Κέρδη €55 εκατ. το α’ εξάμηνο για τον Συνεργατισμό

INBusinessNews  31/08/2016 16:20
Κέρδη €55 εκατ. το α’ εξάμηνο για τον Συνεργατισμό

Κέρδη €55 εκατ. το α’ εξάμηνο για τον Συνεργατισμό

INBusinessNews  31/08/2016 16:20

Τρίτο στη σειρά κερδοφόρο τρίμηνο για τον Συνεργατισμό σε ενοποιημένη βάση, με τα καθαρά κέρδη εξαμήνου να ανέρχονται σε €55,3 εκ. σε σχέση με €46,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η σημαντική καθαρή κερδοφορία στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε οργανική κερδοφορία από εργασίες οι οποίες στην υπό εξέταση περίοδο ανέρχονται στα €84,7 εκ. 

 

Περιλαμβανομένων των κερδών β΄ τριμήνου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συνεχίζει την ανοδική του πορεία φτάνοντας στις 30 Ιουνίου 2016 στο 16,38%. Υπενθυμίζουμε ότι η ελάχιστη κεφαλαιουχική απαίτηση με βάση τις εποπτικές απαιτήσεις βρίσκεται στο 12,25% γεγονός που δημιουργεί σημαντικό κεφαλαιακό μαξιλάρι για την απορρόφηση μελλοντικών απρόβλεπτων εξελίξεων. 

Σε σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, η μεγάλη προσπάθεια που έχει αναληφθεί συνεχίζεται με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, για το α’ εξάμηνο του 2016 οι ρυθμίσεις ανήλθαν στα €668 εκ. τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εμφανίζονται ως μη εξυπηρετούμενα λόγω του κριτηρίου των 12 μηνών για να  αποχαρακτηρισθούν που θέτει η ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή. Ως εκ τούτου ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2016 παρουσιάζει οριακή βελτίωση στο 59,25% σε σχέση με 59,35% στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι ρυθμίσεις του α’ εξαμήνου σε συνδυασμό με το ποσοστό ίασης το οποίο παραμένει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, αποτυπώνονται πλήρως στον δείκτη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ο οποίος ανέρχεται στο 48,20% σε σχέση με 50,95% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης αυτών των δανείων με προβλέψεις διατηρείται στο 54% επιτρέποντας ευελιξία στη συνέχιση της προσπάθειας. 

Τα σημαντικότερα στοιχεία του ισολογισμού την 30η Ιουνίου 2016 περιλαμβάνουν:

Καταθέσεις Πελατών:

€12,51 δις

Μικτές Χορηγήσεις:

€12,33 δις

Συνολικές Προβλέψεις:

€3,21 δις

Ρευστά Διαθέσιμα:

€3,97 δις

Ίδια Κεφάλαια:

€1,32 δις

Σύνολο Ενεργητικού:

€14,09 δις

Ως εκ τούτου οι βασικοί δείκτες ισολογισμού κατά την 30η Ιουνίου 2016 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Δείκτης Πρωτοβάθμιων Ιδίων Κεφαλαίων:              

16,38%

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση 90+:                                    

48,20%

Προβλέψεις Δανείων σε Καθυστέρηση 90+:               

54,00%

Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ):     

59,25%

Προβλέψεις ΜΕΧ:                                                                

43,93%

Καθαρές Χορηγήσεις προς Καταθέσεις:              

72,92%

Ο Συνεργατισμός παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται στο 32%, δεικνύοντας τη μεγάλη εμπιστοσύνη με την οποία τον περιβάλλει το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, η οποία τον καθιστά την πρώτη επιλογή των κατοίκων εσωτερικού για καταθέσεις. Η συγκεκριμένη επίδοση, χωρίς καμία εξάρτηση από τον ELA ή άλλες πράξεις χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, δημιουργεί συνθήκες στήριξης της κυπριακής επιχειρηματικότητας και πιστωτικής δραστηριότητας στη μεγάλη προσπάθεια που αναλαμβάνεται για επιστροφή της οικονομίας σε σταθερά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την εξέλιξη της κερδοφορίας του Συνεργατισμού σε τριμηνιαία βάση. 

Τρίμηνο

Καθαρά Έσοδα από τόκους

Προβλέψεις

Καθαρά κέρδη

2015

1

89,5

22,4

37,1

2

77,2

29,1

9,6

3

80,4

320,7

-274,7

4

79,3

6,9

62,4

2016

1

74,5

10,2

28,0

2

72,2

10,5

27,2

 

Παρουσιάζοντας τα εξημινιαία αποτελέσματα του Συνεργατιστμούς ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης, επισήμανε πως τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται και δεικνύουν τη δυνατότητα του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και εγχώριο περιβάλλον.

"Στο βελτιωμένο εγχώριο οικονομικό πλαίσιο στοχεύουμε στη συνέχιση της διαχείρισης των χορηγήσεων σε καθυστέρηση στο πλήρες φάσμα τους, στην αύξηση των νέων πιστώσεων για υγιείς ιδιωτικές και επιχειρηματικές επενδύσεις, στη διατήρηση της ψηλής ρευστότητας, στην ενίσχυση των κεφαλαίων και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας. Αναπτύσσουμε σύγχρονες και καινοτόμες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σημαντικές  βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και πελατών μας. Δημιουργούμε έναν Συνεργατισμό Ευρωπαϊκό, σύγχρονο και απλό που είναι δίπλα στους ανθρώπους της Κύπρου και στηρίζει τις τοπικές ανάγκες με τον τρόπο που το κάνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές και αυριανές πραγματικές τους ανάγκες». 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας