ΕΠΑ: Καμπάνα 1,7 εκ. στη Cyta

INBusinessNews  05/11/2012 14:37
ΕΠΑ: Καμπάνα 1,7 εκ. στη Cyta

ΕΠΑ: Καμπάνα 1,7 εκ. στη Cyta

INBusinessNews  05/11/2012 14:37

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) επέβαλε χρηματικές ποινές για τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις στη Cyta, με κατηγορίες που αφορούν εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος κατοχής δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Πιο ειδικά η ΕΠΑ έκρινε ότι οι καταγγελίες των εταιρειών: Thunderworx και Netsmart αφορούν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατά τις οποίες η Cyta δεν παραχωρούσε τη δυνατότητα αποστολής συγκεκριμένου τύπου γραπτών μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα ορισμένων πελατών.

Σημειώνεται ότι παρόμοια απόφαση εκδόθηκε και πρόσφατα από την ΕΠΑ και πάλι αφορούσε τη Cyta και τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά όπως την αξιολογεί΄η Επιτροπή για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Η απόφαση της ΕΠΑ
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ συνολικό πρόστιμο ύψους €960,000 για παράβαση των άρθρων 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ αναφορικά με το αίτημα της για παροχή της δυνατότητας προσφοράς υπηρεσιών Premium SMS mobile termination στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκόμενων μέρων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα αποφάσισε ότι οι πράξεις και/ή οι παραλήψεις της ΑΤΗΚ και ειδικότερα η άρνηση της ΑΤΗΚ να παρέχει απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων SMS Center της μαζί με όλες τις συναφείς υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (Premium SMS) με τη χρέωση να γίνεται κατά τον τερματισμό του μηνύματος (mobile terminations), στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ, με αποτέλεσμα η Thundeworx να εμποδίζετο από το να προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει η ίδια η ΑΤΗΚ μέσω της Cybee, ήτοι τις συνδρομητικές υπηρεσίες, και συνεπώς να τίθεται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, στοιχειοθετούν παράβαση των άρθρων 6(1) (β) και 6(1) (γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής «ο Νόμος»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ, για την οποία είχε εκδοθεί η απόφαση με αρ. 43/2010, και για την οποία αποδέχθηκε ακύρωση ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αριθμό 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού).

Η Επιτροπή με την απόφασή της σημειώνει το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ την περίοδο 2005-2010, ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κατείχε δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά το δίκτυο της, τόσο στη σχετική χονδρική αγορά πρόσβασης και προέλευσης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, όσο και στη χονδρική αγορά απόληξης (τερματισμού) κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, καθώς και σε παρεμφερείς υπηρεσίες που συνδέονται με το δίκτυο της. Η κατοχή τέτοιας δεσπόζουσας θέσης επιβαρύνει περαιτέρω την ΑΤΗΚ σε σχέση με την παράβαση του άρθρου 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου, λόγω της ιδιαίτερης ευθύνης (special responsibility) που είχε ως εταιρεία κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η Επιτροπή στην απόφασή της έκρινε ότι η υποδομή για την παροχή των υπηρεσιών Premium SMS-MT ήταν ουσιώδης για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα και, ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ υπείχε υποχρέωσης και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα τη βοηθούσαν να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο τεχνικής ή άλλης φύσεως.
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, κατέληξε ότι οι λόγοι άρνησης που προβλήθηκαν από την ΑΤΗΚ να δώσει τη συγκεκριμένη διευκόλυνση στη Thunderworx ώστε και αυτή να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες Premium SMS-ΜΤ στους χρήστες του κινητού δικτύου της ΑΤΗΚ, δεν ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένοι και ότι τα ζητήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και ν΄ αποτελέσουν μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας. Ο χρόνος υλοποίησης του λογισμικού από τον Αύγουστο του 2005, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκε ειδικά η παροχή της εν λόγω διευκόλυνσης, μέχρι και τον Απρίλιο του 2010, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία εξευρέθη η τεχνική λύση από μέρους της ΑΤΗΚ, κρίθηκε από την Επιτροπή πολύ μεγάλος, νοουμένου ότι από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι οι ενέργειες για επίλυση του προβλήματος από μέρους της ΑΤΗΚ είχαν αρχίσει εντός του 2009 και είχαν ολοκληρωθεί εντός του 2010, δηλαδή μόλις σε ένα έτος. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο λογισμικό και ότι ούτε μπορούσε να αγοραστεί, δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενική δικαιολογία για το χρόνο που διέρρευσε από το 2005 μέχρι το 2010.

Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 31 Αυγούστου 2005, ήτοι όταν είχε ζητηθεί από τη Thunderworx εγγράφως, ο τερματισμός σύντομων μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας με τη χρέωση του μηνύματος να γίνεται κατά τον τερματισμό του - Mobile Terminated, έως το 2010, όταν η ΑΤΗΚ κοινοποίησε την τεχνική λύση για παροχή της ζητηθείσας υπηρεσίας προς τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, αποφάσισε:
(Α) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ύψους €480,000 (τετρακόσιων ογδόντα χιλιάδων ευρώ).
(Β) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ύψους €480,000 (τετρακόσιων ογδόντα χιλιάδων ευρώ). 

Η υπόθεση της Netsmart
Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ συνολικό πρόστιμο ύψους €637,112 για παράβαση των άρθρων 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης καταγγελίας της εταιρείας NETSMART (CYRPUS) LTD εναντίον της ΑΤΗΚ.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκόμενων μέρων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι οι πράξεις και/ή οι παραλήψεις της ΑΤΗΚ και ειδικότερα η άρνηση της να παρέχει απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων SMS Center του δικτύου της μαζί με όλες τις συναφείς υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (Premium SMS) με τη χρέωση να γίνεται κατά τον τερματισμό του μηνύματος (mobile terminations) στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ, στοιχειοθετούν παράβαση των άρθρων 6(1) (β) και 6(1) (γ) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής «ο Νόμος»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας της εταιρείας NETSMART (CYRPUS) LTD εναντίον της ΑΤΗΚ, για την οποία είχε εκδοθεί η απόφαση με αρ. 42/2010, η οποία είχε ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αριθμό 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού).

Η Επιτροπή με την απόφασή της ημερομηνίας 11/9/2012 έκρινε ότι η ΑΤΗΚ ως κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στην υπό εξέταση σχετική αγορά, απέτυχε να ανταποκριθεί στην ιδιαίτερη υποχρέωσή της να παράσχει στην καταγγέλλουσα εταιρεία Netsmart πρόσβαση για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υπερτιμημένων γραπτών μηνυμάτων (με τη μέθοδο Premium SMS – MT) απευθείας στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ.

Η Επιτροπή στην απόφασή της έκρινε ότι η υποδομή για την παροχή των υπηρεσιών Premium SMS-MT ήταν ουσιώδης για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα και, ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ υπείχε υποχρέωσης και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα τη βοηθούσαν ξεπερνούσε κάθε εμπόδιο τεχνικής ή άλλης φύσεως.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία κατέληξε ότι οι λόγοι άρνησης που προβλήθηκαν από την ΑΤΗΚ να δώσει τη συγκεκριμένη διευκόλυνση στη Netsmart ώστε και αυτή να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες Premium SMS-ΜΤ στους χρήστες του κινητού δικτύου της ΑΤΗΚ, δεν ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένοι και ότι τα ζητήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να αποτελέσουν μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημείωσε ότι σύμφωνα με τα ενώπιον της στοιχεία, οι ενέργειες για επίλυση του προβλήματος άρχισαν το 2009 και ολοκληρώθηκαν το 2010, οπόταν και στις 10/9/2010 υπογράφηκε τροποποιημένη Συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών για την παροχή υπερτιμημένων μηνυμάτων (premium SMS). Συνακόλουθα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, από το Νοέμβριο 2005 μέχρι το 2009 δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος αυτού. Ο χρόνος υλοποίησης του λογισμικού από το Νοέμβριο του 2005, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκε ειδικά η παροχή της εν λόγω διευκόλυνσης, μέχρι και τον Απρίλιο του 2010, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία εξευρέθει η τεχνική λύση από μέρους της ΑΤΗΚ, κρίθηκε από την Επιτροπή πολύ μεγάλος, νοουμένου ότι από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι οι ενέργειες για επίλυση του προβλήματος από μέρους της ΑΤΗΚ είχαν αρχίσει εντός του 2009 και είχαν ολοκληρωθεί εντός του 2010, δηλαδή μόλις σε ένα έτος. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο λογισμικό και ότι ούτε μπορούσε να αγοραστεί, δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενική δικαιολογία για το χρόνο που διέρρευσε από το 2005 μέχρι το 2010.

Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 3 Νοεμβρίου 2005, ήτοι όταν είχε ζητηθεί από την Netsmart εγγράφως, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υπερτιμημένων γραπτών μηνυμάτων στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ με τη χρέωση να γίνεται κατά τον τερματισμό του μηνύματος, έως και τις 15 Απριλίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία είχε εξευρεθεί η τεχνική λύση για την υλοποίηση της ζητούμενης υπηρεσίας και η οποία είχε κοινοποιηθεί στη Netsmart από την ΑΤΗΚ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε:
(Α) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, ύψους €318.556 (τριακόσιων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακόσιων πενήντα έξη ευρώ).
(Β) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, ύψους €318.556 (τριακόσιων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακόσιων πενήντα έξη ευρώ).

Και δεύτερη υπόθεση Thunderworx Vs Cyta
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €130,000 για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ αναφορικά με το αίτημα της για παροχή της δυνατότητας προσφοράς υπηρεσιών Premium SMS στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκόμενων μέρων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα αποφάσισε ότι οι πράξεις και/ή οι παραλήψεις της ΑΤΗΚ και ειδικότερα η άρνηση της να παρέχει απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων SMSC της, μαζί με όλες τις συναφείς υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (Premium SMS), είτε με τη χρέωση να γίνεται με την αποστολή του γραπτού μηνύματος (mobile origination) είτε με τη χρέωση να γίνεται με τη λήψη/τερματισμό του μηνύματος (mobile termination), στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ, στοιχειοθετούν παράβαση των άρθρων 6(1) (β) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής «ο Νόμος»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας Τhunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ, για την οποία είχε εκδοθεί η απόφαση με αρ. 132/2008. Η ΑΤΗΚ είχε καταχωρήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο η οποία απορρίφθηκε. Ακολούθως, η ΑΤΗΚ καταχώρησε αναθεωρητική προσφυγή για την οποία η Νομική Υπηρεσία το Σεπτέμβριο 2011 αποδέχθηκε ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αριθμό 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού).

Η παράβαση του Νόμου συνίσταται στην άρνηση της ΑΤΗΚ να παρέχει απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων SMS της μαζί με όλες τις συναφείς υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, ώστε ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (Premium SMS), είτε με τη χρέωση να γίνεται κατά την έναρξη του μηνύματος (mobile orgination), είτε με τον τερματισμό του μηνύματος (mobile terminations), στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ. Η εφαρμογή αυτής της πρακτικής αποτελεί παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου.

Η Επιτροπή σημειώνει το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ κατά την υπό εξέταση περίοδο, ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κατείχε δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά το δίκτυο της, τόσο στη χονδρική αγορά πρόσβασης και προέλευσης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, όσο και στη χονδρική αγορά απόληξης (τερματισμού) κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, καθώς και σε παρεμφερείς υπηρεσίες που συνδέονται με το δίκτυο της. Η κατοχή τέτοιας δεσπόζουσας θέσης επιβαρύνει περαιτέρω την ΑΤΗΚ σε σχέση με την παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, λόγω της ιδιαίτερης ευθύνης (special responsibility) που είχε ως εταιρεία κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η παράβαση του Νόμου από εταιρεία η οποία έχει ιδιαίτερη ευθύνη καθιστά τη φύση της παράβασης σοβαρότερη λόγω ακριβώς της δομής της, όπου η σύνδεση οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το δίκτυο της ΑΤΗΚ για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ, είναι απαραίτητη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ειδική αυτή ευθύνη συνίσταται στην υποχρέωση της ΑΤΗΚ να μην υιοθετεί συμπεριφορές ή μέτρα που οι οποίες να συνεπάγονταν με κατάχρηση της δεσπόζουσας σας της θέσης.

Πέραν όμως τούτου, όπως προκύπτει από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, η ΑΤΗΚ, ως κατέχουσα δεσπόζουσα θέση και λόγω της ιδιαίτερης της ευθύνης, όφειλε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο τεχνικής ή άλλης φύσης που καθιστούσε δυσχερή τη χρήση της υπηρεσίας premium sms από τρίτους, σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρόνο. Επίσης, όφειλε να ενεργεί μέσα σε εύλογα χρονικά περιθώρια και να μην προβαίνει σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία διαπίστωσε ότι η ΑΤΗΚ παρέλειψε να απαντήσει στην επιστολή της Thunderworx ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2002, με την οποία είχε ζητηθεί πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής στις 22/4/2003, σχεδόν ένα χρόνο μετά από το αίτημα της Thunderworx. Η Επιτροπή κρίνει ότι, για έναν οργανισμό τηλεπικοινωνιών του μεγέθους της ΑΤΗΚ και των πολλών συσσωρευμένων χρόνων εμπειρίας και δραστηριοποίησης στην αγορά, το διάστημα αυτό (ήτοι των 11 μηνών) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντικειμενικό και εύλογο για να κατανοηθεί το αίτημα ενός εναλλακτικού παρόχου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν αποδέχτηκε τη θέση της ΑΤΗΚ ότι ο χρόνος που παρήλθε είναι εύλογος για να γίνει αντιληπτό ή/και κατανοητό του αιτήματος της Thunderworx.

Πέραν αυτού, η Επιτροπή μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε, διαπίστωσε ότι υπήρχε συστηματική καθυστέρηση εκ μέρους της ΑΤΗΚ στην ενημέρωση της Thunderworx για την πρόοδο που υπήρχε στην ανάπτυξη της υποδομής. Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι το διάστημα που διέρρευσε από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος μέχρι και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής ήταν αδικαιολόγητα μεγάλο, αφού αυτό ήταν πέραν των τριών ετών.

Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 26 Ιουνίου 2002, ήτοι όταν είχε ζητηθεί από τη Thunderworx εγγράφως, η υπηρεσία premium SMS- Mobile Termination, έως τον Ιούνιο 2005, όταν υπογράφτηκε σχετική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου, αποφάσισε αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ύψους €130,000 (εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ).
 

 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας