400.000 έξυπνοι μετρητές μέχρι το 2027

InBusinessNews  16/01/2019 14:43
400.000 έξυπνοι μετρητές μέχρι το 2027

400.000 έξυπνοι μετρητές μέχρι το 2027

InBusinessNews  16/01/2019 14:43
Αναγκαίο βήμα στη μετεξέλιξη του συστήματος ηλεκτρισμού χαρακτηρίζει ο υπουργός Εμπορίου την εφαρμογή έξυπνων μετρητών, ώστε να συνεχίσει η ενσωμάτωση ολοένα και μεγαλύτερων ποσοστών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.  Πέραν τούτου, σημειώνει ο Γιώργος Λακκοτρύπης σε ερώτημα του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, οι έξυπνοι μετρητές είναι αναγκαίοι για τη μετάβαση στην αποκεντρωμένη-διεσπαρμένη παραγωγή.  

RELATED ARTICLESΣύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 122(Ι)/2003, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο νόμος), αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής ευφυών συστημάτων μέτρησης είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ενώ αρμόδιος για την εγκατάσταση των μετρητών είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).

Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρει ότι το εδάφιο 3 του άρθρου 93 του νόμου προνοεί ότι “ανεξάρτητα από το βαθμό έκτασης της χρήσης ευφυών συστημάτων μέτρησης, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η ιδιωτικότητα και η ανταλλαγή των δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα των τελικών πελατών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται”.
 
Αναφορικά με τον χρονικό προγραμματισμό για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μέτρησης, ο υπουργός Εμπορίου υπογραμμίζει ότι η ΡΑΕΚ εξέδωσε ρυθμιστική απόφαση με αρ. 02/2018 Κ.Δ.Π. 259/2018, σύμφωνα με την οποία ο ΔΣΔ θα πρέπει να προχωρήσει με την εγκατάσταση 400,000 μετρητών μέχρι τον Ιανουάριο 2027.  Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα πιθανόν να χρήζει επανεξέτασης στη βάση του αποτελέσματος της τελικής κατάληξης της διαπραγμάτευσης Συμβουλίου-Ευρωκοινοβουλίου για την αναδιατύπωση της Οδηγίας Ηλεκτρισμού 2009/72/ΕΚ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας