Διαδικτυακά η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings

InBusinessNews  24/04/2020 12:56
Διαδικτυακά η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings

Διαδικτυακά η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings

InBusinessNews  24/04/2020 12:56
13 ψηφίσματα προτείνονται προς ψήφιση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

RELATED ARTICLES

 
Σε σχετική ανακοίνωση, ζητείται από τους Μετόχους να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.
 
Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Company.Secretary@bankofcyprus.com από το Γραμματέα της Εταιρίας τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020).
 
Τα ψηφίσματα
Τα προτεινόμενα Ψηφίσματα 5-12 αποτελούν συνήθη πρακτική για μητρικές εταιρείες τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και έχουν ως σκοπό να ανανεώσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σύνηθες και γενικώς αποδεκτό φάσμα εξουσιοδοτήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Το Ψήφισμα 13 σχετίζεται με την προτεινόμενη δημιουργία επιπρόσθετων διανεµητέων αποθεματικών της Εταιρίας, ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία της Εταιρίας να πληρώνει μερίσματα, να εξαργυρώνει ή να επαναγοράζει συνήθεις μετοχές ή να διενεργεί πληρωμές κουπονιών αναφορικά με εκδόσεις ΑΤ1 σε περιπτώσεις όπου η Εταιρία είναι σε θέση να το πράξει σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και του εταιρικού δικαίου).
 
Παράλληλα, με το ψήφισμα 4 θα επανεκλεγούν, με ξεχωριστά ψηφίσματα, οι πιο κάτω Διοικητικοί Σύμβουλοι:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
(β) Maksim Goldman
(γ) Arne Berggren
(δ) Lyn Grobler
(ε) Dr Michael Heger
(στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
(ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
(η) Μαρία Φιλίππου
(θ) Πόλα Χατζησωτηρίου
 
Εκλογή του πιο κάτω Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα:
(ι) Πανίκος Νικολάου
 
Εκλογή του πιο κάτω Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα, με ισχύ το αργότερο από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού
του από την ΕΚΤ ή την αντίστοιχη εκλογή του από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):

(κ) Νίκος Σοφιανός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας