Τρ. Κύπρου: Κέρδη 81 εκ. στο εξάμηνο

INBusinessNews  27/08/2014 19:10
Τρ. Κύπρου: Κέρδη 81 εκ. στο εξάμηνο

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 81 εκ. στο εξάμηνο

INBusinessNews  27/08/2014 19:10

Με καθαρά κέρδη της τάξης των 81 εκ. ευρώ έκλεισε το εξάμηνο η Τράπεζα Κύπρου, κάνοντας αργά αλλά σταθερά βήματα αποκατάστασης των εργασιών της, ενώ αφήνει σταδιακά πίσω της τα σχέδια αναδιάρθρωσης, το κόστος αποδέσμευσης προσωπικού αλλά και την αποξένωση δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά τοπ επισφαλές περιβάλλον και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ωθούν την Τράπεζα Κύπρου σε λήψη προβλέψεων.

Έσοδα
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €546 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 4,12%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €279 εκατ. (σε σύγκριση με €267 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 4,26% (σε σύγκριση με 3,99% το πρώτο τρίμηνο του 2014).

Τα συνολικά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €650 εκατ.  Τα συνολικά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €310 εκατ., σε σύγκριση με €340 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €31 εκατ. σε σύγκριση με €73 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 επηρεάστηκαν αρνητικά από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013 (συνολικά €32 εκατ.).

Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €245 εκατ., και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 38%.  Τα συνολικά έξοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε €121 εκατ., (σε σύγκριση με €124 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014).  Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 39% σε σχέση με 36% το πρώτο τρίμηνο, λόγω των χαμηλότερων συνολικών εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο.

Κερδοφορία
Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €405 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε €189 εκατ., σε σύγκριση με €216 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €329 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 2,5% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε  €183 εκατ., (σε σύγκριση με €146 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014) αντιπροσωπεύοντας το 2,8% του συνόλου των δανείων σε ετησιοποιημένη βάση, (σε σύγκριση με 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2014).

Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (που αφορούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κυρίων δραστηριοτήτων) για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν στα €78 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €6 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους €72 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2014. Το δεύτερο τρίμηνο του 2014 επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα με βάση τα σχετικά διατάγματα τον Μάρτιο 2013 (συνολικά €32 εκατ.). Τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων στην Κύπρο για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €116 εκατ.  

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε €21 εκατ.

Πώληση δραστηριοτήτων
Το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, (δηλ. τις εργασίες στην Ουκρανία, την επένδυση στη ρουμάνικη Banca Transilvania, τα δάνεια στη Σερβία και την πρόωρη αποπληρωμή κρατικού ομολόγου που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία), ανήλθε σε €60 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ανήλθαν στα €81 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €50 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €31 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2014.   

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας