Οι δανειολήπτες για τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών

INBusinessNews  01/09/2014 12:18
Οι δανειολήπτες για τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών

Οι δανειολήπτες για τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών

INBusinessNews  01/09/2014 12:18
Ο Σύνδεσμος  Προστασίας Δανειοληπτών αφού μελέτησε  τα 3 Νομοσχέδια με τα οποία επιχειρείται τροποποίηση του Νόμου για τις καταχρηστικές ρήτρες  93 (1) 1996,  του Νόμου Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου  160 (1) 1999 , και του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 66 (1) 1997 εισηγείται τα πιο κάτω: 

1.    ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 66 (1) 1997:

•    Το δικαίωμα για καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράβαση των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο όταν πρόκειται για διαδικασία εκποίησης πρώτης κατοικία.
•    Πρέπει να εισαχθεί σύντομο χρονικό περιθώριο εξέτασης της καταγγελίας  και καταχώρησης της Ποινικής δίωξης για σκοπούς αποτελεσματικής προστασίας των δανειοληπτών από παραβάσεις εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις.

2.     ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ   160 (1) 1999

•    Σε σχέση όμως με τον καθορισμό και/η αλλαγές στο Βασικό Επιτόκιο το οποίο είναι ένα αδιαφανές επιτόκιο θα πρέπει να εισαχθούν στο Νομοσχέδιο πρόνοιες ώστε να διασφαλιστούν επαρκώς  τα ακόλουθα:
1.     Η τυχόν αύξηση να συνδέεται με δείκτες γενικού και ευρέως προσβάσιμου επιτοκιακού χαρακτήρα, όπως παρεμβατικά επιτόκια της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, euribor, απόδοση ομολόγων, βραχυπρόθεσμων τίτλων, κτλ., οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύμβαση. 
2.    Να μην μπορεί  το Βασικό Επιτόκιο να μεταβληθεί για άλλους λόγους πέραν της μεταβολής αυτών των δεικτών. Δηλαδή να μην μπορεί η τράπεζα να φορτώσει τον δανειολήπτη με τα δικά της λάθη στο χειρισμό των δικών της κινδύνων (πιστωτικών, αγοράς κλπ).
3.     Θα προσδιορίζεται ρητά στην εκάστοτε  σύμβαση, ένας αντικειμενικά μετρήσιμος τρόπος προσαρμογής αυτού του βασικού επιτοκίου.

•    Η εφαρμογή του Νόμου θα πρέπει να  αφορά και τους δανειολήπτες που έχουν καταβάλει ποσά  ως αύξηση περιθωρίου  ή τουλάχιστον να τεθεί το νομικό υπόβαθρο ότι η καταβολή αυτή θα επηρεάσει την τυχόν διαδικασία αναδιάρθρωσης της διευκόλυνσης του συγκεκριμένου δανειολήπτη.  «Πιστεύουμε ότι έτσι θα τύχουν δικαίωσης και οι δανειολήπτες που  ήταν μέχρι στιγμής τυπικοί ή μπορούσαν να είναι τυπικοί (και ήταν) στην καταβολή των τόκων».
•    Πρέπει να αποσαφηνιστεί εαν στον όρο «πραγματικό κόστος τράπεζας» περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα έξοδα(π.χ ασφάλειες) τα οποία είναι αναγκαία για τη χορήγηση δανείου και εξαρτώνται από την τράπεζα ή τις θυγατρικές της εταιρείες.
•     Σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού του βασικού επιτοκίου η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διασφαλιστεί νομοθετικά ότι θα  είναι διαφανής και αντικειμενικά μετρήσιμη ώστε ο μέσος δανειολήπτης να μπορεί εύκολα να την υπολογίσει χρησιμοποιόντας  δείκτες γενικού και ευρέως προσβάσιμου επιτοκιακού χαρακτήρα.

3. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 93 (1) 1996

•    «Κατ αρχάς εκφράζουμε την ικανοποίηση μας  για την διαγραφή των προνοιών του Βασικού Νόμου  που  αφήνουν  ανεπηρέαστο το δικαίωμα που επιφυλάσσουν οι  προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών  να τερματίζουν σύμβαση αορίστου χρόνου μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση,   και επίσης το  δικαίωμα να τροποποιούν  μονομερώς  και χωρίς καμιά προειδοποίηση  το επιτόκιο», αναφέρουν οι δανειολήπτες. «Για σκοπούς όμως πληρέστερης προστασίας των δανειοληπτών θεωρούμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί η προστασία που  ο Νόμος  παρέχει και σε νομικά πρόσωπα (όπως  π.χ στην Ελλάδα) και επίσης να εισαχθεί  πρόνοια ότι στον όρο χρηματοοικονομικές υπηρεσίες νοούνται όλα τα δάνεια και  όχι μόνο τα «καταναλωτικά», καταλήγει ο Σύνδεσμος. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας