Μικρή μείωση, κατά €436 εκατ., στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων

InBusinessNews  14/11/2019 15:31
Μικρή μείωση, κατά €436 εκατ., στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων

Μικρή μείωση, κατά €436 εκατ., στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων

InBusinessNews  14/11/2019 15:31

Στο τέλος Ιουνίου 2019 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά €436 εκατ. ή 4,3% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου 2019. 

RELATED ARTICLES

Οι συνολικές χορηγήσεις συρρικνώθηκαν από €33.111 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2019 στα €32.598 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας πτώση ύψους €513 εκατ. ή 1,5%. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 30,6% στο τέλος Μαρτίου 2019 στο 29,8% στο τέλος Ιουνίου 2019. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 52,9% στο τέλος Ιουνίου 2019 σε σύγκριση με 52,3% στο τέλος Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 31.12.2014-30.6.2019 σημειώθηκε συνολική μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €17,6 δισ. ή 64,5%.
 
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 οφείλεται, κυρίως, σε διαγραφές δανείων, δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης, αποπληρωμές δανείων καθώς και σε συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία). Από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων που συλλέγει η ΚΤΚ όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται, ωστόσο, και μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.
 
Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν  τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. βάση του οποίου  όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής. Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 ανέρχονταν στα €6.113 εκατ., από τα οποία €4.337 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω. Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου 2019 παρουσιάστηκε πτώση ύψους €351 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου 2019.
 
Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιθώρια βιώσιμης διευθέτησης. Σημειώνεται ότι, η επιτυχία ορισμένων αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων εντός των χρονικών ορίων που τίθενται.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας