Αυστηρότερη εποπτεία για εταιρείες εξαγοράς δανείων

InBusinessNews  28/09/2020 10:58
Αυστηρότερη εποπτεία για εταιρείες εξαγοράς δανείων

Αυστηρότερη εποπτεία για εταιρείες εξαγοράς δανείων

InBusinessNews  28/09/2020 10:58
Αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας και λειτουργίας για τις εταιρείες εξαγοράς δανείων καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα με τρεις νέες οδηγίες με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης, το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ενώ παράλληλα καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης για την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και για τις υποχρεώσεις που οι εταιρείες εξαγοράς δανείων έχουν απέναντι στους πελάτες τα δάνεια των οποίων αποκτήθηκαν από τις τράπεζες.

RELATED ARTICLESΒάσει των οδηγιών οι εταιρείες εξαγοράς δανείων οφείλουν να παρέχουν προς τους δανειολήπτες πληροφορίες με διαφάνεια σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την κατηγορία του βασικού επιτοκίου που χρεώνεται εκάστοτε αναφορικά με το δάνειο ή την πιστωτική διευκόλυνση, τον τρόπο με τον οποίο τούτο υπολογίζεται και τον χρόνο κατά τον οποίο θα εισπράττεται ή θα χρεώνεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε δανειολήπτη λεπτομέρειες για τυχόν άλλες χρεώσεις ή ανάκτηση εξόδων που σχετίζονται με την πιστωτική διευκόλυνση ή το δάνειο.

Την ίδια ώρα, οι εταιρείες εξαγοράς δανείων θα πρέπει να τηρούν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τη διαχείριση παραπόνων τα οποία λαμβάνουν από τους δανειολήπτες και καταρτίζουν εγχειρίδιο που καταγράφει επακριβώς τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να ακολουθούνται. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θεσπίζουν Επιτροπή Επίλυσης Παραπόνων για τη διαχείριση των παραπόνων των δανειοληπτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων, παρακολούθησης και διαχείρισης αναδιαρθρώσεων πιστωτικών διευκολύνσεων και χειρίζεται τα παράπονα αμερόληπτα και χωρίς οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η εξέταση των παραπόνων γίνεται το συντομότερο δυνατό από την Επιτροπή Επίλυσης Παραπόνων και χωρίς χρέωση για τους δανειολήπτες. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καταγράφουν τα παράπονα καθώς και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για την αντιμετώπισή τους, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι παραπονούμενοι λαμβάνουν απάντηση γραπτώς εντός περιόδου που δεν υπερβαίνουν τους δυο μήνες από την λήψη πλήρως τεκμηριωμένου παραπόνου.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας, οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θα πρέπει να συστήνουν λειτουργία διαχείρισης κινδύνου, λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης, λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης και λειτουργία ασφάλειας πληροφοριών. Δύναται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας, να συνδυάσουν τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνου με τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης ή και τη λειτουργία ασφάλειας πληρωμών.

Σχετικά με τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών, κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου (ανεξάρτητο ή μη) πρέπει να ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση ώστε να εκτιμά και να αμφισβητεί τις αποφάσεις των ανώτατων διευθυντικών στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων από τη διεύθυνση της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων. Προ του διορισμού ενός μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους, η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει να διασφαλίσει ότι το υποψήφιο μέλος έχει ανεξάρτητη βούληση και κρίση και δεν υφίστανται οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων, διασυνδέσεις ή συνθήκες που πιθανόν να επηρεάζουν ή διαφαίνεται ότι δύναται να επηρεάσουν την κρίση του υποψήφιου μέλους.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας