Ελληνική: Στα €79,5 εκατ. οι απαιτήσεις από την κυβέρνηση

InBusinessNews  29/09/2020 06:27
Ελληνική: Στα €79,5 εκατ. οι απαιτήσεις από την κυβέρνηση

Ελληνική: Στα €79,5 εκατ. οι απαιτήσεις από την κυβέρνηση

InBusinessNews  29/09/2020 06:27
Αυξάνονται τα ποσά που διεκδικεί η Ελληνική Τράπεζα από την κυβέρνηση μέσω του Προγράμματος Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ) το οποίο συμφωνήθηκε στα πλαίσια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού.

RELATED ARTICLESΌπως αναφέρεται στα εξαμηνιαία αποτελέσματα της τράπεζας, στις 30 Ιουνίου 2020, το περιουσιακό Στοιχεία Αποζημίωσης ανήλθε σε €2.278 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €6.449 χιλ.) και λογίζεται στο αποσβεσμένο κόστος, αντικατοπτρίζοντας την επαναεπιμέτρηση των εκτιμωμένων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από απαιτήσεις που θα υποβληθούν από την Τράπεζα προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση ζημιών του ΠΠΣ και την παρούσα αξία των πληρωτέων δικαιωμάτων από την Τράπεζα στην Κυπριακή Δημοκρατία, προεξοφλημένα με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.

Σύμφωνα με του όρους που περιγράφονται στην συμφωνία ΠΠΣ, η Τράπεζα πλήρωσε το σχετικό δικαίωμα ύψους €15 εκατ. και έχει υποβάλει τέσσερις απαιτήσεις, συνολικού ποσού €79,5 εκατ., σε σχέση με τις καθαρές ζημιές του ΠΠΣ, καλύπτοντας μια περίοδο 18 μηνών.

Η πρώτη απαίτηση σχετίζεται με τις καθαρές ζημιές του ΠΠΣ που προέκυψαν από την ημερομηνία της Ολοκλήρωσης (3 Σεπτεμβρίου 2018) και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 για ποσό ύψους €64,5 εκατ. Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη απαίτηση, σχετίζεται με τις καθαρές ζημιές του ΠΠΣ που προέκυψαν μεταξύ των περιόδων από 30 Ιουνίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019, από 30 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και από 31 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 31 Μαρτίου 2020 και ανήλθαν σε €8,4 εκατ., €0,2 εκατ. και €6,4 εκατ. αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες του InBusinessNews, τους τελευταίους μήνες οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο ένεκα και των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, μέρος των δύο απαιτήσεων έχει αμφισβητηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο και τα μέρη βρίσκονται σε συζητήσεις για τις διαφορές αυτές σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας ΠΠΣ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνουν οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες προσαρμογές στο περιουσιακό στοιχείο αποζημίωσης ΠΠΣ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας