Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €95 εκατ. το Α’ τρίμηνο

InBusinessNews   13/05/2019 18:21
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €95 εκατ. το Α’ τρίμηνο

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €95 εκατ. το Α’ τρίμηνο

InBusinessNews   13/05/2019 18:21
Κέρδη συνολικού ύψους €95 εκατ. μετά τη φορολογία κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι ζημιών 67 εκατομμυρίων ευρώ για το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Να σημειωθεί ότι τα κέρδη της τράπεζας το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν €43 εκ. 

RELATED ARTICLES

 
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €146 εκατ. ή κατά 2% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2019 και ανήλθαν σε €7,273 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019. Αντιπροσωπεύουν το 46% του συνόλου των δανείων (πριν την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix (και Velocity) ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση), σε σύγκριση με 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση.
 
Η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά το α’ τρίμηνο 2019 στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο που παραμένει μετά το Helix ανήλθε σε €157 εκατ., και είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον στόχο για οργανική μείωση κατά περίπου €800 εκατ. για το 2019. Η μείωση αυτή συμπεριλάμβανε ποσό ύψους €104 εκατ., το οποίο σχετίζεται με επανακατηγοριοποίηση δανείων και συσσωρευμένων προβλέψεων σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που κατέχονται προς πώληση, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση.
 
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) με προβλέψεις ανήλθε στο 53% στις 31 Μαρτίου 2019 (πριν την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix (και Velocity) ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση), σε σύγκριση με 52% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) καλύπτονται πλήρως. 
 
Γενικά, το Συγκρότημα έχει σημειώσει οργανική μείωση στα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για δεκαέξι συνεχόμενα τρίμηνα και αναμένει ότι  η οργανική μείωση των υπόλοιπων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) (μετά το Helix) θα συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα. 
 
Οι καταθέσεις
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,298 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με €16,844 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι καταθέσεις του Συγκροτήματος είναι μειωμένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και αυξημένες κατά 1% σε ετήσια βάση για τις καταθέσεις στην Κύπρο. Οι καταθέσεις στην Κύπρο αποτελούν το 100% του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος, μετά την πώληση της θυγατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35.2% στις 31 Μαρτίου 2019 (σε σύγκριση με 36.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση). Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 75% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Μαρτίου 2019.  
 
Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε στο 74% στις 31 Μαρτίου 2019, πριν την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση, σε σύγκριση με 72% στις 31 Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με το υψηλό 151% στις 31 Μαρτίου 2014. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μετά τις πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) (Helix και Velocity), μειώνεται περαιτέρω κατά 7 ε.μ. στο 67%.  
 
Ρευστότητα 
Στις 31 Μαρτίου 2019, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 216% (σε σύγκριση με 231% στις 31 Δεκεμβρίου 2018) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.
 
Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) δεν εφαρμόστηκε ακόμη. Θα τεθεί σε ισχύ ως εποπτικός δείκτης μαζί με το CRR2 και θα έχει ελάχιστη απαίτηση ύψους 100%. Στις 31 Μαρτίου 2019, ο ΔΚΣΧ του Συγκροτήματος, με βάση τα πρότυπα της Επιτροπής Βασιλείας III, ανήλθε σε 117% (σε σύγκριση με 119% στις 31 Δεκεμβρίου 2018).  
 
Δάνεια 
Τα μεικτά δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €15,882 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με €15,900 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €15,686 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019 αποτελώντας το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.  
Οι εναπομείνουσες εκθέσεις στο Η.Β. μετά την πώληση της θυγατρικής στο Η.Β. μειώνονται και κατηγοριοποιούνται ως εκθέσεις σε μη κύριες δραστηριότητες στο εξωτερικό από τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.     

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο ανήλθε σε €563 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2019, στα ίδια επίπεδα με τον νέο δανεισμό στην Κύπρο για το α’ τρίμηνο 2018.
 
Στις 31 Μαρτίου 2019, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,955 εκατ. (σε σύγκριση με €10,922 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018).  

Επιπρόσθετα, στις 31 Μαρτίου 2019, καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ύψους €1,103 εκατ. κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5 και αφορούν το Project Helix, σε σύγκριση με €1,148 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Επιπλέον, στις 31 Μαρτίου 2019, καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ύψους €5 εκατ. (σε σύγκριση με €6 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018) κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5 και αφορούν το Project Velocity. Το Project Velocity αφορά συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και μη εξασφαλισμένων δανείων κυρίως λιανικής τραπεζικής. 
Η Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς της επί των δανείων να ανέρχεται σε 46.7% στις 31 Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με 45.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 
  
Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU)
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους €45 εκατ. (που περιλαμβάνουν κόστος κατασκευής) το α’ τρίμηνο 2019 (μείωση κατά 61% σε τριμηνιαία βάση και 66% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. Η ΔΔΑ επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτων ύψους €30 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019 (σε σύγκριση με €42 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2018) με αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους €4 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2019. Κατά τo τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €37 εκατ. (119 ακίνητα). Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €103 εκατ.

Μετά τη σύσταση της Cyreit Variable Capital Investment Company PLC (Cyreit), ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €166 εκατ. επαναταξινομήθηκαν από την κατηγορία ‘Αποθέματα ακινήτων’ (η οποία επιμετρείται στο χαμηλότερο του κόστους και της καθαρής ανακτήσιμης αξίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 2) στην κατηγορία ‘Επενδύσεις σε ακίνητα’ (η οποία επιμετρείται στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 40). Τον Νοέμβριο 2018, η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία για τη διάθεση όλου του ποσοστού συμμετοχής της στις επενδυτικές μετοχές του Επενδυτικού Ταμείου Cyreit, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ζημιά επανεκτίμησης ύψους €14 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2018, η οποία σχετίζεται με ακίνητα και άλλα εισπρακτέα. Η ολοκλήρωση της πώλησης τελεί υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί το β’ τρίμηνο 2019.

Στις 31 Μαρτίου 2019, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1.5 δις, επιπρόσθετα από ακίνητα ύψους €166 εκατ., τα οποία μετέπειτα κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση. Στις 31 Μαρτίου 2019, αποθέματα ακινήτων λογιστικής αξίας ύψους €98 εκατ. περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο για την Πώληση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) (Helix), σε σύγκριση με ακίνητα ύψους €74 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 
 
Ακολουθεί η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος, John Patrick Hourican

«Τα αποτελέσματά μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν την συνεχόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού.
 
Συνεχίσαμε να σημειώνουμε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της πώλησης ~€2.7 δις μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ, «ΜΕΔ») (Project Helix), περιλαμβανομένης και της λήψης έγκρισης από την ΕΚΤ αναφορικά με το όφελος από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer, «SRT») που προκύπτει από τη Συναλλαγή. Αναμένουμε ολοκλήρωση της Συναλλαγής κατά το β’ τρίμηνο 2019. 

Η Συναλλαγή συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη οργανική μείωση των ΜΕΔ, η οποία ανήλθε σε €157 εκατ. για το τρίμηνο και, είναι σε γενικές γραμμές στο πλαίσιο του στόχου μας για οργανική μείωση κατά ~€800 εκατ. το 2019. Αυτό είναι το δέκατο-έκτο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.  Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ, περιλαμβανομένης της μείωσης από την πώληση του Helix, κατά ~70%, σε €4.6 δις τα οποία καλύπτονται από προβλέψεις ύψους 48%. Παρόλο που έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά περίπου 70% από το ανώτατο τους επίπεδο, υπάρχουν ακόμα €4.6 δις ΜΕΔ που πρέπει να αντιμετωπιστούν και για τα οποία έχουμε διαμορφωμένη στρατηγική.
 
Περίπου €900 εκατ. από αυτά είναι στην πραγματικότητα εξυπηρετούμενα, αλλά εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα ΜΕΔ σύμφωνα με τον κανονιστικό ορισμό, και άλλα περίπου €900 εκατ. αναμένεται να επηρεαστούν θετικά με την πάροδο του χρόνου από το κυβερνητικό σχέδιο ΕΣΤΙΑ το οποίο στηρίζει πρώτες κατοικίες χαμηλής αξίας. Αυτό αφήνει €2.8 δις ΜΕΔ τα οποία αντιμετωπίζουμε ενεργά, εξετάζοντας στρατηγικές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, περιλαμβανομένων σημαντικών πωλήσεων χαρτοφυλακίων.
 
Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή. Στις 31 Μαρτίου 2019 ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθε σε 14.9% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.9%, αναπροσαρμοσμένοι για το Helix, σημαντικά πιο πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. 

Η Τράπεζα συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας, και ως αποτέλεσμα, έχουμε μειώσει τις προσπάθειές μας για συγκέντρωση καταθέσεων και πληρωμή του σχετικού κόστους. Στο τέλος του α΄ τριμήνου, είχαμε σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.8 δις αναπροσαρμοσμένο για το Helix. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου οι καταθέσεις μας μειώθηκαν κατά 3% σε €16.3 δις.
 
Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Κύπρο ανήλθαν σε €563 εκατ., στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 67% αναπροσαρμοσμένος για το Helix. 

Κατά το α’ τρίμηνο του έτους, το Συγκρότημα κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους €176 εκατ. και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους €71 εκατ. Τα οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το τρίμηνο ανήλθαν σε €23 εκατ. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων επηρεάστηκε θετικά κατά €109 εκατ. σε συνέχεια φορολογικών τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν τον Μάρτιο 2019 και αρνητικά από αναπροσαρμογές κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης του Project Helix ύψους €21 εκατ. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο ύψους €95 εκατ. 

Το 2019 είναι η χρονιά κατά την οποία η Διεύθυνση προβαίνει στους τελικούς σημαντικούς σχεδιασμούς αναφορικά με την ολοκλήρωση της βελτίωσης του ισολογισμού. Έχουμε επίσης δουλέψει σκληρά για την αναθεώρηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Το πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης που ξεκίνησε το 2017, τώρα αρχίζει να προσφέρει μια εμφανώς βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες και το μέγεθος του δικτύου καταστημάτων μας είναι τώρα στο μισό από ότι ήταν το 2013. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εξορθολογισμού, περαιτέρω εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας. Γίνεται σημαντική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί κύριο σημείο εστίασης για τη Διεύθυνση αυτή τη χρονιά.  
Με ικανοποίηση διατηρούμε την ηγετική μας θέση σε μια ολοένα και πιο ισχυρή Κυπριακή οικονομία, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3.9% κατά το 2018. Παραμένουμε, όσο ποτέ άλλοτε, επικεντρωμένοι στη συνεχή αναζήτηση λύσεων, τόσο οργανικών όσο και μη, ώστε να καταστήσουμε την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή οργανισμό, επικεντρωμένο στην Κύπρο και στο μέλλον, ικανό να στηρίξει την Κυπριακή οικονομία.»  
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας