Ελληνική: Σε ποιους τομείς χορηγήθηκαν €812 εκατ. το 2019

InBusinessNews  20/05/2020 06:49
Ελληνική: Σε ποιους τομείς χορηγήθηκαν €812 εκατ. το 2019

Ελληνική: Σε ποιους τομείς χορηγήθηκαν €812 εκατ. το 2019

InBusinessNews  20/05/2020 06:49
Μπορεί μεν το σύνολο των μεικτών χορηγήσεων της Ελληνικής Τράπεζας να παρουσιάζονται μειωμένες κατά 5% για το 2019, οι νέες χορηγήσεις δε αυξήθηκαν στα €812,3 εκατ. το 2019 σε σχέση με €594,4 εκατ. που ήταν οι νέες χορηγήσεις το 2018.

RELATED ARTICLESΥπογραμμίζεται πως οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €7.244 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 4% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά το 2019, χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν από τις οποίες τα €127,5 εκατ. σχετίζονται με μη συμβατικές διαγραφές. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 21,4%.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις πελατών, στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν σε €14,6 δισ. και αποτελούνταν από καταθέσεις σε ευρώ ύψους €13,6 δισ. και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 30,1%.
 
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 40,9%.

Σε ποιους τομείς δόθηκαν οι νέες χορηγήσεις
Κατά την περίοδο 2016-19 η Ελληνική Τράπεζα προέβη στην παραχώρηση νέων χορηγήσεων ύψους €2,3 δις, ενώ για το 2019 δόθηκαν νέα δάνεια αξίας €812,3 εκατ. εκ των οποίων το 31,5% παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες, ενώ το 12,2% αφορούσε δάνεια στους τομείς των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.
 
PowerPoint Presentation


Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων
Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις ανήλθαν στα €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και σημείωσαν μείωση 8% σε σύγκριση με €2.474 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σημαντικό μέρος της μείωσης των ΜΕΧ οφείλεται στην εξυγίανση και στις αποπληρωμές, αντικατοπτρίζοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €1.435 εκατ.. Οι μεικτές χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €1.225 εκατ.

Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €177,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μεταβολή στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για το 2019 περιλάμβανε προσθήκες ύψους €67,8 εκατ., πωλήσεις ύψους €42,4 εκατ. και ποσό απομείωσης ύψους €12,1 εκατ.

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 31,4%. Ο δείκτης των καθαρών MEX προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο 6,2%.

Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε €1.265 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και αποτελούν το 17,5% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων. Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 55,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων των ΜΕΧ, ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 125,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας