Πρόστιμα εκατομμυρίων από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

INBusinessNews  06/06/2014 08:14
Πρόστιμα εκατομμυρίων από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα εκατομμυρίων από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

INBusinessNews  06/06/2014 08:14

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), όπου διαπίστωσε την ύπαρξη παραβάσεων και κατέληξε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων ως ακολούθως:

Α. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:

Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.050.000

Α.2.   Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd:

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Θέση

Συνολικό διοικητικό πρόστιμο

κ. Ανδρέας Βγενόπουλος

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

€705.000

 

κ. Ευθύμιος Μπουλούτας

Διευθύνων Σύμβουλος

€705.000

 

κ. Χρίστος Στυλιανίδης

 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 •  
 1.  

κ. Παναγιώτης Κουννής

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

€430.000

 

κ. Ελευθέριος Χιλιαδάκης

Εκτελεστικός Σύμβουλος

€170.000

 

κ. Νεοκλής Λυσάνδρου

 • Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
 •  
 1.  

κ. Βασίλειος Θεοχαράκης

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

 1.  

 

κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
 •  
 1.  

κ. Μάρκος Φόρος

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
 1.  

Α.3.   Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου, κα Αννίτα Φιλιππίδου, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €100.000.

Α.4.  Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000, και κ. Δημήτρης Πλεϊπελ, Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου και Director Risk Management Cyprus της Εταιρείας, διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000.

Β. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:

Β.1. Εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €950.000

Β.2.   Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Θέση

Συνολικό διοικητικό πρόστιμο

Θεόδωρος Αριστοδήμου

Μη εκτελεστικός Πρόεδρος

 

€530.000

Ανδρέας Ηλιάδης

 • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
 • Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος Επιτροπής ALCO

 

€530.000

Γιάννης Κυπρή

 • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος
 • Λειτουργός Συμμόρφωσης για ΚΕΔ
 • Μέλος Επιτροπής ALCO

 

€330.000

Γιάννης Πεχλιβανίδης

 • Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
 • Α’ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος

 

€330.000

Ανδρέας Αρτέμη

 • Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 

€170.000

Κώστας Σεβέρης

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 

€110.000

Γεώργιος Γεωργιάδης

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

€110.000

Κώστας Χατζήπαπας

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 

€110.000

Νικόλας Τσάκος

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 

€110.000

Ανδρέας Ιακωβίδης

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

€80.000

Σταύρος Κωνσταντινίδης

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

 

€80.000

Β.3.   Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος Οικονομικής Διεύθυνσης και Στρατηγικής, κ. Χρίστος Χατζημιτσής, διοικητικό πρόστιμο ύψους €80.000.

Η έρευνα της Επιτροπής είχε μεταξύ άλλων επικεντρωθεί:

    στην πληροφόρηση που οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ παρείχαν στους επενδυτές και το κοινό ευρύτερα, μέσα από τη δημοσίευση των Οικονομικών τους Εκθέσεων και τη δημοσίευση Ενημερωτικών Δελτίων τo έτος 2010 και το έτος 2011 μέχρι το πρώτο PSI, σε σχέση με το ύψος της επένδυσής τους σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης, κατά την περίοδο όπου τα ΟΕΔ δέχονταν συνεχείς υποβαθμίσεις,
    στο κατά πόσον οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ εφάρμοζαν τις Αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ (ΚΕΔ), τις οποίες δήλωναν στις Οικονομικές τους Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία ότι είχαν υιοθετήσει, κατά τα έτη 2010 και 2011.

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων ενώπιον της, η Επιτροπή διαπίστωσε παραβάσεις εκ μέρους των εταιρειών Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ:

              του Περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου (‘ο Ν.116(Ι)/2005’),
              του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου (‘ο Ν.190(Ι)/2007’),
    του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου (‘ο Ν.114(Ι)/2005’),

και προχώρησε με την πιο πάνω αναφερόμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Για τον καθορισμό του ύψους της διοικητικής κύρωσης η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση έλαβε υπόψη της διάφορους παράγοντες.

Η ανακοίνωση αυτή καθώς και ολόκληρες οι αποφάσεις της Επιτροπής για τις εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν από την Επιτροπή με βάση την απόφαση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014 παραθέτονται ακολούθως πιο αναλυτικά:

1. Υπόθεση εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

 1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd που προκύπτει από την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μέσω Οικονομικών Εκθέσεων/αποτελεσμάτων:

Άρθρα

Τρίμηνο που έληξε στις

30.3.2010

Εξάμηνο που έληξε στις

30.6.2010

Εννιάμηνο που έληξε στις

30.9.2010

Δωδεκάμηνο που έληξε στις

31.12.2010

Τρίμηνο που έληξε στις

30.3.2011

Δωδεκάμηνο που έληξε στις

31.12.2011

Σύνολο

Άρθρο 19 Ν.116(Ι)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων

€50.000

 

 

€60.000

 

 

€60.000

 

 

€60.000

(για ΚΕΔ)

 

 

€80.000

 

 

€60.000

(για ΚΕΔ)

 

 

€370.000

Άρθρο 40 (1) Ν.190(Ι)/2007 – δημοσιοποίηση παραπλανητικών στοιχείων

Κανένα πρόστιμο*

 

€40.000

 

 

 

€30.000

 

 

 

 

€70.000

Άρθρο 9(6)(α) Ν.190(Ι)/2007 – κατάρτιση ετήσιας οικονομικής έκθεσης

 

 

 

Κανένα πρόστιμο*

 

 

 

 

Σύνολο

€50.000

€100.000

€60.000

€90.000

€80.000

€60.000

 

Τελικό σύνολο

 

€440.000

(*) Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση άλλου άρθρου και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο

 

 1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και την Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου οι οποίοι υπέγραψαν τις Οικονομικές Εκθέσεις:

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Εταιρείας/

Οικονομική Διευθύντρια

Θέση

Άρθρο 40(1) Ν.190(Ι)/2007

(δήλωση στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 30.6.2010)

Άρθρο 40(1) Ν.190(Ι)/2007

(δήλωση στην ετήσια οικονομική έκθεση 31.12.2010)

Σύνολο

Ανδρέας

Βγενόπουλος

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

€130.000

€140.000

 

€270.000

Ευθύμιος

Μπουλούτας

Διευθύνων Σύμβουλος

€130.000

€140.000

 

€270.000

Χρίστος

Στυλιανίδης

 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

€80.000

 

 

€90.000

 

 

€170.000

Παναγιώτης

Κουννής

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

€80.000

€90.000

€170.000

Ελευθέριος

Χιλιαδάκης

 

Εκτελεστικός Σύμβουλος

€80.000

€90.000

 

€170.000

Νεοκλής

Λυσάνδρου

 • Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

€40.000

 

 

€50.000

 

 

€90.000

Βασίλειος

Θεοχαράκης

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

€15.000

€20.000

€35.000

Κωνσταντίνος

Μυλωνάς

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

€40.000

 

€50.000

 

€90.000

Μάρκος Φόρος

 • Μη εκτελεστικό Μέλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

€40.000

 

 

€50.000

 

 

€90.000

Στέλιος

Στυλιανού

Μη εκτελεστικό Μέλος

Επίπληξη

 

Επίπληξη

 

Πλάτωνας

Λανίτης

Μη εκτελεστικό Μέλος

Επίπληξη

Επίπληξη

 

 

Hesham Al Quassin

Μη εκτελεστικό Μέλος

Επίπληξη

Επίπληξη

 

 

Fadel Al Ali

Μη εκτελεστικό Μέλος

Επίπληξη

 

Επίπληξη

 

 

Abdulrazaq Al Jassim

Μη εκτελεστικό Μέλος

Επίπληξη

 

Επίπληξη

 

 

Αννίτα

Φιλιππίδου

Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου

€40.000

€50.000

 

€90.000

Σύνολο

 

675.000

770.000

 

Τελικό σύνολο

 

€1.445.000

 1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd που προκύπτει από την παροχή πληροφοριών μέσω Ενημερωτικών Δελτίων:

Άρθρα

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 28.5.2010

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 21.12.2010

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19.5.2011

Σύνολο

Άρθρο 8(1) Ν.114(Ι)/2005 – μη συμπερίληψη πληροφοριών που απαιτεί το Regulation 809/2004

Κανένα πρόστιμο*

 

Κανένα πρόστιμο*

 

Κανένα πρόστιμο*

 

 

Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005 – υπογραφή ΕΔ από Εταιρεία

€50.000

 

 

€50.000

 

 

€70.000

 

 

170.000

Άρθρο 19 Ν.116(Ι)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων

Συνολικό €110.000:

€50.000 (κίνδυνοι)

€60.000 (ΚΕΔ)

 

Συνολικό €110.000:

€50.000 (κίνδυνοι)

€60.000 (ΚΕΔ)

 

Συνολικό €130.000:

€70.000 (κίνδυνοι)

€60.000 (ΚΕΔ)

 

 

 

350.000

Σύνολο

160.000

160.000

200.000

 

Τελικό σύνολο

 

520.000

(*)Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση του αρ. 19(Ι) του Ν.116(Ι)/2005 και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο.

 1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd που προκύπτει από την παροχή πληροφοριών μέσω Ενημερωτικού Δελτίου:

Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 1.9.2010

Άρθρο 8(1) Ν.114(Ι)/2005 – μη συμπερίληψη πληροφοριών που απαιτεί το Regulation 809/2004

Κανένα πρόστιμο - Για το ίδιο γεγονός διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 19(Ι) του Ν.116(Ι)/2005 και επιβλήθηκε ήδη διοικητικό πρόστιμο

Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005 – υπογραφή ΕΔ

(Δεν υπέγραψε)

 

Άρθρο 19 Ν.116(Ι)/2005 – χειραγώγηση με τη διάδοση παραπλανητικών ενδείξεων

Συνολικό €50.000:

€25.000 (κίνδυνοι) / €25.000 (ΚΕΔ)

Τελικό συνολικό

50.000

     
 1. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd οι οποίοι υπέγραψαν τα Ενημερωτικά Δελτία:

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Εταιρείας*
Θέση

Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005

(υπογραφή ΕΔ 28.5.2010)

Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005

(υπογραφή ΕΔ 1.9.2010)

Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005

(υπογραφή ΕΔ 21.12.2010)

Άρθρο 20(4) Ν.114(Ι)/2005

(υπογραφή ΕΔ 19.5.2011)
Σύνολο

Ανδρέας

Βγενόπουλος
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος €100.000

€75.000

€120.000

€140.000

€435.000

Ευθύμιος

Μπουλούτας
Διευθύνων Σύμβουλος €100.000 €75.000

€120.000

€140.000

€435.000

Χρίστος

Στυλιανίδης
 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

€50.000

€50.000

€70.000

€90.000

€260.000

Παναγιώτης

Κουννής
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος €50.000 €50.000 €70.000 €90.000 €260.000

Νεοκλής

Λυσάνδρου
 • Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
 • Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

€20.000

€20.000

€30.000

€40.000

€110.000
Σύνολο   €320.000 €270.000 €410.000 €500.000  
Τελικό σύνολο           €1.500.000

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας