal µeta?? Aristo Developers ?a? China Glory ??a t? ???? Venus Rock st?? ??f?, p?????? d???? p??ß??µata ?p?? a?af????? ?a?? e??µe??µ??e? p???? t?? INBusinessNews. ?a?? t?? t?? a?t???t?? f?µe? st?? a???? ? s?µf???a p??????, t?? ??a µ???sta p?? ?? ??????? epe?d?t?? fa??eta? ?a e??a? «?est??» se s??s? µe t?? ??p??a?? a???? a????t??, e?et????ta? ?? ???a ???a p?? ?d? ???p?????ta? ? p?? ?st? s?ed?????ta? ??a ?a ???p??????? st? ???a.

???????, ? p??a??? d?a????sµ?? t?? ???pe?a? ??p??? se eµp????? ?a? ?t?µat???, af??e? se ??p????? t?? a?s??d???a ?t? t? ???? epe?d?t??? e?d?af???? ?a e?ta?e?, ap? eta??e?e? ? taµe?a p?? ?a a???????s??? ?? ?a??? epe?d?t???? p??t?se?? se ?a??? t?µ?? ???sµ??a ???a st?? ??p??.

???t??, ?? f???? d?aµa?t???a? ??a t? e? ???? ??t?µa s??e?????? t?s? d?µ?s?? ?s? ?a? st? pa?as?????, af?? p????? ep??e???µat?e? ep??e???µat??????? se p???t??? ??µµata ? p??s?pa ta ?p??a ep??e????? ?t? ap?t??a? ??p??e? epe?d?se?? t??? ???? ???s?? ?a? ??? ???? ep??e???µat???? ?pa?s?? ? pa??????? ??????µ???? a????µ?t??. ?? ??µa a?aµ??eta? ?a ?e?a?a??se? µ???? t? t???? t?? ?t???, ?ta? a?a??ße? ??a ta ?a?? d??s? t? ???, µ???µ? ?S t?? ???pe?a? ??p???.  

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας