ΕΚΚ: Μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας Magnum FX και F1Markets

InBusinessNews  01/06/2020 18:00
ΕΚΚ: Μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας Magnum FX και F1Markets

ΕΚΚ: Μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας Magnum FX και F1Markets

InBusinessNews  01/06/2020 18:00

Τη μερική αναστολή λειτουργίας δύο ΚΕΠΕΥ ανακοίνωσε η Κεφαλαιαγορά.

RELATED ARTICLES


Συγκεκρικένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Magnum FX (Cyprus) Ltd και F1Markets Ltd έχουν ανασταλεί μερικώς, δυνάμει του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας (‘η ΟΔ87-05’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της με:
1. Το άρθρο 25(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’) καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να ενεργεί δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
2. Το άρθρο 25(2)(β) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να αξιολογεί τη συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων με τις ανάγκες των πελατών στους οποίους παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα προσφέρονται ή συνιστώνται μόνο όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του πελάτη.
3. Το άρθρο 25(3) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να απευθύνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, οι οποίες είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
4. Το άρθρο 25(4)(α) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να παρέχει εγκαίρως στους πελάτες κατάλληλη πληροφόρηση.
5. Το άρθρο 25(5) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25(4) του Νόμου, στους πελάτες, σε κατανοητή μορφή.

Διευκρινίζεται ότι μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας σημαίνει:
1. Απαγόρευση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και απαγόρευση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε νέους πελάτες γενικότερα. Η απαγόρευση δεν επεκτείνεται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες, άλλους από αυτούς που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον η Εταιρεία συμμορφώνεται αυστηρά με την απαγόρευση του σημείου (3) κατωτέρω.
2. Απαγόρευση αποδοχής νέων πελατών και σύναψης με αυτούς επιχειρηματικής σχέσης.
3. Απαγόρευση διαφήμισης ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών. Για τη διασφάλιση τούτου δεν επιτρέπεται η προώθηση/διαφήμιση υπηρεσιών σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και η επικοινωνία, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες για τον σκοπό αυτό είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε μέσω τρίτων προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για την υποστήριξη πελατών. Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε στη βάση πληροφοριών που έλαβε η ΕΚΚ από το UK Financial Conduct Authority (‘FCA’) και αφορούν στη λειτουργία της σε εκείνη την αγορά, καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις προκαλούν ανησυχίες και κίνδυνο σχετικά με την προστασία των πελατών της Εταιρείας ή/και ενέχουν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς. Η Εταιρεία οφείλει, εντός ενός (1) μηνός, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες. Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, ως προβλέπεται στο άρθρο 9 της ΟΔ87-05, η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 7(α) της ΟΔ87-05: 1. Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ιδίας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους. 2. Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας