Ελληνική: Η ισχυρότερη θέση εν σχέση με το 2013 και η στρατηγική

Ελληνική: Η ισχυρότερη θέση εν σχέση με το 2013 και η στρατηγική

Ελληνική: Η ισχυρότερη θέση εν σχέση με το 2013 και η στρατηγική

Περαιτέρω σημαντική μείωση κατέγραψε ο κίνδυνος ισολογισμού του Ομίλου Ελληνικής το πρώτο εξάμηνο του 2020, με το δείκτη των ΜΕΧ του Ομίλου να μειώνεται από το 53,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 25,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 19,5% το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ ο δείκτης Texas μειώθηκε από 79% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 71% στις 30 Ιουνίου 2020.

RELATED ARTICLESΟ δείκτης εξόδων προς έσοδα4 για 1η εξαμηνία του 2020 διαμορφώθηκε στο 66,0% σε σύγκριση με 63,7% την 1η εξαμηνία του 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα), ενώ τη 2η τριμηνία του 2020 ανήλθε στο 63,9% (1η τριμηνία 2020: 68,1%).  Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την εισφορά στο ΣΕΚ, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2020 και τη 2η τριμηνία του 2020, ήταν 59,1% και 58,5% αντίστοιχα (1η τριμηνία του 2020: 59,7%). Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων (1η εξαμηνία του 2019 η εισφορά στο ΣΕΚ ήταν μηδενική), ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 58,1%.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας βρίσκει τον Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας σε ισχυρότερη θέση εν σχέση με την οικονομική κρίση του 2013, καθώς διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 22,2%, ισχυρή ρευστότητα  με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 487% και πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους €5,6 δισ., ισχυρό δίκτυο λιανικής τραπεζικής και μερίδια αγοράς, όπως επίσης και πιο σταθερή βάση καταθέσεων με τις κυπριακές καταθέσεις να αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου.

Οικονομική θέση
Στις 30 Ιουνίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €15,9 δισ., μειωμένα κατά 2% σε σύγκριση με €16,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, κυρίως λόγω της μείωσης στις επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα μετρητά, στις καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. σε σχέση με €14,6 δις. που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,2 δισ. και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. Η μείωση ύψους 2% οφειλόταν κυρίως στις εκροές καταθέσεων κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ως επακόλουθο των αρνητικών καταθετικών επιτοκίων που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/ νομικών οντοτήτων.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στο 30,0%  σε σχέση με 30,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνία του 2020  ανήλθε σε €439,4  εκατ. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €6.830 εκατ., ελαφρώς μειωμένες κατά 6% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 1% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 21% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) οφείλεται σε περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020. Οι αποπληρωμές και η εξυγίανση ανήλθαν σε πάνω από €100 εκατ. κατά 1η εξαμηνία 2020, υποδεικνύοντας πιο ποιοτική απομόχλευση.

Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020  ανήλθε στο 21,1% σε σχέση με 21,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν το 2019 ανήλθε σε €812,3 εκατ. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €7.244 εκατ., μειωμένες κατά 5% σε σύγκριση με €7.636 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά το 2019, χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν με το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων να ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στο 21,4%.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 42,1%.

Αποθέματα ακινήτων
Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €184,9 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 σε σχέση με €177,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μεταβολή στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών την 1η εξαμηνία του 2020 περιλάμβανε προσθήκες ύψους €16,2 εκατ., πωλήσεις ύψους €7,7 εκατ. και ποσό απομείωσης ύψους €1,0 εκατ.

Στρατηγική
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη διατήρησή της ως ένα ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων της, των υπαλλήλων της, των πελατών της και της κοινωνίας.
 
Η πρόσφατη εμφάνιση της επιδημίας κορωνοϊού αναμένεται να έχει προσωρινή αλλά σημαντική αρνητική οικονομική επίπτωση, ως εκ τούτου, η οικονομική απόδοση της Τράπεζας για το 2020 αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά. Αντιμέτωπη με χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα, λόγω της μειωμένης ζήτησης νέων δανείων και των χαμηλότερων εσόδων από προμήθειες, ο στόχος είναι να περιοριστεί ο αντίκτυπος μέσω της ανακατανομής κεφαλαίων σε εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού εντός της διάθεσης ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας, καθώς και μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους.
 
Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: τη στοχευμένη ανάπτυξη μέσω νέου δανεισμού και της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες καθώς επίσης και τη μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Η Τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της στην στήριξη της εγχώριας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που συμβαδίζουν με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ξεπλύματος χρήματος. Η στρατηγική της Τράπεζας επίσης επικεντρώνεται στην τεχνολογία, στην ανάλυση,  στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και στην απλούστευση των διεργασιών.
 
Μέσω της δημιουργίας της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης χρεών στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκποίησης χαρτοφυλακίων.
 
Η Τράπεζα έχει ως στόχο τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου για τη στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας, υποστηρίζοντας τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών. Η επικέντρωση για νέο δανεισμό θα συνεχίσει να είναι σε εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, όπως στους τομείς λιανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, μεταποίησης και τουρισμού.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας