Ρίχνει τα επιτόκια της η Ελληνική Τράπεζα

InBusinessNews  04/12/2019 13:39
Ρίχνει τα επιτόκια της η Ελληνική Τράπεζα

Ρίχνει τα επιτόκια της η Ελληνική Τράπεζα

InBusinessNews  04/12/2019 13:39
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα), σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο https://www.hellenicbank.com/el/charges, ανακοινώνει την μείωση του Επιτοκίου Αναφοράς από 0.33% σε 0.18% με ισχύ από 18/11/2019.

RELATED ARTICLES

 
Ως εκ τούτου, τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
 
 
Περαιτέρω, όσον αφορά τα Βασικά Επιτόκια που προγενέστερα καθορίζονταν από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η πρώην ΣΚΤ) (για την μεταβολή των οποίων εφαρμόζεται η μεθοδολογία μεταβολής των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας), ενημερώνεστε ότι την πιο πάνω ημερομηνία θα μειωθούν κατά 15 μονάδες βάσης.

Τηρουμένων των όρων των σχετικών συμφωνιών που έχετε υπογράψει, σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω επηρεάζουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις που σας παραχωρήθηκαν από την Τράπεζα και οι οποίες τιμολογούνται με οποιοδήποτε εκ των πιο πάνω Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας καθώς και τις διευκολύνσεις σας που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα από την πρώην ΣΚΤ και τιμολογούνται με οποιοδήποτε εκ των Βασικών Επιτοκίων που προγενέστερα καθορίζονταν από την πρώην ΣΚΤ.

Περαιτέρω, όσον αφορά τα δάνεια που σας παραχωρήθηκαν από την Τράπεζα και τιμολογούνται με οποιοδήποτε εκ των πιο πάνω Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας καθώς και τα δάνεια που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα από την πρώην ΣΚΤ και τιμολογούνται με οποιοδήποτε εκ των Βασικών Επιτοκίων που προγενέστερα καθορίζονταν από την πρώην ΣΚΤ, ενημερώνεστε ότι, λόγω της πιο πάνω μεταβολής, ενδεχομένως να επηρεάζεται το πρόγραμμα αποπληρωμής τους.

Ενόψει των ανωτέρω, στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται για ενημέρωσή σας όλα τα δάνεια που σας παραχωρήθηκαν (και τιμολογούνται με οποιοδήποτε εκ των πιο πάνω Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας ή με οποιοδήποτε εκ των Βασικών Επιτοκίων που προγενέστερα καθορίζονταν από την πρώην ΣΚΤ) καθώς και τα προγράμματα αποπληρωμής τους, ως έχουν διαμορφωθεί:
 
 
Σημειώνεται ότι, για πληροφοριακούς σκοπούς και/ή για σκοπούς πληρότητας, στον πιο πάνω πίνακα, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται και δάνεια τα προγράμματα αποπληρωμής των οποίων δεν επηρεάζονται από τα ανωτέρω.

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας