Ελληνική: Η ενισχυμένη οικονομική θέση και η στρατηγική

Ελληνική: Η ενισχυμένη οικονομική θέση και η στρατηγική

Ελληνική: Η ενισχυμένη οικονομική θέση και η στρατηγική

Μειώθηκαν ουσιαστικά οι κίνδυνοι ισολογισμού του Ομίλου Ελληνικής ως συνέπεια της απόκτησης μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζα, με το δείκτη των ΜΕΧ του Ομίλου να μειώνεται από το 53,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στο 25,2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, με το δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις στο 53,4% και το δείκτη Texas να βελτιώνεται από 94% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 82% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

RELATED ARTICLESΣε ό,τι αφορά τον δείκτη εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2019 διαμορφώθηκε στο 67,3% σε σύγκριση με 73,5% για την εννιαμηνία του 2018, ενώ ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων για την εννιαμηνία του 2019 ανήλθε στο 0,2%.
 

Διαβάστε ακόμα: Πωλείται η μεγαλύτερη έπαυλη της Λευκωσίας (pics)

Διαβάστε ακόμα: MAP Hotel: Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του!


Οικονομική θέση
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €16,4 δισ. σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2% σε σύγκριση με €16,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της αύξησης στις επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,7 δισ. με το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 να ανέρχεται ανήλθε στο 30,3%.
Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά την εννιαμηνία του 2019 ανήλθε σε €572,5 εκατ. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €7.363 εκατ., μειωμένες κατά 4% σε σύγκριση με €7.636 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά την εννιαμηνία του 2019, χορηγήσεις ύψους €190,3 εκατ. διαγράφηκαν με το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων να ανέρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο 21,1%.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 41,5%.

Αποθέματα ακινήτων
Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €165,6 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η μεταβολή στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για την εννιαμηνία 2019 περιλάμβανε προσθήκες ύψους €45,2 εκατ., πωλήσεις ύψους €40,8 εκατ. και ποσό απομείωσης ύψους €2,9 εκατ.

Στρατηγική
Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: τη στοχευμένη ανάπτυξη μέσω νέου δανεισμού και της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες καθώς επίσης και τη μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Η Τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της στην στήριξη της εγχώριας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που συμβαδίζουν με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ξεπλύματος χρήματος. Η στρατηγική της Τράπεζας, περιλαμβάνει επίσης την εξέλιξη στην τεχνολογία, στην ανάλυση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της απλούστευσης των διαδικασιών και διεργασιών.

Εστία
Βάσει αρχικής διεύρυνσης το 2018, οι δικαιούχοι για συμμετοχή στο Σχέδιο ανέρχονταν στους 1.1300 πελάτες, για 1.600 δανειακές συμβάσεις ύψους €290 εκατ. Ενδεικτικά, από τους πελάτες που η Τράπεζα επικοινώνησε την περίοδο Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019, ενδιαφέρον για συμμετοχή επέδειξαν 600 πελάτες που αφορούν δάνεια ύψους €150 εκατ.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας