Το δίπτυχο της στρατηγικής της Ελληνικής

Το δίπτυχο της στρατηγικής της Ελληνικής

Το δίπτυχο της στρατηγικής της Ελληνικής

Προσηλωμένη στη διατήρηση της ως ένα ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών και των μετόχων της καθώς και της οικονομίας και της κοινωνίας παραμένει η Ελληνική Τράπεζα ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς της σχεδιασμούς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €150 εκατ., η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: «Αναδιοργάνωση» και «Ανάπτυξη».

RELATED ARTICLESΗ πτυχή “Αναδιοργάνωση” της στρατηγικής σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του υψηλού επιπέδου των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, ενώ η πτυχή “Ανάπτυξη” της στρατηγικής αφορά την ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω νέου δανεισμού και την προώθηση και ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες.

Διαβάστε ακόμα: Χαραλαμπίδης Κρίστης: Νέα σειρά προϊόντων Halloumi nuggets και halloumi sticks

Διαβάστε ακόμα: Hermes Airports: Πλατινένιο επίπεδο στο “Investors in People”

Συγκεκριμένα, η Ελληνική προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο της στη στήριξη της εγχώριας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα τη μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που συμβαδίζουν με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τη Διεύθυνση Διεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συμμόρφωσης. Η στρατηγική της Τράπεζας, περιλαμβάνει επίσης την εξέλιξη στην τεχνολογία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της απλούστευσης των διαδικασιών και διεργασιών.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων η Ελληνική προχώρησε σε αποφασιστικές ενέργειες με την πώληση των δραστηριοτήτων του Τομέα Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων στη νεοσύστατη εταιρεία, APS Cyprus. Μέσω της δημιουργίας της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης χρεών στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη και τεχνική εμπειρία της APS Holding. Την ίδια ώρα, η Ελληνικής επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκποίησης χαρτοφυλακίων, με τον Ιούνιο του 2018 να ολοκληρώνεται η πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων, κυρίως μη-λιανικής τραπεζικής, στην B2Kapital Cyprus Ltd, μια εξ’ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της B2Holding.

Με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής “Ανάπτυξη”, η Ελληνική ολοκλήρωσε την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (Απόκτηση) στις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Η Απόκτηση αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση και αναμένεται να βελτιώσει το χρηματοοικονομικό της προφίλ.

«Η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική του υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της, που εστιάζεται σε επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Η Τράπεζα αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες μετά από την Απόκτηση, αντανακλώντας τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο επιχειρηματικών μοντέλων. Η Τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα και μετά την Απόκτηση, επιτρέποντας της να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την Απόκτηση, η επικέντρωση για νέο δανεισμό θα συνεχίσει να είναι σε εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, όπως στους τομείς λιανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, μεταποίησης και τουρισμού.

Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια, σε μικρά δάνεια σε νέους πελάτες και στη στήριξη υφιστάμενων πελατών που θεωρούνται βιώσιμοι. Μέσω της Απόκτησης και με την επικέντρωση στις στρατηγικές «Αναδιοργάνωσης» και «Ανάπτυξης», η Τράπεζα συνεχίζει την εφαρμογή του στρατηγικού της πλάνου. Συγχρόνως, παρά τις προκλήσεις του λειτουργικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα θα συνεχίσει να μετατρέπει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες».

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δημιουργία ισχυρής θέσης στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Η Απόκτηση προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία μιας τράπεζας με ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και στις ΜμΕ στην Κύπρο και παρέχει στρατηγικά, εμπορικά και οικονομικά οφέλη στην Τράπεζα. Η Απόκτηση προσφέρει επίσης ευκαιρία για ανάπτυξη των εσόδων μέσω της προώθησης του κύριου επιχειρηματικού μοντέλου και της ενίσχυσης σχέσεων με τους πελάτες καθώς και της παράλληλης πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση σε όλη την Κύπρο.

Μειωμένος κίνδυνος του ισολογισμού
Μέσω της πλατφόρμας APS Cyprus, η Τράπεζα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη και τεχνική εμπειρία της APS Holding. O κίνδυνος του ισολογισμού του Ομίλου έχει μειωθεί, με το δείκτη ΜΕΧ να μειώνεται από 53,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 25,6 % στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 μετά και την ολοκλήρωση της Απόκτησης. Ο κίνδυνος του ισολογισμού έχει μειωθεί σημαντικά, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΧ μέσω της πώλησης δανειακών χαρτοφυλακίων.

Ισχυρή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 46,3%, και το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι αυτό παρέχει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να επιδιώξει επιχειρηματικές ευκαιρίες για επέκταση, σύμφωνα με τη στρατηγική «Αναδιοργάνωσης» και «Ανάπτυξης».

Δέσμευση στην ψηφιακή τραπεζική καινοτομία και ανάπτυξη των ATM
Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση αλλαγών όσον αφορά το λειτουργικό του περιβάλλον και δυνατότητες, οι οποίες του επιτρέπουν να αξιοποιήσει αναδυόμενες και ψηφιακές τεχνολογίες, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών. Οι ΑΤΜ σε όλα τα καταστήματα στην Κύπρο παρέχουν λειτουργίες όπως κατάθεση μετρητών σε πραγματικό χρόνο, κατάθεση μετρητών απευθείας σε πιστωτικές κάρτες, δυνατότητα αναγνώρισης, αλλά και διαμόρφωσης της αγαπημένης συναλλαγής του πελάτη, εγγραφή στις υπηρεσίες e-statement ή sms. Ταυτόχρονα, έχει μελετηθεί και προγραμματίζεται η εφαρμογή κεντροποιήσεων και αυτοματοποιήσεων για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ο στόχος του Ομίλου είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού και μέσω της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας