Ζημιές €95,5 εκ. για Ελληνική Tράπεζα

INBusinessNews  29/08/2014 18:56
Ζημιές €95,5 εκ. για Ελληνική Tράπεζα

Ζημιές €95,5 εκ. για Ελληνική Tράπεζα

INBusinessNews  29/08/2014 18:56

Η Ελληνική Τράπεζα έδωσε στη δημοςιότητα τα οικονοµικά της αποτελέσµατα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014.  H ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας, ανέρχεται σε €95,5 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία €46,1 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον και η συνεχιζόµενη αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνεχίζει να επηρεάζει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου. Ως αποτέλεσµα, οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων ανέρχονται σε €194,0 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση ύψους €99,4 εκατ. σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας παρουσίασε κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις ύψους €87,1 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 46%, σε σύγκριση µε €59,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω κυρίως της αύξησης των καθαρών εσόδων. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου ανέρχονται σε €105,6 εκατ. σε σύγκριση µε €84,2 εκατ. για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση 25%. Η αύξηση επιτεύχθηκε χάρη στη σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 47%, παρά τη µείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν µείωση 21% (€9,7 εκατ.), σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, µε τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες να παρουσιάζουν µείωση 9%. 

Με την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 και ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου κάτω από 8%, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου €15 εκατ. µετατρέπονται κατ’ αναλογία σε µετοχές. 
Μετά την πιο πάνω µετατροπή των ΜΑΚ 1, οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 διαµορφώνονται σε 12,3%, ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 11,2% και ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 8,0%, σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD  IV)) ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1. 
Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε €4,4 δισ.. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €5,9 δισ.  παρουσιάζοντας αύξηση 6% από το ∆εκέµβριο του 2013. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις του Οµίλου ανέρχεται στο 57,2%, µε µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας και χωρίς οποιαδήποτε εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά

∆ηλώσεις της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ειρένας Γεωργιάδου

«Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ για πρώτη φορά µαζί σας µετά την ανάληψη των νέων µου καθηκόντων ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Η κυπριακή οικονοµία και κοινωνία βρίσκονται µπροστά σε µια πρωτόγνωρη για αυτές κρίση. Σας διαβεβαιώνω για τη δέσµευσή µας ότι η Ελληνική Τράπεζα θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάκαµψη της οικονοµίας και οι σκόπελοι της οικονοµικής κρίσης θα ξεπεραστούν, φέρνοντας καλύτερες µέρες για όλους. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης τριµηνίας του 2014, έχουµε ενισχύσει περαιτέρω τον Ισολογισµό της Ελληνικής Τράπεζας µε άνετη ρευστότητα και βελτιωµένο δείκτη των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Συγκεκριµένα, οι καταθέσεις παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 6% σε σύγκριση µε το τέλος του 2013, επιπρόσθετη ένδειξη του δυνατού ονόµατος της Ελληνικής Τράπεζας. Επίσης ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις, ο οποίος ανέρχεται σε 57% είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. 

Όσον αφορά τα θέµατα κεφαλαίου, συµµορφωνόµαστε µε τις ρυθµιστικές απαιτήσεις. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων της συνολικής αξιολόγησης και τις προσκείµενες ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ, µελετούµε σχέδια µε θέµατα κεφαλαίου και σε αυτήν την κατεύθυνση έχουµε αναθέσει στον οίκο Rothschild την αξιολόγηση του θέµατος. Η κεφαλαιακή µας βάση και η πρόσβασή µας σε κεφάλαια µάς δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυσσόµαστε και να στηρίζουµε τους πελάτες µας. 

Ασχολούµαστε µε τα µη–εξυπηρετούµενα δάνεια µε υπεύθυνο τρόπο δείχνοντας όµως και µέγιστη ευαισθησία στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα λόγω της κρίσης, χωρίς όµως συµβιβασµούς στο καθήκον µας προς τους καταθέτες και µετόχους µας. 

 Παραµένουµε δεσµευµένοι στη στήριξη της κυπριακής οικονοµίας και από αυτήν την άποψη είµαστε ενθουσιασµένοι µε τον βασικό ρόλο που διαδραµατίζουµε στην ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Στο παρόν στάδιο είµαστε στη διαδικασία αναθεώρησης της στρατηγικής µας και προς αυτήν την κατεύθυνση και τον σκοπό αυτό συνεργαζόµαστε µε τον συµβουλευτικό οίκο Roland Berger». 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας