ΕΚΚ: Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

InBusinessNews  13/03/2019 19:05
ΕΚΚ: Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

ΕΚΚ: Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

InBusinessNews  13/03/2019 19:05

Δήλωση Πολιτικής αναφορικά με την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ), εξέδωσε την Τετάρτη 13 Μαρτίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

RELATED ARTICLES


Στις 12 Απριλίου 2017, η ΕΚΚ εξέδωσε Έγγραφο Συζήτησης αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους. 

Σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών ήταν η διασφάλιση της δυνατότητας του ΤΑΕ να καλύψει τις απαιτήσεις των καλυπτόμενων επενδυτών σε ένα δυσμενές σενάριο. Η υποχρέωση για συμμετοχή στο ΤΑΕ υφίσταται για ΚΕΠΕΥ, ανεξαρτήτως επενδυτικής υπηρεσίας ή δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΚ, η συμμετοχή στο ΤΑΕ είναι υποχρεωτική για τους κατόχους άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που παρέχουν  υπηρεσίες άρθρου του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και για τις Εταιρείες Διαχείρισης που παρέχουν τις υπηρεσίες άρθρου περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου. 

Μετά από μία διεξοδική ανάλυση των σχολίων που υποβλήθηκαν και σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης που είχε η ΕΚΚ με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), η ΕΚΚ εξέδωσε μία Νέα Οδηγία για την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΤΑΕ.

Η εν λόγω αναβάθμιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

  • Τον υπολογισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς σύμφωνα με μία προσέγγιση στη βάση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία της κατάστασης επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών που υποβάλλουν στο ΤΑΕ τα μέλη του, το ύψος των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των καλυπτόμενων πελατών του εκάστοτε μέλους και τον χρόνο καταβολής των εισφορών 
  • Οι εισφορές που θα καταβάλλουν τα μέλη στο ΤΑΕ δυνάμει της Νέας Οδηγίας, δεν θα επιστρέφονται και τα μέλη θα καταβάλλουν εισφορές σε συνεχή βάση. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν δυνάμει του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου, θα συνεχίσουν να τηρούνται σε μερίδες και θα ισχύουν οι πρόνοιες περί επιστροφής του υπολοίπου στη μερίδα, σε περίπτωση παραίτησης από την άδεια λειτουργίας, 
  • Την υποχρέωση των μελών του ΤΑΕ να διατηρούν ένα ελάχιστο μαξιλάρι ρευστότητας της τάξεως του 3‰ των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών τους και την υποβολή τυποποιημένης βεβαίωσης 
  • Τη μη οριοθέτηση της έκτακτης εισφοράς στο παρόν στάδιο, για να δύναται το ΤΑΕ να έχει πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους σε ένα δυσμενές σενάριο 
  • Την εξάσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει η Οδηγία 97/9/ΕΕ για παροχή κάλυψης ίσης με το μικρότερο ποσό μεταξύ των €20,000 και του 90% της απαίτησης του καλυπτόμενου επενδυτή 
  • Τη διασφάλιση ότι η πληρωμή της αρχικής εισφοράς θα γίνεται από τα υποψήφια μέλη ή από το υφιστάμενα μέλη πριν την παροχή ή την επέκταση της σχετικής άδειας λειτουργία, αφού η ΕΚΚ εξετάσει ότι πληρούνται τα κύρια κριτήρια για παροχή ή επέκταση άδειας και δοθούν σχετικές οδηγίες από την ΕΚΚ 
  • Τη θεσμοθέτηση ενός ετήσιου τέλους για κάλυψη λειτουργικών εξόδων από το ΤΑΕ, τόσο σε συνεχή βάση, όσο και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων εξόδων, όπως η συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση των προβαλλόμενων απαιτήσεων επενδυτών, στην περίπτωση παροχής αποζημίωσης στους πελάτες ενός μεγάλου μέλους (π.χ. ενός μέλους με χιλιάδες επενδυτές). Η Νέα Οδηγία του ΤΑΕ είναι διαθέσιμη στο παρόν στάδιο μόνο στην ελληνική γλώσσα. Η αγγλική μετάφραση αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, η Δήλωση Πολιτικής, η οποία έχει δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα περιλαμβάνει μία διεξοδική ανάλυση των σχολίων που υποβλήθηκαν και της προσέγγισης που υιοθέτησε η ΕΚΚ. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διαβάσουν τη Δήλωση Πολιτικής που περιλαμβάνει την πλήρη εικόνα και η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ [Εδώ] σε συνάρτηση με τη Νέα Οδηγία του ΤΑΕ, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ [Εδώ]. 

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου δήλωσε: «Η αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, προνοεί μία ισορροπημένη και αναλογική προσέγγιση στη βάση των σχετικών κινδύνων για τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας εισφοράς των μελών του ΤΑΕ. Η διασφάλιση της σθεναρότητας του ΤΑΕ είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη διασφάλιση της προστασίας τους. Η διεξοδική δημόσια διαβούλευση και οι απορρέουσες σχετικές αλλαγές θα συνεισφέρουν στη διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης του ΤΑΕ, παρέχοντας καταφύγιο σε περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων».

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας