Διοικητής: Aυτούς δικαιούνται να δανείσουν οι τράπεζες

Διοικητής: Aυτούς δικαιούνται να δανείσουν οι τράπεζες

Διοικητής: Aυτούς δικαιούνται να δανείσουν οι τράπεζες

Με εγκύκλιο του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνου Ηροδότου προς όλα τα εποπτευόμενα τραπεζικά ιδρύματα δίνονται κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τις χαλαρώσεις κριτηρίων για νέα δανειοδότηση νομικών και φυσικών προσώπων με στόχο να δοθεί άμεσα ρευστότητα στην αγορά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊό.

RELATED ARTICLES

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο ισχύουν τα ακόλουθα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

-Όλες οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι ανεξαρτήτως τομέα, καθώς επίσης και φυσικά πρόσωπα που στις 31 Δεκεμβρίου δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 μέρες, αλλά στη συνέχεια αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

-Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει επίσης να έχουν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για νέο δανεισμό.

-Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους θα πρέπει οι τρεις μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δανείου, ο κύκλος εργασιών τους να είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

-Για μεγάλες επιχειρήσεις ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019

-Για φυσικά πρόσωπα ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του δανείου να είναι μειωμένο κατά 25% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

-Παρατράβηγμα ή βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση περιλαμβανομένων διευκολύνσεων με εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη.

-Συνολική διάρκεια μέχρι 12 μήνες.

Σκοπός; Κάλυψη τρεχουσών αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης, περιλαμβανομένης και της καταβολής μισθών, ενοικίων και οφειλών σε προμηθευτές, αλλά εξαιρούμενης της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων. Επιπρόσθετα δίδεται και η δυνατότητα κάλυψης επενδυτικών αναγκών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Αιτούμενο ποσό: Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει:

Α) Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων καθώς και το κόστος προσωπικού)

Β) Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζομένου κατά το 2019

Γ) Το 25% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα

 

Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τις αιτήσεις που θα λαμβάνονται από επιλέξιμους πελάτες για νέες πιστωτικές διευκολύνσεις θα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Να τεκμηριώνεται ότι είναι επιλέξιμος σε περίπτωση επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με υπογεγραμμένη δήλωση από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

-Για φυσικά πρόσωπα να φέρνουν αποδεικτικά της μισθοδοσίας τους και εκεί όπου είναι δυνατό δήλωση υπογεγραμμένη από τον εργοδότη τους

-Να δίνεται ικανοποιητική ένδειξη λαμβανομένων υπόψη των ιδιάζουσων συνθηκών η ικανοποιητική ικανότητα αποπληρωμής του νέου δανεισμού. Δικαιολογητικά όπως φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2018 και 2019 θα είναι βοηθητικά.


Η Κεντρική συστήνει στις τράπεζες όπως η τιμολόγηση των επιλέξιμων πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και οποιαδήποτε έξοδα για τη σύναψη της σύμβασης, διαμορφωθούν ανάλογα με τη κρισιμότητα της κατάστασης και πως δεν πρέπει να επιβαρύνουν αιτητές με τραπεζικά έξοδα.

 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας