Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: Σε αναζήτηση εμπειρογνώμονα για έρευνες ΚΕΠΕΥ

InBusinessNews  10/07/2020 10:47
Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: Σε αναζήτηση εμπειρογνώμονα για έρευνες ΚΕΠΕΥ

Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: Σε αναζήτηση εμπειρογνώμονα για έρευνες ΚΕΠΕΥ

InBusinessNews  10/07/2020 10:47
Στην προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.) προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

RELATED ARTICLES


  
Αντικείμενο της Σύμβασης, η αξία της οποίας εκτιμάται σε €140.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 450 ημέρες πραγματοποιήσιμες εντός 26 μηνών,  αποτελεί η αγορά υπηρεσιών ενός  εμπειρογνώμονα για:
  • Ανάληψη καθηκόντων ερευνώντος λειτουργού επί τη βάσει του άρθρου 36 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, για την διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή πορισμάτων στο Συμβούλιο της ΕΚΚ.
  • Διεκπεραίωση εργασιών για υλοποίηση αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΚΚ.
  • Συλλογή πληροφοριών, διενέργεια εισόδου και έρευνας και λήψη καταθέσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.
  • Προετοιμασία επιστολών και σημειωμάτων στα πλαίσια διεκπεραίωσης έρευνας αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (87(Ι)/2017).
  • Παροχή τεχνογνωσίας στο προσωπικό του Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς.
  • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων εντός της ΕΚΚ σε θέματα της ειδικότητας του.
 
Σημειώνεται ότι, τα Πορίσματα/Σημειώματα που θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο της ΕΚΚ από τον Εμπειρογνώμονα θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά, όπως δηλαδή και οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΚΚ.
 
Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι τα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  τα γραφεία των εποπτευόμενων οργανισμών και τα γραφεία του Αναδόχου εφόσον χρειαστεί.
           
Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 30 Ιουλίου.
 
Σημειώνεται ότι η σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 100%.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας