Τράπεζα Κύπρου: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

InBusinessNews  14/05/2019 18:00
Τράπεζα Κύπρου: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Τράπεζα Κύπρου: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

InBusinessNews  14/05/2019 18:00

120 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 231,231,238 μετοχές, δηλαδή 51.82% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας παρευρέθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου, την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2018 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ΕΓΣ εξέτασε τη συνέχιση της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. 

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Maksim Goldman
(β) Arne Berggren
(γ) Lyn Grobler
(δ) Dr Michael Heger
(ε) John Patrick Hourican
(στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
(ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
(η) Anat Bar-Gera
(κ) Μαρία Φιλίππου
(λ) Πόλα Χατζησωτηρίου 

Σημειώνεται ότι ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 

Μεταξύ άλλων, η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών·
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014·
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 όσον αφορά την χρηματοδότηση μιας συναλλαγής·
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές·
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 8·
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας·
• καθορίσει το εύρος τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές·
• εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών· σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 10 Απριλίου 2019. 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 13 Αυγούστου 2020, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας