Αυξάνεται σε €1,4 δις η συμφωνία για Helix 2

  18/01/2021 09:21
Αυξάνεται σε €1,4 δις η συμφωνία για Helix 2

Αυξάνεται σε €1,4 δις η συμφωνία για Helix 2

  18/01/2021 09:21

Σε συνεχεία της συμφωνίας για την πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου 2020 («Helix2 Χαρτοφυλάκιο Α»), η Τράπεζα Κύπρου έχει καταλήξει σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) για την πώληση πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (Χαρτοφυλάκιο Β) με μεικτή λογιστική αξία ύψους €545 εκατ.

Το  Χαρτοφυλάκιο Β έχει  συμβατικό  υπόλοιπο ύψους  €783 εκατ.3και αποτελείται από περίπου 16,000δάνεια,κυρίωςιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμέναμεπερίπου4,000 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €244εκατ. Το μεικτό τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 44%1επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 31% επί του συμβατικού υπολοίπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 50% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και  το  υπόλοιπο 50%  να  είναι  αναβαλλόμενο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2025 χωρίς οποιουσδήποτε όρους. Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος, ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου Β. Η Συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ.Η Συναλλαγή μειώνει τα ΜΕΔ κατά 22%.

Συνολικά, η μείωση των ΜΕΔ για το έτος 2020 ανήλθε σε €2,1 δις, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1,8 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 16%, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ. Κατά την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος. Με την πληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση ύψους 14μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος.

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, σχολίασε: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση τουHelix 2Χαρτοφυλάκιο Β, ένα ακόμη ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες στις αγορές, η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνίες για την πώληση ΜΕΔ ύψους €1.4 δις κατά τους τελευταίους έξι μήνες (Helix2 Χαρτοφυλάκια Α και Β).Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, έχουμε πετύχει μείωση των ΜΕΔ κατά €2.1 δις το 2020, από €3.9 δις σε €1.8 δις, και μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια από 30% σε 16%. Συνολικά, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €13.2δις ή 88%, από το υψηλό επίπεδο του 2014, και τον ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες4,από 63% σε 16%. Ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους που ανακοινώθηκαν με τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, με στόχο το τέλος του 2022 το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να είναι μονοψήφιο. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του COVID-19 και για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.»

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Allen & Overy LLP ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας