Τράπεζες: Εμείς θα αποφασίζουμε για τα επιδοτούμενα δάνεια

Τράπεζες: Εμείς θα αποφασίζουμε για τα επιδοτούμενα δάνεια

Τράπεζες: Εμείς θα αποφασίζουμε για τα επιδοτούμενα δάνεια

Τόσο για το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων, όσο και στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν όλοι οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των βιώσιμων πελατών.

RELATED ARTICLES


 
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, παρά τη γενναία επιδότηση επιτοκίου που προσφέρει η κυβέρνηση, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν την παραχώρηση δανείου σε πελάτη που μπορεί να θεωρείται βιώσιμος με το γράμμα του νόμου.
 
«Αν για παράδειγμα μία επιχείρηση για μας που ήταν βιώσιμη πριν τον κορωνοϊό και σήμερα στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται δύσκολα θα ανακάμψει, τότε δεν θα της εγκρίνουμε δάνειο. Πιο ελαστικοί ενδεχομένως να φανούμε στο θέμα παραχώρησης νέων στεγαστικών δανείων καθώς εκεί μπαίνει υποθήκη το ίδιο το ακίνητο», μας ανέφεραν τραπεζικές πηγές
 
Τα σχέδια με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες προβλέπουν τα ακόλουθα:
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ


Στόχος: Η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσω της επιδότησης επιτοκίων σε νέα επιχειρηματικά δάνεια. Η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες.
 
Το μέτρο είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μέτρο 3.1 του εν λόγω πλαισίου).
 
Η Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών.
 
Δικαιούχοι:
Όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις (με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) κατά την 31/12/2019, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και αυτοτελώς εργαζομένους.
 
Η συνολική σωρευτική, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €800 000 ανά επιχείρηση.
 
Σκοπός δανείου:
Κάλυψη αναγκών ρευστότητας για σκοπούς  κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων.
 
Περίοδος δανειοδότησης:
Για επιχειρηματικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020.
 
Προϋποθέσεις:
Τα νέα δάνεια παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
 
Επιτόκια:
Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4,25%.

Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια ως ακολούθως:
Τα πρώτα δυο χρόνια, θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3.5 ποσοστιαίες μονάδες (350 μονάδες βάσης).
Τον τρίτο μέχρι τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τις ΜΜΕ (200 μονάδες βάσης) και 1.5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης) για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 
Ύψος δανείου:
Δεν  υπάρχει όριο στο ύψος του δανείου το οποίο μπορεί να συναφθεί αλλά το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει:
 
Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ΄ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019
 
Πρακτικά για όσους εγκριθούν στο σχέδιο, το μέγιστο επιτόκιο που θα καταβάλλουν τα πρώτα δύο χρόνια είναι το 0,75%. Ενώ στον τρίτο και τέταρτο χρόνο οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων θα καταβάλλουν μέγιστο επιτόκιο 2,25% και οι μεγάλες επιχειρήσεις 2,75%.
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
Στόχος: Η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες.
 
Η Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών.
 
Περίοδος δανειοδότησης:
Για στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020.
 
Επιτόκια:
Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,30%.
 
Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια  και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης).
 
Ύψος δανείου:
Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000.
 
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το μέγιστο επιτόκιο στεγαστικού δανείου που μπορεί να επιβάλει τράπεζα σε όποιον εγκριθεί στο σχέδιο είναι για περίοδο 4 ετών το 2,3%. Άρα πρακτικά σημαίνει πως το μέγιστο επιτόκιο που θα κληθούν να καταβάλουν οι δικαιούχοι για περίοδο 4 ετών είναι το 0,8% καθώς το 1,5% θα επιδοτείται από το κράτος.
 
Πως θα γίνεται η πληρωμή του κράτους προς τις τράπεζες
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά το πώς θα πληρώνονται οι Τράπεζες από την κυβέρνηση για αυτή την επιδότηση, εκτός απροόπτου, θα είναι σε τριμηνιαία βάση, με στοιχεία που θα κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας