Ελληνική: Ζημιά 26.4εκ. το πρώτο τρίμηνο

INBusinessNews  30/05/2014 18:14
Ελληνική: Ζημιά 26.4εκ. το πρώτο τρίμηνο

Ελληνική: Ζημιά 26.4εκ. το πρώτο τρίμηνο

INBusinessNews  30/05/2014 18:14

Με ζηµία €26,4εκ. σε σύγκριση µε ζηµία €31,7 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2014 η Ελληνική Τράπεζα.

Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων ανήλθε σε €70,9 εκατ. και αυξήθηκε κατά €14,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων. Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, ανέρχεται στα €46,2 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 41%, σε σύγκριση µε €32,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των 
αυξηµένων καθαρών εσόδων. 

Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν σε €4,4 δισ. παρέµειναν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση µε το ∆εκέµβριο του 2013. Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 48,9% σε σύγκριση µε 45,7% το ∆εκέµβριο του 2013. 

Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, στις 31 Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε €916,5 εκατ. (∆εκέµβριος 2013: €830,2 εκατ.) και αποτελούν το 20,8% των συνολικών µεικτών 
χορηγήσεων (∆εκέµβριος 2013: 18,9%). Οι συνολικές καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε €5,5 δισ. παραµένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013. Ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 79,7% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 63,1%.  Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2014, σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD IV)) ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1, διαµορφώνεται σε 13,7% (Τράπεζα: 13,9%), ο ∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 12,4% (Τράπεζα: 12,5%) και ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 8,9% (Τράπεζα: 9,1%) υπερβαίνοντας τον ελάχιστο ανάλογο εποπτικό απαιτούµενο δείκτη, 8%, που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σχετική εγκύκλιο της ηµεροµηνίας 29 Μαΐου 2014.  

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το υπόλοιπο του 2014 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης µε συνεπακόλουθα την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της κατανάλωσης. «Η συνέχιση 
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα οδηγήσει τελικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας», σημειώνεται. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και ταυτόχρονα τις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας. 

Παράλληλα ο Όµιλος ετοιµάζεται για την ένταξή του στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό της Ευρώπης, στον οποίο θα ανήκουν οι 130 πιο σηµαντικοί χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό θα διεκπεραιωθούν ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ο Όµιλος 
λαµβάνει µέτρα ούτως ώστε να στεφθεί µε επιτυχία η άσκηση αυτή.  

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας