ΔΕΦΑ: Πήρε την άδεια το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου

InBusinessNews  26/02/2021 15:22
ΔΕΦΑ: Πήρε την άδεια το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου

ΔΕΦΑ: Πήρε την άδεια το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου

InBusinessNews  26/02/2021 15:22

Στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) παραχώρησε η ΡΑΕΚ την άδεια κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η ισχύος της άδειας θα είναι για τριάντα (30) έτη και το Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οι οποίες αναπτύσσονται στη βάση του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης, αποτελούμενο από τους αγωγούς και κλάδους υψηλής πίεσης, τις εγκαταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς.

Στο Σύστημα Μεταφοράς εντάσσονται και τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης που υλοποιούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης όπως και οι εγκαταστάσεις από τα Σημεία Έγχυσης ή Εισόδου έως τα Σημεία Εξόδου. Ως Σημείο Έγχυσης ή Εισόδου είναι η είσοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας παραδίδεται φυσικό αέριο στο σύστημα μεταφοράς από την εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην περιοχή του Βασιλικού της επαρχίας Λάρνακας, από ανάντη δίκτυο αγωγών ή διασυνδετήριο αγωγό ή άλλη εγκατάσταση ΥΦΑ ή εγκατάσταση αποθήκευσης. Σημείο Εξόδου είναι η έξοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας εγχέεται φυσικό αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς προς το σύστημα διανομής ή στην εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου.

Σημειώνεται πως ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διασφαλίζει και να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και των μελλοντικών εγκεκριμένων επεκτάσεών του.

Παράλληλα, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τυχόν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς. Στο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνονται διακριτά οι επιμέρους εργασίες, εγκρίσεις και άδειες οι οποίες τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς και προσδιορίζεται η ημερομηνία εμπορικής του λειτουργίας.

Έξι (6) μήνες μετά την πρώτη έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, και στη συνέχεια ανά εξάμηνο ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ενημερώνει τη ΡΑΕΚ υποβάλλοντας σε αυτή έκθεση για την πρόοδο του έργου ιδίως σε σχέση με τις εργασίες κατασκευής αυτού, τη λήψη των λοιπών εγκρίσεων και αδειών που τυχόν απαιτούνται, καθώς και την ανάπτυξη των λοιπών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή και διασυνδέσεων ανάντη και κατάντη του Συστήματος Μεταφοράς με άλλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Ο κάτοχος της άδειας, πέραν των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόμο και τους Κανονισμούς που απορρέουν από αυτόν:

(α) Λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Σύστημα Μεταφοράς προκειμένου αυτό να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καταναλωτών σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό, ο οποίος να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Προγραμματίζει τις παραδόσεις και τις παραλαβές φυσικού αερίου, συλλέγει μετρήσεις των ποσοτήτων φυσικού αερίου που διέρχονται από τα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, κατανέμει το φυσικό αέριο, μεριμνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του φυσικού αερίου και των σχετικών πιέσεων εντός του Συστήματος 2160

Μεταφοράς και λαμβάνει κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την αποκατάσταση τυχόν έλλειψηςεξισορρόπησης φορτίου στο Σύστημα Μεταφοράς, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία αυτού. σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στον όρο 8(1) της παρούσας άδειας.

(γ) Μεριμνά για τη διαχείριση κρίσεων και την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε ότι αφορά την τεχνική λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας.

(δ) Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, τις ετήσιες ποσότητες αερίου που παραλήφθηκαν από τα Σημεία Εισόδου και παραδόθηκαν στα Σημεία Εξόδου, τις ημερήσιες αιχμές, την ποιότητα φυσικού αερίου, τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους. Στην τεχνική έκθεση ο κάτοχος της άδειας περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το επίπεδο των απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς και τις ενέργειές του για την αντιμετώπισή τους. Ειδικά για το πρώτος έτος λειτουργίας η εν λόγω έκθεση θα αφορά τους μήνες του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου.

(ε) Παρέχει στους διαχειριστές τυχόν άλλων συστημάτων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων.

(στ) Δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και των συνδεδεμένων με αυτό εγκαταστάσεων, την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και την ασφάλεια εφοδιασμού.

(ζ) Δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν εμπίπτουνστο πεδίο εφαρμογής της Άδειας, μετά από έγκριση της ΡΑΕΚ και να κάνει χρήση των παγίων υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και το κόστος χρήσης της παγίων για αυτή τη δραστηριότητα κατανέμεται στις άλλες δραστηριότητες.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας