Διαχειρίσιμη κατάσταση στην Ελληνική

INBusinessNews  26/10/2014 13:43
Διαχειρίσιμη κατάσταση στην Ελληνική

Διαχειρίσιμη κατάσταση στην Ελληνική

INBusinessNews  26/10/2014 13:43

"Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, υπολογίζουν αύξηση κεφαλαίου ύψους €105 εκατ. και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον κεφαλαιακό προγραμματισμό της Ελληνικής Τράπεζας" με αυτή την πρόταση η Ελληνική Τράπεζα καθησυχάζει για τα αποτελέσματα των stress test.

Παράλληλα, αναφέρεται: "Η αύξηση κεφαλαίου μέσω Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και προβλέπει αύξηση κεφαλαίου για ποσό σημαντικά ψηλότερο από τον υπολογισμό της Συνολικής Αξιολόγησης".

Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα εννιαμηνιαία αποτελέσματα, παρουσιάζει ετήσια αύξηση 39% και ταυτόχρονα ο δείκτης των προβλέψεων των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ενισχύεται περαιτέρω. Η άνετη ρευστότητα ενισχύεται περαιτέρω, με 11% αύξηση των καταθέσεων από την αρχή του έτους, είναι χαρακτηριστικά τα οποία υπογραμμίζει η Ελληνική.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής η Ειρένα Γεωργιάδου, Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας τόνισε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Οργανισμό μας αναφορικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για να τεθούμε κάτω από την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού τον Νοέμβριο του 2014. Η Συνολική Αξιολόγηση υπολογίζει κεφαλαιακή ανάγκη ύψους €105 εκατ. στο Ακραίο Σενάριο για την Ελληνική Τράπεζα και καλύπτεται πλήρως από τις προγραμματισμένες ενέργειες για αύξηση κεφαλαίου. Η επικείμενη  έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προσβλέπει σε άντληση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων από ό,τι κατέδειξε η Συνολική Αξιολόγηση γεγονός που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τα φιλόδοξα αναπτυξιακά μας σχέδια για αύξηση του μεριδίου αγοράς μας και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επιπλέον ρευστότητάς μας. Οι μεγαλομέτοχοι μας υποστηρίζουν τα αναπτυξιακά μας πλάνα καθώς επίσης και τις ενέργειες για αύξηση κεφαλαίου».

Με τη σειρά του ο Μαρίνος Γιαννόπουλος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ελληνικής Τράπεζας τόνισε: «Στην Ελληνική Τράπεζα έχουμε όλα τα αναγκαία συστατικά για στήριξη της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Όντας η μόνη συστημική τράπεζα που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μέτρα εξυγίανσης, έχοντας απαράμιλλη ρευστότητα αλλά και εμπιστοσύνη από τους καταθέτες μας, σε συνδυασμό και με την υποστήριξη των ιδιωτών μετόχων μας, προσβλέπουμε  σε  έναρξη της αναπτυξιακής μας τροχιάς,  με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου».

Αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») έχουν σήμερα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ("AQR") και της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (“Stress Tests”) (μαζί «Συνολική Αξιολόγηση») για 130 τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας («η Τράπεζα» ή «ο Όμιλος»).

Τα  αποτελέσματα του «Βασικού Σεναρίου» της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας και το «Ακραίο Σενάριο»  υπολογίζει το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα ώστε  να είναι σε θέση να διαχειριστεί μελλοντικές μη αναμενόμενες ζημιές. Οι μέχρι σήμερα κεφαλαιακές ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας μειώνουν την αρχική κεφαλαιακή ανάγκη των €277 εκατ., που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο», σε €105 εκατ. τα οποία θα καλυφθούν από την επικείμενη έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η Ελληνική Τράπεζα προσβλέπει σε άντληση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων  από αυτά που κατέληξε η Συνολική Αξιολόγηση, με σκοπό να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. 

 

Δείκτης Βασικών Ιδίων

Κεφαλαίων

Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης (€ εκατ.)

Αποδεκτές ενέργειες μείωσης της κεφαλαιακής ανάγκης

(€ εκατ.)

Κεφαλαιακή ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί

(€ εκατ.)

Βασικό Σενάριο (όριο 8.0%)

6.17%

- 85

126

-

Ακραίο Σενάριο (όριο 5.5%)

- 0.49 %

- 277

172

105

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Σεπτέμβρη 2014, η Τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για αύξηση του κεφαλαίου της, με σκοπό να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να καλύψει  τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν από τη Συνολική Αξιολόγηση, εντός του χρονοδιαγράμματος που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν αρχικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Οι μετοχές που αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν σε επενδυτές, εντός και  εκτός Κύπρου, καθώς επίσης και σε υφιστάμενους μετόχους.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, σε εύλογο χρόνο. Η Ελληνική Τράπεζα διόρισε την Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου ως Αποκλειστικό Διεθνή Συντονιστή (Sole Global Coordinator) και από κοινού Ανάδοχο Έκδοσης (Joint Placement Agent)  και την Axia Ventures Group Ltd ως από κοινού Ανάδοχο Έκδοσης (Joint Placement Agent) με Σύμβουλο έκδοσης  τον οίκο N. M. Rothschild & Sons Limited.

Από  τον Νοέμβριο 2014, η Ελληνική Τράπεζα θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων 2014 (εννιαμηνία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014)
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανάκαμψη. Κατά την εννιαμηνία, το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις αυξήθηκε κατά 39% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών εσόδων από τόκους και της συγκράτησης των εξόδων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €156,3 εκατ. παρουσιάζοντας 17% αύξηση ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους χρηματοδότησης και διαμόρφωσαν καθαρό επιτοκιακό περιθώριο  3,35% (προηγούμενο έτος: 2,75%).

Η συντονισμένη προσπάθεια για επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το δανειακό χαρτοφυλάκιο,  οδήγησε σε αύξηση των προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ανήλθαν σε 46% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, από 41% τον Δεκέμβριο του 2013. Οι προβλέψεις για την εννιαμηνία  ανήλθαν σε €259 εκατ. και οδήγησαν σε €125 εκατ. ζημιά για τους μετόχους.

Η εμπιστοσύνη των καταθετών ενίσχυσε περαιτέρω την καταθετική βάση. Τον Σεπτέμβριο του 2014 οι καταθέσεις ανήλθαν σε  €6,1 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2013. Η Τράπεζα διαμόρφωσε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 53% με μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας και μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.

Με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους €24 εκατ. μετατρέπονται σε μετοχές. Με τη μετατροπή αυτή, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου φθάνει στο 11,7%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στο 10,7% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στο 8%.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας