ΕΚΚ: Συμβιβασμός €50,000 με την ΚΕΠΕΥ ColmexPro

InBusinessNews  14/03/2019 19:15
ΕΚΚ: Συμβιβασμός €50,000 με την ΚΕΠΕΥ ColmexPro

ΕΚΚ: Συμβιβασμός €50,000 με την ΚΕΠΕΥ ColmexPro

InBusinessNews  14/03/2019 19:15

Την επίτευξη συμβιβασμού με την ΚΕΠΕΥ ColmexPro Ltd για πιθανές παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

RELATED ARTICLES


Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με την εταιρεία, για τις πιθανές παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €50.000. 

Όπως ανακοίνωσε η Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία κατέβαλε το ποσό των €50.000 άμεσα. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ.

Ειδικότερα, η έρευνα για την οποία επιτεύχθηκε συμβιβασμός, αφορούσε τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με: i. Το άρθρο 28(1) του Ν.144(Ι)/2007, σύμφωνα με το οποίο η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) οφείλει να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως αυτές προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του Ν.144(Ι)/2007, και ειδικότερα, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18(2)(α) και 18(2)(δ) του Ν.144(Ι)/2007 και στην παράγραφο 16 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012. ii. Το άρθρο 36(1)(α) του Ν.144(Ι)/2007, αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες. 

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας