Ψηφιακή αναβάθμιση: Τα πάντα για τις χορηγίες σε επιχειρήσεις

InBusinessNews  04/10/2022 06:50
Ψηφιακή αναβάθμιση: Τα πάντα για τις χορηγίες σε επιχειρήσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση: Τα πάντα για τις χορηγίες σε επιχειρήσεις

InBusinessNews  04/10/2022 06:50

Στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, στοχεύει το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση για το σχέδιο, την έγκριση του οποίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Διαβάστε ακόμα:

Τρέχουν οι πωλήσεις ακινήτων σε Λεμεσό και Πάφο

Προς πώληση το 47,9% της Aristo DevelopersΣημειώνεται ότι οι αιτήσεις/ προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων. 

Οι στόχοι

Όπως αναφέρεται στον οδηγό του σχεδίου, οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων
 • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.


Χρηματοδότηση του σχεδίου

Το σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €20 εκατ. (ΠΠ 2021-2027). Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης πρόσκλησης του σχεδίου ανέρχεται στα €10 εκατ., ενώ τυχόν εξοικονομήσεις θα μεταφερθούν σε επόμενη πρόσκληση του σχεδίου.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται για επενδύσεις σε επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθοι:

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).

Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως χρήση τεχνολογιών blockchain, χρήση πολλαπλών και ετερογενών πηγών δεδομένων, προώθηση λύσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος, προώθηση τεχνολογιών σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN) όπως μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφορίας για εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για εξαγωγή γνώσης από υφιστάμενα δεδομένα, κ.ά.

Διευκρινίζεται ότι η αγορά και χρήση υπηρεσιών απλής φιλοξενίας σε υπηρεσίες νέφους (cloud hosting) δεν αποτελεί (για σκοπούς του σχεδίου) πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης, δηλαδή εφαρμογή προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας.

Budget, χορηγίες και ποσά

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.

Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.


Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Εξοπλισμός που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways και Ups.

Άλλος ειδικός εξοπλισμός, όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Υπηρεσίας, εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι, το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο μόνο στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι αυτός απαιτείται στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης. Επομένως, προτάσεις που περιλαμβάνουν ως μοναδική επιλέξιμη επένδυση εξοπλισμό που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία θα αποκλείονται.

Λογισμικά “Off the shelf” που παράγoνται για τη μαζική αγορά

Το σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και Saa, όπως επίσης άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.
 

Εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 • Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP
 • Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM
 • Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM
 • Enterprise Content Management, DMS
 • Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA
 • Robotics Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή
 • Be-spoke-Software Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού για το σύστημα κ.ά.

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

Άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με σύστημα πληροφορικής

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης, όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κα. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.

Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και το Παραστατικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα). Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης είναι επιλέξιμες μόνο σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των δαπανών δε μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα.

Επιπλέον, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις €4.000.

Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:
α) την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση / ψηφιακό μετασχηματισμό και
β) την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία σε Σύμβουλους/ Μελετητές ανέρχεται στα €1000. Τονίζεται ότι ο Σύμβουλος/ Μελετητής δεν μπορεί να είναι πάροχος/ προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας