Εγκρίθηκε  το Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα 2021-2030

InBusinessNews  24/01/2019 13:38
Εγκρίθηκε  το Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα 2021-2030

Εγκρίθηκε  το Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα 2021-2030

InBusinessNews  24/01/2019 13:38
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030. Η διαμόρφωση Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αποσκοπεί στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η Ένωση, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Κανονισμό που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ενοποιημένο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το οποίο θα περιγράφεται το εθνικό ενεργειακό σύστημα, η εθνική πολιτική για το κλίμα και το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για πέντε συγκεκριμένους τομείς: την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, την ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας, τη μείωση της ζήτησης ενέργειας, τη μείωση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας. Θα παρουσιάζονται, επίσης, οι συναφείς εθνικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, καθώς και οι πολιτικές και τα μέτρα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, των αποβλήτων, της γεωργίας και της χρήσης της γης, που συνεισφέρουν κατάλληλα στην επίτευξη των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων.

Η ετοιμασία του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα έγινε μέσα από το Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το  Κλίμα, το οποίο λειτουργεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2017. Το εν λόγω Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και σε αυτό συμμετέχουν, πέραν από τους αρμόδιους υπουργούς (Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, και Οικονομικών), ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών από διάφορα Υπουργεία.

Το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030 περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα που αφορούν διάφορους τομείς, προς επίτευξη των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, στόχων:

(α)      Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005. Ο στόχος που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι 24% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2005 (εξαιρούνται οι εκπομπές από την ηλεκτροπαραγωγή, το τσιμεντοποιείο και τα κεραμεία/τουβλοποιεία). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή των εκπομπών της Κύπρου, ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει 49%, της ενέργειας (εκτός ηλεκτροπαραγωγής) 17%, των αποβλήτων 14%, της γεωργίας 12%  και της βιομηχανίας 8%.

(β)       Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030. Δεν έχουν αποφασιστεί μέχρι στιγμής δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο.

(γ)       Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030. Η εκτιμωμένη εθνική συνεισφορά της Κύπρου προσδιορίζεται σε μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο το 2007.

Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, όπως και τα προσχέδια των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων των άλλων κρατών μελών, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2019 ενώπιον τεχνικής ομάδας εργασίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να υποβληθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιο.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας