Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν στην Κύπρο

InBusinessNews  02/07/2020 16:17
Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν στην Κύπρο

Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν στην Κύπρο

InBusinessNews  02/07/2020 16:17
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε επτά κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν εν μέρει (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ισπανία) ή εξ ολοκλήρου (Κύπρος, Πορτογαλία και Σλοβενία) τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της τροποποιημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων (οδηγία (ΕΕ) 2017/828).

RELATED ARTICLES


 
Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν μέρος της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Ιουνίου 2019 και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν στον τομέα που καλύπτουν οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση των μετόχων με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν είναι ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες διοικούνται σωστά και ότι θα είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα.
 
Σύμφωνα με την οδηγία, οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τους στρατηγικές και τις πολιτικές τους για την ενεργό συμμετοχή. Επιπλέον, η οδηγία αυξάνει τη διαφάνεια των αποδοχών των διοικητικών στελεχών και επιτρέπει στους μετόχους να έχουν «λόγο επί των αποδοχών». Επίσης, εισάγει διασφαλίσεις όσον αφορά τις σημαντικές συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων μερών (συνήθως μεταξύ της εταιρείας και του διευθυντή ή του ελέγχοντος μετόχου).
 
Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2019, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω επτά κράτη μέλη λόγω μη μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία κοινοποίησαν ορισμένα μέτρα, δηλώνοντας ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να είναι μερική. Η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.
 
Τα επτά κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, κοινοποιώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο· σε διαφορετική περίπτωση, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας