Κ. Kythreotis Holdings: Μειωμένα κέρδη και εισοδήματα

InBusinessNews  29/09/2022 09:47
Κ. Kythreotis Holdings: Μειωμένα κέρδη και εισοδήματα

Κ. Kythreotis Holdings: Μειωμένα κέρδη και εισοδήματα

InBusinessNews  29/09/2022 09:47

Μειωμένο κατά €333.175 ή 28,0% από €1.189.718 σε €856.543 ήταν το κέρδος της Κ. Kythreotis Holdings κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, οι τρέχουσες και μελλοντικές αρνητικές και σε κάποιο βαθμό αλληλένδετες επιδράσεις στην οικονομία συνεπεία της συνεχιζόμενης ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, της πίεσης στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και η αύξηση του πληθωρισμού αναμένεται να επηρεάσουν δυσμενώς την μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και γενικότερα την θέση του Συγκροτήματος. Ωστόσο, λόγω του ότι επί του παρόντος είναι δύσκολο να γίνει σχετικά οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι οποιοιδήποτε υπολογισμοί της Διοίκησης μπορεί να διαφέρουν από τα τελικά πραγματικά αποτελέσματα.

Παρά ταύτα, η Διοίκηση εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του Συγκροτήματος και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στο τρέχον και απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Αναλυτικά τα αποτέλεσμα για το πρώτο εξάμηνο του 2022:

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, μειώθηκαν κατά €1.645.279 ή 16,3% από €10.114.766 σε €8.469.487 λόγω της μείωσης στον τομέα ανάπτυξης γης και σε μικρή μείωση στον τομέα ετοίμου σκυροδέματος.

Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος παρουσιάζει μείωση κατά €502.106 ή 24,5% από €2.045.267 σε €1.543.161, και μείωση ως ποσοστό στον κύκλο εργασιών από 20,2% σε 18,2% λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας και άλλων συνιστώντων του κόστους παραγωγής.

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης μειώθηκαν κατά €64.637 ή 69,4% από €93.180 σε €28.543 λόγω αυξημένων προνοιών για επισφαλείς χρεώστες και προμήθειες κατά την προηγούμενη περίοδο.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά €33.619 ή 5,7% από €594.701 σε €561.082, λόγω αυξημένων επαγγελματικών και νομικών εξόδων κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τα άλλα έσοδα είναι μειωμένα κατά €5.044 ή 26,0% από €19.432 σε €14.388 λόγω μη επαναλαμβανόμενων εσόδων κατά το περσινό έτος. Τα άλλα κέρδη/ ζημιές είναι αυξημένα κατά €29.003 από ζημιά €3.346 σε κέρδος €25.657 κυρίως λόγω κέρδους από διάθεση επενδυτικών ακινήτων.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Το κέρδος πριν τη φορολογία είναι μειωμένο κατά €379.890 ή 28,2% από €1.348.611 σε €970.010. Το κέρδος περιόδου είναι μειωμένο κατά €333.175 ή 28,0% από €1.189.718 σε €856.543.  Το κέρδος ανά μετοχή και το πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή μειώθηκε στα 2,02 σεντ σε σχέση με 2,80 σεντ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών του Συγκροτήματος κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Στις 30 Ιουνίου 2022 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν €18.806.205 (31.12.2021: €18.351.037) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €14.263.851 (31.12.2021: €14.255.223).

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας