Τα πάντα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

InBusinessNews  15/11/2019 11:15
Τα πάντα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Τα πάντα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

InBusinessNews  15/11/2019 11:15

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών υπό την ευθύνη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και προσβάσιμη από το κοινό την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019.

RELATED ARTICLES


Ως διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού η ACB E-AUCTIONS LTD είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου.

Το σύστημα διενεργεί πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων, εκ μέρους των ενυπόθηκων δανειστών, προς όφελος των οποίων είχε εγγραφεί υποθήκη. Οι ενυπόθηκοι δανειστές μπορούν να είναι πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, λοιπές εταιρείες και ιδιώτες. 

Διευκρινίζεται ότι ένας πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αγοράσει ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, ενώ σε ό,τι αφορά την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς πολίτες άλλων κρατών, εκτός της ΕΕ, περιλαμβανομένων και ξένων εταιρειών, καθώς και εταιρειών ελεγχομένων από αλλοδαπούς, απαιτείται η χορήγηση άδειας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξουσία που παραχωρήθηκε στους Έπαρχους 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν νομική συμβουλή από την ιστοσελίδα με τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Τα ακίνητα
Προς πλειστηριασμό διατίθενται όλων των ειδών τα ακίνητα, όπως κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κατάστημα, γραφείο, θέση στάθμευσης (parking), αποθήκη, βιομηχανικός-βιοτεχνικός χώρος, οικόπεδο, οικόπεδο με κτίσμα, αγροτεμάχιο, αγροτεμάχιο με κτίσμα και ξενοδοχειακή μονάδα.

Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου (εγγεγραμμένο μέλος ή μη), από την αρχική σελίδα του Συστήματος, δύναται να περιηγηθεί και ν’ αναζητήσει πληροφορίες πλειστηριασμών επιλέγοντας από τα ακόλουθα κριτήρια: Τύπος Ακινήτου, Επαρχία, Δήμος/Ενορία/Κοινότητα.
Υπάρχουν επίσης και  φίλτρα αναζήτησης εκάστου πλειστηριασμού, τα οποία, είναι:
•    Η τρέχουσα κατάσταση του πλειστηριασμού (αναρτημένος, ανοιχτός, έτοιμος προς διενέργεια, ματαιωμένος, ολοκληρωμένος, οριστικοποιημένη λίστα συμμετοχών, σε αναστολή)
•    Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού
•    Το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ενυπόθηκου δανειστή
•    Το είδος του ακινήτου το οποίο εκπλειστηριάζεται
•    Η επιφυλασσόμενη τιμή
•    Η ημερομηνία ανάρτησης 
•    Ο μοναδικός κωδικός του πλειστηριασμού (αν πρόκειται για μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού, αποτυπώνεται και ο μοναδικός κωδικός του κύριου πλειστηριασμού από τον οποίο προκύπτει).

Το Σύστημα διενεργεί πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων, εκ μέρους των ενυπόθηκων δανειστών, προς όφελος των οποίων είχε εγγραφεί υποθήκη. Οι ενυπόθηκοι δανειστές μπορούν να είναι πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, λοιπές εταιρείες και ιδιώτες. 

Περισσότερες πληροφορίες
Η ACB E-AUCTIONS LTD ως διαχειρίστρια του Συστήματος αναρτά στην ιστοσελίδα της όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που της παραχωρούνται από τον ενυπόθηκο δανειστή εκ μέρους του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός. 

Σε κάθε ανάρτηση πλειστηριασμού θα αναγράφονται ξεκάθαρα τα στοιχεία του ενυπόθηκου δανειστή σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Αναστολή η ματαίωση
Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δύναται να ανασταλεί ή να ματαιωθεί. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες Υποψήφιοι Προσφοροδότες θα ειδοποιούνται α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αναστολή και β) με μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών του πλειστηριασμού που ματαιώνεται.

Ποτέ ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και πόσο διαρκούν;
Όλοι οι πλειστηριασμοί στο Σύστημα ξεκινούν στις 10:00 π.μ. και διαρκούν για δύο ώρες (μέχρι τις 12.00) καθώς και κατά τις παρατάσεις του χρόνου εφόσον προκύψουν (μέχρι ακόμα μία ώρα). Αυτή είναι η πρώτη φάση του πλειστηριασμού. 

Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, σε περίπτωση που υπάρχει υποψήφιος(οι) προσφοροδότης(ες) με προνομιακό καθεστώς, ακολουθεί δεύτερη φάση υποβολής προσφορών δεκαπέντε (15) λεπτών μεταξύ υποψήφιων προσφοροδοτών με προνομιακό καθεστώς μόνο.

Πότε μπορεί να παραταθεί η λήξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού;
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας (1) ώρας  από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 13.00.

Επιφυλασσόμενη τιμή
Η επιφυλασσόμενη τιμή κάθε ακινήτου που εκπλειστηριάζεται αναφέρεται στην ειδοποίηση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στο Σύστημα και είναι η τιμή με βάση την οποία αρχίζει ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί κάτω από αυτή την τιμή. 

Υποβολή προσφορών
Οι συμμετέχοντες ως Υποψήφιοι Προσφοροδότες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Στο πεδίο «Εισαγωγή Νέας Προσφοράς» ο υποψήφιος προσφοροδότης συμπληρώνει την προσφορά του γράφοντας την τιμή της προσφοράς του και επιλέγει «Υποβολή Προσφοράς».

Η αριθμητική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι θετικός ακέραιος αριθμός. 

Η αριθμητική τιμή της προσφοράς, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή που είναι πρώτη στην κατάταξη. Η αύξηση πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (€1,00).

Μετά την επιλογή του «Υποβολή Προσφοράς» - και πριν την οριστική υποβολή - το Σύστημα ζητάει από τον επισκέπτη να επιβεβαιώσει την προς υποβολή τιμή προσφοράς. Εφόσον την επιβεβαιώσει, η τιμή προσφοράς υποβάλλεται οριστικά εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησής της και καθίσταται για δεσμευτική και ανέκκλητη.

Κατόπιν της επιτυχούς καταχώρησης της προσφοράς ως συμμετέχων Υποψήφιος Προσφοροδότης, προσδιορίζεται εκ νέου η σειρά κατάταξής του και εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο της οθόνης.

Λήξη χρόνου υποβολής προσφορών
Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ο Υποψήφιος Προσφοροδότης δεν μπορεί πλέον να υποβάλει προσφορές. Στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών, θα βλέπει την τρέχουσα τιμή - η οποία αντιστοιχεί πλέον στην τιμή κατακύρωσης – , την τελευταία προσφορά η οποία υπεβλήθη από αυτόν και την κατάταξή του.

Σημειώνεται ότι έαν στον πλειστηριασμό συμμετέχει ένας ή περισσότεροι ενυπόθηκοι οφειλέτες με προνομιακό καθεστώς, το αποτέλεσμα - ήτοι κατά πόσο επιτεύχθηκε πώληση ή όχι - και το ποσό της ψηλότερης προσφοράς οριστικοποιείται  μετά τη λήξη της δεύτερης φάσης (διάρκειας 15 λεπτών).  

Μετά τη λήξη της διαδικασίας, στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών θα μπορεί ο Υποψήφιος Προσφοροδότης να βλέπει αναλυτικά τις εκ μέρους του υποβληθείσες προσφορές και την κατάταξή του.

Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται για το αποτέλεσμά του.

Το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού
Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουβ ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Σύστημα ή/και τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού για το αποτέλεσμα.  

Μπορεί κάποιος να έχει υποβάλει την πιο ψηλή προσφορά, αλλά να μην ανακηρυχθει Υψηλότερος Προσφοροδότης; 
Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις: 
1.    Σε περίπτωση συμμετοχής του σε μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού, όπου, από τη στιγμή που το εκπλειστηρίασμα καλύψει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη για τα άλλα ενυπόθηκα ακίνητα.
2.    Σε περίπτωση συμμετοχής του σε μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού όπου εφ’ όσον ο ενυπόθηκος οφειλέτης πληρώσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής πλειοδοτικών προσφορών τέτοιο ποσό, το οποίο μαζί με το ποσό του εκπλειστηριάσματος καλύπτει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους (μαζί με όλα τα έξοδα δημοπρασίας), δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη για τα άλλα ενυπόθηκα ακίνητα.
3.    Σε περίπτωση που στον πλειστηριασμό λάβει μέρος και Υποψήφιος Προσφοροδότης με προνομιακό καθεστώς στην δεύτερη φάση, και ασκήσει το δικαίωμά του. 

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής σας θα του επιστραφεί. 

Τι κάνει ο Υψηλότερος Προσφοροδότης μετά τη λήξη του πλειστηριασμού;
Με τη λήξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, θα λάβει ενημέρωση για την ανακήρυξή του ως Υψηλότερος Προσφοροδότης και αυτό σημαίνει ότι τεκμαίρεται ότι αποδέχεται αυτόματα την προσφορά.

Θα πρέπει τότε ο Υψηλότερος Προσφοροδότης να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν με τον ενυπόθηκο δανειστή (θα λάβει ενημέρωση για τα στοιχεία επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την μεταβίβαση του ακινήτου / ακινήτων στο όνομά του.

H διαδικασία αυτή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την καταβολή του ποσού της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς προς τον ενυπόθηκο δανειστή, πλέον τα κτηματολογικά τέλη και σχετικά δικαιώματα για την εγγραφή του ακινήτου στο όνομα σας ή του αντιπροσωπευομένου, μείον το ποσό της εγγύησης που έχετε καταβάλει ήδη προς την ACB E-AUCTIONS LTD.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πρέπει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση που ο Υψηλότερος Προσφοροδότης δεν προβεί στην καταβολή των πιο πάνω ποσών και στα απαραίτητα διαβήματα για την μεταβίβαση του ακινήτου, η εγγύησή του κατάσχεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, η πώληση ακυρώνεται και έχει ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν να υπάρξει σε κατοπινή πώληση.

Σημειώνεται ότι η ACB E-AUCTIONS LTD θα μεταφέρει στον ενυπόθηκο δανειστή το ποσό της εγγύησης που έχετε καταβάλει και δεν θα του ζητήσει να της καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό. 

Πολλαπλός πλειστηριασμός
Ο πολλαπλός πλειστηριασμός αφορά τις περιπτώσεις όπου περισσότερα του ενός ακίνητα περιλαμβάνονται στην ίδια υποθήκη, τα οποία δεν πρόκειται να πωληθούν ως ενιαίο σύνολο αλλά το καθένα χωριστά. Ο πολλαπλός πλειστηριασμός διαφέρει από την περίπτωση ενός ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ο οποίος αφορά μεν περισσότερα του ενός ακίνητα αλλά αυτά πωλούνται ως ενιαίο σύνολο.

Σε περίπτωση πολλαπλού πλειστηριασμού διενεργείται ταυτόχρονα ξεχωριστός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για κάθε ένα από τα ενυπόθηκα ακίνητα, τα οποία εκπλειστηριάζονται. Μετά τη διενέργεια των ταυτόχρονων  πλειστηριασμών,  κηρύσσεται Ψηλότερος Προσφοροδότης για τα ακίνητα με την ορισθείσα σειρά κατακύρωσης.

Σειρά κατακύρωσης
Η κάθε ανάρτηση πλειστηριασμού αναφέρει αν κάποιο ακίνητο είναι μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού και τη σχετική σειρά του, η οποία καθορίζεται βάσει των προνοιών του Διατάγματος.

Η εγγύηση συμμετοχής
Το κάθε μέρος του πολλαπλού πλειστηριασμού πωλείται αυτόνομα και έχει τη δική του εγγύηση συμμετοχής, η οποία αναγράφεται στην ανάρτηση του κάθε πλειστηριασμού. 

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να πλειοδοτήσουν για όλα τα ακίνητα του πολλαπλού πλειστηριασμού. Μπορούν, όμως, να πλειοδοτήσουν για ένα ή και περισσότερα, καταβάλλοντας την εγγύηση για το κάθε ένα.

Η ψηλότερη προσφορά
Διευκρινίζεται ακόμα ότι αν κάποιος υποβάλει την τελευταία ψηλότερη προσφορά σε ακίνητο που είναι μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού, δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη θα του κατοχυρωθεί το ακίνητο. 

Με την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όλων των ακινήτων που εκπλειστηριάστηκαν  στο πλαίσιο  του πολλαπλού πλειστηριασμού, κηρύσσεται Ψηλότερος Προσφοροδότης για κάθε ακίνητο με την ορισθείσα σειρά κατακύρωσης και από τη στιγμή που το εκπλειστηρίασμα ενός ή περισσοτέρων ακινήτων του πολλαπλού πλειστηριασμού καλύψει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη για τα άλλα ενυπόθηκα ακίνητα που έπονται στην σειρά κατακύρωσης.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας